Архив

Архив 2016г.

2016 ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
"Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали за нуждите на
ИМБ - БАН в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Пластмасови консумативи";
Обособена позиция № 2: "Консумативи за клетъчно култивиране";
Обособена позиция № 3: "Консумативи за молекулярна биология";
Обособена позиция № 4: "Общолабораторни реактиви".

Документи и информация

2016 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

"Закупуване на консумативи и реактиви в изпълнение на проект:
"Разработване и внедряване на подходи в регулаторните рамки относно групиране и безопасен дизайн – NanoRegII" по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Общо лабораторни консумативи";
Обособена позиция № 2: „Консумативи за клетъчно култивиране";
Обособена позиция № 3: „Консумативи за молекулярно биологични изследвания";
Обособена позиция № 4: „Консумативи за имунологични изследвания";
Обособена позиция № 5: "Реактиви";
Обособена позиция № 6: „Протеомика";
Обособена позиция № 7: „Хемоцитометрия";
Обособена позиция № 8: „Геномика";
Обособена позиция № 9: „pH-метрия"

Документи и информация


Публична покана на Институтът по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" - БАН :    Обявена на 29.07.2015 г.  Закупуване на консумативи за синтез на миметици и пептидни молекули за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупен полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди Краен срок 07.08.2015 г. До 17.00 часа. Отваряне на офертите 10.08.2015 г. в 11.00 часа.


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител" в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" 


Въпроси и отговори:
Въпрос от Мария Кирова,Мениджър-продажби,Биомед фючар ЕООД:
"Във връзка с желанието ни да представим оферта по публичната покана за закупуване на материали и консумативи имаме следните въпроси относно техническото задание:
Бихте ли уточнили техническите спецификации по позиция 2,17 Бактопептон? Bacto е запазена марка на конкретен производител и предполагаме, че се касае за техническа неточност и се има предвид пептон за бактериологични цели."
Отговор от доц. Ива Угринова, директор ИМБ-БАН, възложител.
 " Уважаема Г-жо Кирова,
в отговор на Ваше писмо, потвърждаваме, че по позицията бактопептон се има предвид пептон за бактериологични цели.
"

  Публична покана  на Институтът по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" - БАН :  Обявена на 02.04.2015 г. Закупуване на материали и консумативи за нуждите при въвеждане и експлоатация на закупеното по проект и пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура за нуждите на института с 2 позиции. Краен срок 16.04.2015 г. До 17.00 часа.
Отваряне на офертите на 17.04.2015 г. в 11.00 часа. Срок за разглеждане и преценка на офертите 15 работни дни.

Публична покана на Институтът по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" - БАН :    Обявена на 08.04.2015 г.  Закупуване на лабораторни консумативи, реактиви и материали за нуждите на  института, в 7 обособени позиции.  Краен срок 23.04.2015 г. До 17.00 часа. Отваряне на офертите 24.04.2015 г. в 11.00 часа. Срок за разглеждане и преценка на офертите 15 работни дни.

Архив 2015г.

Публични покани 2015г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

"Закупуване на консумативи за синтез на миметици и пептидни молекули за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупен полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди, в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите

Документация:
Публична покана:
Образци на документи:
Протокол:
Договор:

Институт по молекулярна биология – БАН и МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД в изпълнение на договор 61PO003-1.2.04-0013-C0001. Доставка на консумативи за „Създаване на високотехнологична платформа заразработване и анализ на биологично- активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" Консумативите са предадени на Институт по молекулярна биология – БАН с приемно предавателен протокол от 08.09.2015 г. Банкова гаранция върната на 14.09.2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали за нуждите на ИМБ - БАН в 7 обособени позиции. Обособена позиция № 1: "Пластмасови консумативи"; Обособена позиция № 2: "Консумативи за клетъчно култивиране"; Обособена позиция № 3: "Консумативи за молекулярна биология"; Обособена позиция № 4: "Общолабораторни реактиви"; Обособена позиция № 5: "Аминокиселини, имобилизирани върху полимерен носител"; Обособена позиция № 6: "Реагенти за пептиден синтез"; Обособена позиция № 7: "Защитени аминокиселини".

Документи.
Въпроси и отговори.
Протокол
Договор IVD
Договор FOT позиция 1
Договор FOT позиция 2
Договор FOT позиция 4

Институт по молекулярна биология – БАН и IVD България ООД за сключен договор на 21.05.2015 год  възстанови банкова  гаранция на IVD България : Доставка на консумативи по позиция № 3, в размер на 377.00 лв на 04.01.2016 год.

Институт по молекулярна биология – БАН и ФОТ ООД за сключен договор на 21.05.2015 год., възстанови банкова гаранция на ФОТ ООД: Доставка на пластмасови консумативи по позиция №1, в размер на 451.28 лв. Доставка на консумативи за клетъчно култивиране по позиция №2, в размер на 260.23 лв. Доставка на лабораторни реактиви по позиция №4, в размер на 81.23 лв. на 04.01.2015 год.

Институт по молекулярна биология – БАН и фирма ФОТ ООД  на основание сключен договор за доставка на консумативи  има поредни плащания:   ПОЗИЦИЯ – 1  „пластмасови консумативи" , сумата 5770.20 лв. Фактура № 44115-1 от 30.11.2015 г.

