Bulgarian Academy of Sciences  

1869

   

Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

 

 

 

НОВИНИ

 

15.09.2009:

Министърът на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова връчи договорите на бенефициентите, спечелили финансиране от Европейския социален фонд  по ОП „Развитие на човешките ресурси”, програма “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.Сключени са  21 договора с висши училища и институти към БАН на обща стойност  9 653 667 лв. Пълният списък на сключените договори можете да намерите тук Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"   

Института по биофизика спечели най-големия грант по схемата на стойност 773 346 лв. с проекта “Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”  в партньорство със СУ “Св. Климент Охридски” (Биологически и Физически факултет) и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

 

 

 

 

 

 

На 4 ти септември 2009 г. министър Йорданка Фандъкова връчи лично новия договор на директора на Института по биофизика - чл. кор. Андон Косев

Целевата група се състои от 50 докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти от ИБФ - БАН, Биологическия и Физическия факултети на СУ “Св. Климент Охридски”

15.06.2009:

ball1.gif (7452 bytes) Проф. М. Бергер от Немския раков изследователски център, Хайделберг, Германия бе гост на Института по Биофизика, БАН в рамките на договор ДО О2/178 на тема „Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, България. Снимките са направени по време на лекцията на проф. Бергер, проведена на 09. 06. 2009 година.

ball1.gif (7452 bytes) На 27 май ИБФ съвместно със Софийския клон на Дружеството за физиологични науки проведе юбилейна научна сесия в памет и по случай 80 годишнината на видните български физиолози А. Гидиков, А. Пенчев и С. Белчева. Професор Александър Гидиков е директор на ЦЛБФ (сега ИБФ) от 1982 г. до смъртта му през 1889 г. Той е с изключителни заслуги за укрепването и развитието на нашия институт. На заседанието на секцията по регулация на движенията и биофизика на възбудимите структури посветено на неговата научна дейност бяха представени 8 научни доклада.

15.04.2009:

ball1.gif (7452 bytes) В рамките на проект „Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси” Д0 02/178, финансиран от Националния Фонд за научни изследвания с кординатор ст. н. с. I ст., д.б.н. Яна Цонева и проект „Изследване влиянието на електрично поле върху адсорбцията на адхезивни белтъци и ендотелизацията на наноструктурирани биоматериали за целите на тъканното инженерство и регенеративната медицина”, Д0 02/ 326, финансиран от Националния Фонд за научни изследвания и DAAD, Германия с координатор Д-р Румяна Цонева в периода от 15-28 Април 2009 Д-р Енрико Спунини и Д-р Женаро Читро от Института за ракови изследвания Регина Елена, Рим, Италия и Д-р Барбара Зайферт от GKSS-изследователски център на Геестахт , Телтов, Германия. Снимката е направена след работната среща в областта на общите проекти.

15.02.2009:

ball1.gif (7452 bytes) През периода 1-15.02.09 в Института по биофизика се осъществяваше рутинна научно-изследователска работа.

ball1.gif (7452 bytes) През месец февруари Ст.н.с. II доктор Емилия Апостолова и Ст.н.с. II доктор Мира Бушева изнесоха лекции във Факултета по биологични науки и биотехнологии на Университета “FAKIR MOHAN”.

Ст.н.с. II доктор Емилия Апостолова, Институт по биофизика – БАН, по време на лекцията си във Факултета по биологични науки и биотехнологии на Университета “FAKIR MOHAN” през февруари 2009 г.,  Баласор, Индия.

Участие на ст.н.с. II доктор Емилия Апостолова и ст.н.с. II доктор Мира Бушева, Институт по биофизика – БАН, в Workshop „BIO INFORMATIC & SYSTEM BIOLOGY”, февруари 2009 г., Университета „FAKIR MOHAN”, Баласор, Индия.

Ст.н.с. II доктор Мира Бушева, Институт по биофизика – БАН, по време на лекцията си във Факултета по биологични науки и биотехнологии на Университета “FAKIR MOHAN” през февруари 2009 г.,  Баласор, Индия.

31.01.2009:

ball1.gif (7452 bytes) През периода 15-31.01.09 в Института по биофизика се работеше по срочните задачи – подготвяне самооценката и годишния отчет на института. Осъществяваше се и рутинна научно-изследователска работа.

15.01.2009:

ball1.gif (7452 bytes) В тематичния конкурс на МОН за научно-изследователски проект “Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” - 2008 г. се класираха следните 2 проекта, на които базова организация е Институтът по биофизика:

  1. “Оксидативна липидомика: Влияние на оксидативния стрес и антиоксидантната защита върху състава, структурната организация и функционалната активност на мембранните raft домени” – ръководител е ст.н.с. І ст. Албена Момчилова. Стойността на проекта е 330 хил. лв.
  2. “Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси” – ръководител е ст.н.с. І ст. Яна Цонева.  Стойността на проекта е 520 хил. лв.

 

 

Мероприятия

ХІ-та Международна Конференция “Geometry, Integrability and Quantization” ще се състои на 5-10 юни 2009 г. във Варна.

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 15 October 2008

Webmaster  Webmaster