Bulgarian Academy of Sciences  

1869

   

Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

 

 

 

НОВИНИ

 

 15.12.2008:

ball1.gif (7452 bytes)Колективът на Института по биофизика при БАН поздравява директора на института, ст.н.с. І ст., дбн Андон Косев във връзка с избирането му за член-кореспондент на БАН.

 

 10.12.2008:

ball1.gif (7452 bytes) На 10 и 12 декември 2008 г. гост на Института по биофизика – БАН беше проф. Вернер Волф от Университета в Мюнхен, Германия

 15.11.2008:

ball1.gif (7452 bytes)На 5 ноември 2008 г. се подписа Рамково споразумение между Централната лаборатория за биомедицинско инженерство (ЦЛБМИ) и Института по биофизика (ИБФ) към БАН и Университетската специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум”. Споразумението очертава периметъра на сътрудничеството, в който влизат провеждане на клинични изследвания, създаване на проучвателни колективи по конкретни теми, изработване на проекти от сферата на взаимния интерес за участие в конкурси с външно финансиране от национални и европейски източници, подготовка на специалисти и постоянно повишаване на квалификацията им.

 

 30.10.2008:

ball1.gif (7452 bytes)1. От 6 до 20 октомври 2008 г. на специализация в Института по биофизика – БАН, беше Кристин Кирхоф, редовен докторант на проф. Томас Грот от Университета “Мартин Лутер”, Хале, Германия. Специализацията се осъществява по договор DAAD-15, “Разработване на нано-структурирани биомиметични повърхности и характеризирането им като субстрат за култивиране на остеобласти”, финансиран от МОН за обмен на млади научни кадри между България и Германия.

2. На 27.10.2008 год. нашата млада колежка н.с. I ст. Тоня Андреева успешно защити дисертационен труд на тема „Лангмюйрови монослойни мембрани с флуорирани хидрофилни глави - диполен потенциал, механични свойства, морфология, молекулна структура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, по биофизика шифър, 01.06.08.

 

 15.10.2008:

ball1.gif (7452 bytes) На 14. 10. 2008 година от 11.00 часа се проведе институтски семинар, на който Prof. A. N. Mishra от Fakir Moham University, India изнесе лекция на тема “Photosynthetic adaptation of plants under tropical climate”. На семинара присъстваха учени от Институтите по биофизика и физиология на растенията при БАН. Обсъдени бяха резултати и въпроси от взаимен интерес.

 

14.10.2008:

ball1.gif (7452 bytes) Институтът по биофизика при БАН поздравява своите колеги ст.н.с. II ст Диана Петкова и ст.н.с. II ст. Митко Димитров за получаването на научната степен д-р по биология и ст.н.с. II ст. Диана Стефанова за получаването на научното звание ст.н.с. I ст., присъдени им от ВАК. Ръководството поздравява и младите си колеги д-р Моника Христова и г-н Владимир Димитров за получаването на научна степен „научен сътрудник”, присъдена им от НС при Института по биофизика, БАН.

 

 28.01.2008:

ball1.gif (7452 bytes) На 6 февруари 2008 г., (сряда) от 14.00 часа, в залата на ИФР,

блок 21, ще се проведе Общо събрание на учените (ОСУ) съвместно с Научния съвет на Института по биофизика. Събранието ще протече при следния дневен ред:

- Отчет за научната дейност на ИБФ през 2007 г. – докладва Научният секретар.

- Финансов отчет – докладва Главния счетоводител

- Обсъждане на отчета – мнения и изказвания

- Приемане на отчетите – гласуване

Присъствието е задължително. След събранието ще се проведе заседание на Научния съвет. Според чл. 40, ал.4 от Устава на БАН заседанията на Научния съвет са публични и на тях могат да присъстват всички желаещи учени.

Председател на ОСУ: (н.с. I ст., д-р Ивайло Златанов)

 

Мероприятия

Х-та Международна Конференция “Geometry, Integrability and Quantization” се състоя на 6-11 юни 2008 г. във Варна

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 15 October 2008

Webmaster  Webmaster