Обяви

_____2018___________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали по проекти "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATO SPS MYP G5266 и "Молекулярни механизми на имунния толеранс - значение на ендокринната среда за функциите на регулаторните Т клетки" ФНИ ДН 03/4 в 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Стъклени и пластмасови консумативи";
Обособена позиция № 2: "Химикали и консумативи за молекулярна биология";
Обособена позиция № 3: "Консумативи за проточна цитометрия".

Документи и информация


______2017___________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали по проект "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATOSPS MYP G5266 в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Консумативи за молекулярна биология";
Обособена позиция № 2: "Пластмасови консумативи";
Обособена позиция № 3: "Химикали и реагенти";
Обособена позиция № 4: "Кит за калибриране на флуоцитомер"

Документи и информацияОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали за нуждите на ИМБ - БАН в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Пластмасови консумативи";
Обособена позиция № 2: "Консумативи за клетъчно култивиране";
Обособена позиция № 3: "Среди за бактерии и дрожди";
Обособена позиция № 4: "Консумативи за молекулярна биология".

Документи и информация