Становища АОП

 СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на  документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (І етап) :
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване по проект "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATO SPS MYP G5266 в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хоризонтален фризер за съхранение на проби; Обсобена позиция № 2: Доставка на лабораторна охлаждаща центрофуга; Обособена позиция № 3: Доставка на апарати за молекулярно генетични анализи".

Становище на АОП

  СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на  документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП Окончателно становище:
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване по проект "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATO SPS MYP G5266 в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хоризонтален фризер за съхранение на проби; Обсобена позиция № 2: Доставка на лабораторна охлаждаща центрофуга; Обособена позиция № 3: Доставка на апарати за молекулярно генетични анализи".

Окончателно становище