ПРОЕКТИ


Нови проекти

Динамични промени в репликационния комплекс. Финансиран от ICGEB (CRP/BGR16-03), ръководител на проекта – доц. д-р Марина Неделчева-Велева. 2017-2019  

Автофагия или апоптоза - HMGB1 белтъкът като ключов регулатор, определящ клетъчната съдба в условия на стрес при модели на рак на белия дроб. Финансиран от Фонд „Научни изследвания", Н 01/34, ръководител на проекта – доц. Ива Угринова. 2016-2018 

Текущи проекти

Траките –  генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността, Тема 1 – „Генофондът на траките", мултидисциплинарен проект на БАН, финансиран с частни дарения, ръководител доц. Ива Угринова. 2016-2017

Динамика, механизми и последователност на свързване на белтъците, отговорни за поправката на ДНК в живи клетки. Финансиран от Фонд „Научни изследвания" ДФНИ – Б02/16, ръководител на проекта – доц. д-р Стойно Стефанов Стойнов. 2014-2017. 

Ефектът на новия антинеопластичен алкилфосфолхолин еруфозин  върху PI3K/Akt-MDM2 сигналните пътища в ракови клетки, Финансиран от Фонд „Научни изследвания" по програма за билатерално сътрудничество с Германия, ДНТС/Германия 01/4, ръководител на проекта – доц. Ива Угринова. 2014 -2016 


Изследване и охарактеризиране на нови ДНК багрила за приложение в PCR в реално време (Real-time PCR), Финансиран от БАН по Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП 85 А1, научен ръководител –ас. Мила Аспарухова. 
2016
 


Проекти приключили през последните пет години

Ниво на експресия на нехистоновия белтък HMGB1 и рецептора RAGE  в човешки туморни линии и тумори с различна степен на диференциация  - евентуален прогностичен маркер, ДТК0280, ръководител на проекта – акад. Илия Пашев. 2010 - 2013

Координация на ДНК синтезата и разгъването от S-фазния контролен пункт. Финансиран от ICGEB (CRP/BUL10-03), ръководител на проекта – доц. д-р Стойно Стефанов Стойнов.  2008-2012 

Изследване влиянието на термодинамичната стабилност на ДНК/ДНК и РНК/ДНК дуплексите върху транскрипцията на РНК в човек. Финансиран от Фонд „Научни изследвания" (MU01/0137), ръководител на проекта – доц. д-р Марина Неделчева-Велева. 2010 – 2013