PROJECTS

№ 688945 АБР: EuBI PPII Euro-BioImaging Preparatory Phase II
H2020-EU.1.4.1.1. - Developing new world-class research infrastructures

№ 646221-2 АБР: NanoREG II Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks
EU - H2020

№ G5266 АБР:  A field detector for genotoxicity from CBRN and explosive devices
NATO Science for peace and security programme

№ -АБР: CARANAT Биоактивен сърдечно-съдов стент за лечение на атеросклероза и намаление на рестеноза

ФНИ - ERA.Net RUS Plus№ Б01/20   -
Разработване на Пептидно-нуклеинови киселини (ПНК) като последователност-специфични и обемисти ДНК увреждания, генотоксични агенти и диагностични проби

№ ДНТС/Германия 01/7   OSTEODIAMOND
Получаване на импланти покрити с ултрананокристален диамант за подобряване на остеоинтеграцията

№ ДНТС Германия 01/4   ФНИ
Ефектът на новия антинеопластичен алкилфосфолхолин еруфозин върху PI3K/Akt-MDM2 сигналните пътища в ракови клетки

№ ДФНИ БО2/5   ФНИ
MOДУЛИРАНЕ НА МЕТАСТАТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТУМОРНИ КЛЕТКИ ЧРЕЗ ТРЕТИРАНЕ С НОВИ АЛКИЛФОСФОХОЛИНОВИ ПРЕПАРАТИ И СТАТИНИ В IN VITRO 2D И 3D СИСТЕМИ И В IN VIVO МОДЕЛ В ХАМСТЕР

№ ДФНИ/BО2 16   -
Динамика, механизми и последователност на свързване на белтъците, отговорни за поправката на ДНК в живи клетки.

№ ДРИЛА 01/14, 17.04.2   БГ/ФР
Структурно-функционална характеристика на човешкия интерферон-гама и неговите рекомбинантни антагонисти

№ ДМ 01/4   ФНИ
Чувствителност към репликационен стрес на човешки мезенхимни стволови клетки в хода на диференциация.

№ DM015   ФНИ
Молекулярен подход за изучаване на биологичните ефекти на нови AVPI-/RGD- пептидни аналози

№ ДН 01/10   -
Автофагия или апоптоза - HMGB1 белтъкът като ключов регулатор определящ клетъчната съдба в условия на стрес при модели на рак на бял дроб.
№ ДН01/5/16.12.2016   -
ДНК репаративна функция на гликолитичния ензим глюкозо-6-фосфат изомераза

№ ДН 03/4   -
Молекулярни механизми на имунния толеранс - значение на ендокринната среда за функцията на регулаторните Т клетки

№ ДН11/8   -
Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana"

№ ДНТС 01/13   -
Dynamics of Nucleolin: role in UV induced DNA damages and nucleotide excision repair

№ ДН 11/17   ДН 11/17
Хроматинови механизми в контрола на ДНК репликацията и защитата от репликационен стрес

№ ДН11/16   -
Нови фероцен съдържащи камфор сулфонамиди - антитуморна активност и механизъм на действие

№ ДН 19/13   -
Синтез и in vitro скрининг на нови микротубулни таргетиращи агенти с потенциално противотуморно действие

№ ДН 11/15 от 18.12.17   -
Изследване на нови прицелни молекули за терапия на преждевременно стареене и болести, свързани със стареенето

№ ДН 11/20/22.12.2017   -
Комплексен подход за създаване на нови имуномодулиращи биотерапевтици

№ ДН 19/4   -
Зелени подходи за оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични разтворители за извличане на биологичноактивни вещества от лечебни растения/природни обекти

№ ДН 19/11 от 10.12.17   -
НОВИ АЗОТНИ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ ЛУМИНОФОРИ С ВЪТРЕШНОМОЛЕКУЛЕН ПРЕНОС НА ПРОТОН И ТЕХНИ КОМПЛЕКСИ ЗА СЪВРЕМЕННАТА БИОМЕДИЦИНА

№ ДН11/4/2017   -
Микробиомът на почвата като индикатор за биоразнообразие и еволюция на микробни съобщества при трайно замърсяване с тежки метали

№ ДН11/6/2017   -
Азоксистробин като моделен фунгицид за групата на стробилурините: Екологична оценка на стрес ефектите върху почвената микрофлора

№ ДН 19/17 от 20.12.17   ФНИ
ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРИЦЕЛНА ТЕРАПИЯ НА РАКА

№ КП06-Н21-3/18.12.18   -
ХИСТОНОВИЯТ ВАРИАНТ H2A.Z, КЛЮЧОВ ЕПИГЕНЕТИЧЕН ФАКТОР - РОЛЯ В МИТОЗАТА

№ КП-06-Н21/7   -
Изследване на екологичния натиск в българската aкватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam

№ КП06-Н21/17-19.12.18   -
Разкодиране на свойствата на извънклетъчната ДНК като фактор в секрецията и функцията на екзозоми

№ -  КП-06-ОПР 03/16
ПРОБИОТИЦИ И ЗДРАВЕ: МЕХАНИЗМИ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДБРАНИ БЪЛГАРСКИ ЩАМОВЕ МЛЕЧНО КИСЕЛИ БАКТЕРИИ

№ КП06-Н21-9/18.12.18   -
Кинетика и механизми на поправка на Белтък-ДНК сшивки

№ КП-06-Н 31/6   -
Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море

№ КП - 06 - Н31/15   -
Графеновият оксид като универсална наноплатформа за доставяне на лекарства при интегрирана химио- и фототермична терапия на рака

№ КП-06-ОПР03/8   ФНИ
Мултитаргетни пептид-фрагмент хибриди за лечение на невродегенеративни заболявания

№ КП-06-Н36/3   -
Метагеномно-базирана детекция на микробиомните съобщества на специфични български кисели теста и подобряване на техните качествени характеристики

№ КП-06-М41/3   -
Структура и функция на гъбни съобщества: адаптивност на ключови гъбни видове към замърсени с тежки метали почви

№ -   COMЕCOATOSTEO
Разработване на хибридни композитни покрития за остеостимулиращи импланти с приложение при остеопороза