НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Лаборатория "Епигенетика и динамика на хроматина"

Основно място в научните изследвания на нашата лаборатория заема нехистоновия белтък HMGB1, който изпълнява множество функции в ядрото, в цитоплазмата и извън клетката, като сигнална молекула. До сега белтъкът бе изследван в следните направления:

·     ДНК-свързващи свойства – способността му да се свързва към повреди в ДНК

·     Постсинтетични модификации на HMGB1 

·     Роля на С-крайния домен на белтъка за изпълнение на функциите му

·   Експресионното ниво на HMGB1 и свързването му към специфичния рецептор RAGE в човешки тумори и клетъчни туморни линии. 

Настоящата ни дейност е фокусирана върху извънклетъчните функции на HMGB1, където той действа като сигнална молекула. По този начин белтъкът активира фактори в клетъчната сигнализация и предизвиква различни физиологични и патологични промени, включително и рак. Развитието на тумор и отговорът към терапия зависят от баланса между процесите апоптоза и автофагия. Най-новите ни изследвания ще бъдат свързани с проследяване ролята на HMGB1 като ключов регулатор, определящ клетъчната съдба в условия на стрес при модели на рак на бял дроб. 

Друга област на изследване включва използването на новосинтезирани ДНК багрила, производни на тиазолово оранжево, в количествения PCR в реално време (RT-PCR). Целта на тези изследвания е да се направи оценка на багрилата за използването им в RT-PCR и в други биологични приложения.

Интерес в групата представлява и изследването на нови химиотерапевтици, съчетаващи няколко активни групи в една молекула и по този начин модулират различни регулаторни пътища в клетката, поради което проявяват по-висока ефикасност от лекарства, насочени към един прицелен път.

 Нашата група е част от мащабния интердисциплинарен проект на БАН „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността". Работим по Тема  1 – "Генофондът на траките". Последните постижения в технологиите за секвениране на ДНК позволиха на молекулярната генетика да отговори на редица въпроси, които  антрополозите си задават относно произхода, взаимоотношенията, историята, структурата и моделите на миграция на човешки популации. В зависимост от въпроса, ние ще анализираме вариации в митохондриалната ДНК, Y-хромозомана ДНК и / или автозомна ДНК в древни образци с ясен произход и добре охарактеризиран археологически контекст.

 Лаборатория "Геномна стабилност"