Процедури по ЗОП

2017.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване по проект "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATO SPS MYP G5266 в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хоризонтален фризер за съхранение на проби; Обсобена позиция № 2: Доставка на лабораторна охлаждаща центрофуга; Обособена позиция № 3: Доставка на апарати за молекулярно генетични анализи".
Link:

2016г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител" в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"  

Решение.
Обявление.
Документация.
Образци.

Протокол

Писmo

На 03.07.2015 10.00ч, в сградата на Института по молекулярна биология при БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 21, етаж 4, библиотека, Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител", ще отвори и оповести ценовата оферта на участника, чиято оферта отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и е допуснат до оценка на предложението

Протокол 2

Решение

Договор:


Институт по молекулярна биология – БАН и" ДЗЗД АКВА-ТЕК" по Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 04 на основание Закона за обществените поръчки. Извършено е авансово плащане - 50% в размер на 30 990.60 лв. на 04.09.2015 год., фактура № 0000000001 от 04.09.2015г. Основание за плащане: Сключен договор за доставка на апаратура полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения , който да е базиран на технологията за синтез върху твърд носител по Оперативна програма"Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013  Институт по молекулярна биология – БАН и ДЗЗД АКВА-ТЕК по Договор BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su04 е извършено окончотелно плащане в размер на 30 990.60 на 09.09.2015 г., Фактура № 0000000002 от 09.09.2015г.
Основание за плащане: Доставена и монтира на апаратура Полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди иразлични класове органични съединения, който да е базиран на технологията за синтез върху твърд носител, по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

На 08.09.2015 г.Институт по молекулярна биология –БАН и „АКВ-ТЕК" ДЗЗД в изпълнение на договор №BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 04 от 03.09.2015г. доставка на апарат – „Aktivo-P14" Пептиден Синтезатор – полу-автоматичен синтезатор засинтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технология за синтез върху твърд носител, сериен номер: 309. Апаратът е предаден на Институт по молекулярна биология – БАН. Приемателно-предавателен протокол от 08.09.2015 г. Банкова гаранция върната на 14.09.2015 г.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за сключени договори за

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"

Институт по молекулярна биология – БАН  и " ЕЛТА  90  М" по Договор  № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 – Su 02

Извършено е авансово плащане 50%  в размер на 174 000 лв. Преведени на 10.12.2014 г., фактура № 1000001162 от 17.11.2014г.

Основание за плащане: Сключен договор за доставка на апаратура  „Персонална сиситема за секвениране от следващо поколение" по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013

Извършено е окончателно плащане в размер на 174 000 лв. Преведени на 10.03.2015 г., фактура №0000023165 от 24.01.2015 г.

Основание за плащане: Доставена и монтирана апаратура. Персонална с-ма за секвениране от следващо поколение по договор – BG161PO003-1.2.04-0013-C0001," Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с прилижение в медицината и биотехнологиите" по оперативана програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2014 Приемно предавателен протокол от 10.03.2015 год.

Публикувана е информация за изпълнение на договора в АОП на 19.03.2015 год.

Банкова гаранция за изпълнение на договора ,валидна до 30.01.2015 год. Изтича автоматично след получаване на апаратурата.


Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing)"
Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 02 от 03.11.2014г.
Възстановена гаранция за участие по обособена позиция № 1 на обществена поръчка BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 на Антисел България ООД на дата 10,03,2015. Основание за възстановяването - приключило производство по обжалване.


Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия"
Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 03 от 21.07.2014г.

Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии.
Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 05 от 08.07.2014г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение за избор на изпълнители по открита процедура с предмет Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с четири обособени позиции.

Отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: 

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing)";
Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия";
Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител" ;

Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Публикувана на 11.03.2014 г.

ИМБ - БАН обявява обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с четири обособени позиции:
 
Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing)";
Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия";
Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител" ;
Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии"

 

ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (Word формат)

 
 
 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ (07.02.2014 г.) по  проект
„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
 BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Решение за избор на изпълнител по открита процедура с предмет „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на микроскопска система с висока времева резолюция за изследване на живи клетки, снабдена с апаратура за FRAP и лазерно микрооблъчване".
 
Отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник в открита процедура с предмет:  „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на микроскопска система с висока времева резолюция за изследване на живи клетки, снабдена с апаратура за FRAP и лазерно микрооблъчване" 
 
Решение за публикуване - промяна 09.12.2013 г.
 
Публикувана на 25.11.2013 г.

ИМБ - БАН обявява обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА, ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МИКРОСКОПСКА СИСТЕМА С ВИСОКА ВРЕМЕВА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖИВИ КЛЕТКИ, СНАБДЕНА С АПАРАТУРА ЗА FRAP И ЛАЗЕРНО МИКРООБЛЪЧВАНЕ"

 
 
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.12.2013 г. , Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.01.2014 г., Час: 17:00
„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
 BG161PO003-1.2.04-0013-C0001