НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология“ е основана като секция „Антиметаболити“ през 1964 г. и ръководена дълго време от проф. Александър Спасов, а след това от проф. Евгени Головински. Понастоящем се ръководи от доц. Тамара Пайпанова.
Основната цел на Секцията е да се проучват биологичните процеси на молекулярно ниво, като крайната цел е използването на тези знания за преодоляване на конкретни проблеми свързани с човешкото здраве, задача с нестихваща значимост и интерес. Нашата изследователска дейност включва насочен химичен синтез и скрининг на биологично активни съединения: аналози на протеинови и непротеинови аминокиселини, модифицирани пептиди и пептидни миметици (T. Пайпанова, Т. Дзимбова, С. Стайкова); на платинови и паладиеви комплекси (Н. Додов, Д. Кушев). Друга основна област на интерес е на клетъчния и молекулярен механизъм на действие на съединения с растеж-инхибиращ ефект (R. Detcheva). Няколко изследователски групи са ангажирани в тези проучвания, които са в тясно сътрудничество помежду си.

СИНТЕЗ, СКРИНИНГ И ДЕЙСТВИЕ НА АНАЛОЗИ НА БЕЛТЪЧНИ И НЕБЕЛТЪЧНИЯ АМИНОКИСЕЛИНИ, ПЕПТИДИ И ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ
Изследователската програма на пептидната група покрива няколко аспекта на пептидната химия, включително методология на пептидния синтез, синтез на аналози на пептидни хормони и определяне на тяхната структура. Нашите усилия в синтеза на пептидите включват голямо разнообразие от съединения, притежаващи полезна физиологична активност. Нативните пептиди  са промененис оглед получаването на аналози, които са по-активни и устойчиви спрямо  ензимната деградацията. Така например естествените аминокиселини в пептидната верига се заменят с небелтъчни аминокиселини. Получаването и охарактеризиране на нови аналози на белтъчни не-белтъчни аминокиселини са неразделна част от изследователската дейност на тази програма. Синтезирани са циклични пептиди с оглед получаване на конформационно ограничени съединения, подходящи за изследване на взаимодействията пептид-рецептор. До сега са получени различни пептидни лиганди за опиоидните рецептори. Синтезираните пептидни лиганди включват аналози на опиоидните пептиди енкефалин и ендоморфин, както и пептиди с нови структури, които показват афинитет към невротензиновите рецептори.
Друг основен акцент в изследователската програма на пептидна група е изграждането на нови и ефективни биоматериали действащи, като  преносители на специфични лекарствени средства. Отскоро, антимикробни, противотуморни пептиди и техните конюгати също са обект на интензивно проучване от групата.

СИНТЕЗ И ДЕЙСТВИЕ НА НОВИ ПЛАТИНОВИ КОМПЛЕКСИ
Изследователската група за дизайн и синтез на платинови комплекси има голям опит в тази област. В момента синтезът, охарактеризирането и противотуморната активност на платинови комплекси с N-акцепторни лиганди и с други биологично активни лиганди са от интерес на тази група.

МОЛЕКУЛЕН МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И АПАТОГЕНЕН ЕФЕКТ НА СЪЕДИНЕНИЯ С ПРОТИВОТУМОРНА АКТИВНОСТ
Другата основна изследователска област включва проучвания върху механизма на действие на метаболитни инхибитори, които притежават предимно противотуморни ефекти. Изследват се ново синтезирани съединения  или добре установени терапевтични средства. Активността се проучва на клетъчно ниво (цитотоксичност, ефект върху развитието на клетъчния цикъл на различни туморни клетъчни линии в суспензия) и на молекулярно ниво (ефект върху синтезата на ДНК, РНК, протеини и прекурсори).