Institute of Biophysics

ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА - БАН

Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, 1113 София, България

Факс: +359-2-9712493;  E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ:

РЪКОВОДСТВО:

длъжност

име, фамилия

тел.

блок

стая

директор

ст.н.с. I ст. Андон Косев, дбн

2625

21

314

зам. директор

ст.н.с. I ст. Йордан Петров, дбн

3190

108

5

зам. директор

ст.н.с. II ст. Митко Димитров

3636

21

306

научен секретар

ст.н.с. II ст. д-р Мая Величкова

2655

21

323

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

СЕКРЕТАРИАТ:

организатор НД

Петинка Цонева

2630

21

313

зав.личен състав

Йорданка Живкова

2630

21

313

СЧЕТОВОДСТВО:

гл.счетоводител

Анна Неделчева

2613

21

207

счетоводител

Верка Асенова

2613

21

207

счетоводител

Славка Димитрова

2612

21

206

касиер

Маргарита Дойчинова

2613

21

207

ПОМОЩНИ ЗВЕНА:

пом. директор

д-р Георги Иванов

3242

21

321

тех. поддръжка

ст.н.с. II ст. д-р Цонко Цонев

2683

21

109

тех. поддръжка

Марио Илиев

3242

21

321

тех. поддръжка

Здравко Дянков

2101

23

114

конструктор

Николай Димитров

3691

21

017

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА: 

СЕКЦИЯ ЛИПИД БЕЛТЪЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Завеждащ

ст.н.с.Iст. Албена Момчилова-Панкова, дбн

2686

21

310

Академик

Камен Куманов

2623

21

322

ст.н.с. II ст.

Диана Петкова

2643

21

303

н.с. I ст.

д-р Галя Станева

3686

21

318

н.с. I ст.

д-р Албена Йорданова

2629

21

312

н.с. II ст.

д-р Румяна Тодорова

3125

108

4

спец. биолог

Таня Марковска

2632

21

309

н.с. III ст.

Русина Хазаросова

2632

21

309

тенх. изпълнител

Иванка Василева

2629

21

312

тенх. изпълнител

Стефан Лидански

3242

21

321

СЕКЦИЯ ВЪЗБУДИМИ СТРУКТУРИ

Завеждащ

ст.н.с. I ст. Андон Косев, дбн

3702

23

219

ст.н.с. II ст.

Диана Стефанова, дбн

2127

23

115

ст.н.с. II ст.

д-р инж. Лилия Христова

3791

23

309

ст.н.с. II ст.

д-р Николина Радичева

2103

23

116

н.с. I ст.

д-р Александър Александров

3791

23

309

н.с. I ст.

д-р инж. Мария Даскалова

2127

23

115

н.с. I ст.

Инж. Иван Кръстев

2103

23

116

н.с. I ст.

Биляна Стоева

2111

23

311

н.с. II ст.

Теодора Вукова

2128

23

117

фин. контрольор

Радослава Недялкова

3606

23

218

специалист

д-р инж. Манол Господинов

3791

23

309

специалист

Владимир Димитров

2111

23

311

специалист

д-р Моника Христова

2145

23

310

специалист

д-р Милена Георгиева

2145

23

310

дкторант

Нено Пондев

3753

23

113

специалист

Красимир Гатев

3606

23

218

ЛАБОРАТОРИЯ ЙОННИ КАНАЛИ

ст.н.с. II ст.

д-р Христо Гагов

2139

23

129

н.с. I ст.

Д-р Полина Петкова-Кирова

2130

23

118

н.с. I ст.

Д-р Кирил Христов

2135

23

130

н.с. II ст.

Даниела Димитрова

2129

23

118а

спеицалист

Веска Събева

2129

23

118а

 

СЕКЦИЯ ФИЗИКО ХИМИЯ НА БИОПОВЪРХНОСТИТЕ

Завеждащ

ст.н.с. I ст. Йордан Петров, дхн

3190

108

5

н.с. I ст.

Тоня Андреева

3633

108

9

н.с. III ст.

Ирен Цонева

3633

108

9

спец. химик

Марин Попгруев

3633

108

9

спец. химик

Виолета Олчева

3633

108

8

СЕКЦИЯ ФОТОВЪЗБУДИМИ МЕМБРАНИ

Завеждащ

ст.н.с. II ст. Емилия Апостолова

2621

21

315

ст.н.с. I ст.

Юли Занев, дбн

2603

21

217

ст.н.с. II ст.

д-р Мая Величкова

2655

21

323

ст.н.с. II ст.

д-р Мира Бушева

2687

21

113

ст.н.с. II ст.

д-р Антоанета Попова

2655

21

323

н. I ст.

д-р Анелия Добрикова

2603

21

217

н. I ст.

д-р Радка Владкова

3694

21

319

н. I ст.

Инж. Георги Костов

2608

21

218

н. I ст.

Инж. Светла Тодинова

2608

21

218

н. II ст.

д-р Рада Мутафчиева

3694

21

319

спец. химик

Незабравка Николаева

2608

21

218

спец. химик

Георги Рашков

3643

21

217a

докторант

Кольо Данков

3643

21

217а

спец. физик

Даниела Станоева

3694

21

319

спец. физик

Павлина Иванова

2687

21

113

техн. изпълнител

Василена Кръстева

2627

21

316

докторант

Десислава Лазарова

2265

21

323

техн. изпълнител

Димитър Василев

3694

21

319

СЕКЦИЯ БИОФИЗИКА НА БЕЛТЪЦИТЕ

Завеждащ

ст.н.с. II ст. Митко Димитров, дбн

3636

21

306

ст.н.с. II ст.

д-р Ивайло Младенов

2637

21

324

ст.н.с. II ст.

д-р Ивайло Златанов

2628

21

307

н.с. I ст.

д-р Александра Шошева

3636

21

306

н.с. I ст.

Владимир Гетов

3636

21

306

н. I ст.

Георги Тороманов

3636

21

306

спец. биохимик

Огнян Апостолов

3123

108

10

спец. химик

Недялка Терезова

3636

21

306

спец. биолог

Петрана Борисова

3125

108

4

спец. физик

Мариана Хаджилазова

2637

21

324

проучвател

Венелин Черногоров

2637

21

324

СЕКЦИЯ ЕЛЕКТРОИНДУЦИРАНИ ЯВЛЕНИЯ В БИОМЕМБРАНИ

Завеждащ

ст.н.с. II ст. Яна Цонева, дбн

2622

21

311

ст.н.с. II ст.

д-р Тома Томов

3685

21

324а

н.с. I ст.

д-р Биляна Николова

2622

21

311

н.с. I ст.

Анелия Костадинова

2634

21

317

н.с. I ст.

д-р Наталия Кръстева

3634

108

6

н. I ст.

д-р Румяна Цонева

2659

21

115

спец. биолог

Марина Зюс

3685

21

324а

спец. биолог

Йордан Йорданов

2622

21

311

спец. биолог

Явор Неделчев

2622

21

311

докторант

Камелия Христова

3659

21

115

докторант

Николай Заеков

2634

21

317

спец. биолог

Денчо Гугутков

3634

108

7

                   Обратно

                Home   Начало 

Webmaster  Webmaster