НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Основните цели на Лаборатория по медико-биологични изследвания са в областта на:

1. Атеросклероза, сърдечносъдови заболявания и диабет областта на:

Атеросклерозата и съдовата биология са основният изследователски акцент в лаборатория за медицински и биологични изследвания. Клетъчната адхезия, вътреклетъчните сигнални пътища и регулирането на цитоскелета са специфични клетъчни процеси, които са в основата на комплекс от физиологични и патофизиологични отговори като ангиогенеза, атеросклероза и рестеноза. Чрез използването на геномен и протеомен анализ, ние изследваме редица от ключовите събития в инициирането и развитието на атеросклероза. Нашата цел е да определим какво предизвиква болестта на молекулярно-биологично ниво и да изследваме ефективността на различни терапии, предназначени за спирането й.

2. Нанобиология и Наномедицинa

Нанобилогията и наномедицината са важни нови изследователски области, които помагат на учените да изследват много заболявания на молекулярно и клетъчно ниво, което води до появата на нови открития в диагностиката и терапията. Тези нови направления имат капацитета да доведат до появата на нови решения на съществуващите научни предизвикателства. В резултат на акумулирането на нови данни, разработването на молекулярни инструменти и задълбочаването в разбирането на живота на молекулярно ниво, това може да е доведе до разработването на технологии подобряващи здравето на човека.  

Нашите цели са: 

А) Да изследваме токсикологичното въздействие на наночастиците върху човешкото здраве и околната среда.  

Б) Да разработим нови наноматериали за третиране и регенериране на тъканите при сърдечносъдови заболявания и остеопороза.