 ПОЗИЦИЯ – 2 „консумативи за клетъчно култивиране", сумата 516 лв. Фактура № 44115-2 от 30.11.2015 г.

 ПОЗИЦИЯ -  4  „общолабораторни реактиви", сумата 180 лв. Фактура № 44115-3 от 30.11.2015 г.

 ПОЗИЦИЯ – 4  „общолабораторни реактиви", сумата 192 .60 лв. Фактура № 44269 от02.12.2015г.


Институт по молекулярна биология – БАН, извърши междинно плащане в размер на 600 лв. , фактура № 0000011775 от 30.11.2015г. по договор с  Ай Ви Ди  България ООД. Основание за плащане: Обществена поръчка за доставка на консумативи.

Институт по молекулярна биология извърши плащане по Договор BG131025586  с фирма ФОТ ООД за доставка на косумативи.Фактура №0000043012 от 21.10.15 г.

Институт по молекулярна биология – БАН, на основание сключен договор за доставка на консумативи с фирма ФОТ ООД извърши плащане на 01.10.2015 г. Фактура №0000042534  и фактура № 0000040409.

Институт по молекулярна биология – БАН, на основание сключен договор за доставка на консумативи с фирма Ай Ви Ди България ООД извърши плащане фактура № 0000011321.

Институт по молекулярна биология – БАН и „ФОТ ООД" по Договор №  0061615176 на основание на Закона за обществените поръчки. Извърши авансово плащане –  в размер на 5,070.18 лв. На 29.06.2015 г., фактура № 0000040409.
Основание за плащане: Сключен договор за доставка на консумативи.   

Институт по молекулярна биология –„ БАН и ФОТ ООД" по Договор № 42/613/0061304872 на основание на Закона за обществените поръчки. Извърши окончателно плащане в размер на 3,856.20 лв. На 2206.1915 г., фактура №0000040268.
Основание за плащане: сключен договор за доставка на косумативи.

На 14.09.2015 г. Върната гаранция за изпълнение 
по Договор № 42/613/0061304872 . Основание за връщането  е изпълнен договор и подписан окончателен приемно предавателен протокол.


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

"Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проект пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Закупуване на консумативи за секвениране" и Обособена позиция № 2 –„Закупуване на консумативи за клетъчно култивиране"

Документи.

Протокол

На 12.06.2015 г. Институтът извърши окончателно плащане сумата 16680 лв. По Договор BG161PO003-1=2=04-0013-C0001-Su 06  с фирма Елта 90М ООД . Основание за плащането – фактура № 24597 от 11.06.2015 г. и приемо предавателен протокол.

 На 16.06.2015 г. Върната гаранция за изпълнение  на доставка на консумативи за секвениране. Основание за връщането  е изпълнен договор и подписан окончателен приемо предавателен протокол.

Договор Антисел България ООД

На 05.06.2015 г. Институтът извърши окончателно плащане сумата 4082.88 лв. по Договор BG 161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su07  с фирма  Антисел България ООД. Основание за плащането  - фактура №7151 от 03.06.2015 г. и приемо предавателен протокол.

На 16.06.2015 г. Върната гаранция за изпълнение на доставка на консумативи за клетъчно култивиране. Основание за връщането е изпълнен договор и подписан окончателен приемо предавателен протокол.ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител" в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" 

Решение.
Обявление.
Документация.
Образци.

Протокол

Писmo

На 03.07.2015 10.00ч, в сградата на Института по молекулярна биология при БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 21, етаж 4, библиотека, Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител", ще отвори и оповести ценовата оферта на участника, чиято оферта отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и е допуснат до оценка на предложението

Протокол 2

Решение

Договор:


Институт по молекулярна биология – БАН и" ДЗЗД АКВА-ТЕК" по Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 04 на основание Закона за обществените поръчки. Извършено е авансово плащане - 50% в размер на 30 990.60 лв. на 04.09.2015 год., фактура № 0000000001 от 04.09.2015г. Основание за плащане: Сключен договор за доставка на апаратура полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения , който да е базиран на технологията за синтез върху твърд носител по Оперативна програма"Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013  Институт по молекулярна биология – БАН и ДЗЗД АКВА-ТЕК по Договор BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su04 е извършено окончотелно плащане в размер на 30 990.60 на 09.09.2015 г., Фактура № 0000000002 от 09.09.2015г.
Основание за плащане: Доставена и монтира на апаратура Полу-автоматичен синтезатор за синтез на пептиди иразлични класове органични съединения, който да е базиран на технологията за синтез върху твърд носител, по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

На 08.09.2015 г.Институт по молекулярна биология –БАН и „АКВ-ТЕК" ДЗЗД в изпълнение на договор №BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 04 от 03.09.2015г. доставка на апарат – „Aktivo-P14" Пептиден Синтезатор – полу-автоматичен синтезатор засинтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технология за синтез върху твърд носител, сериен номер: 309. Апаратът е предаден на Институт по молекулярна биология – БАН. Приемателно-предавателен протокол от 08.09.2015 г. Банкова гаранция върната на 14.09.2015 г.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за сключени договори за

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"

Институт по молекулярна биология – БАН  и " ЕЛТА  90  М" по Договор  № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 – Su 02

Извършено е авансово плащане 50%  в размер на 174 000 лв. Преведени на 10.12.2014 г., фактура № 1000001162 от 17.11.2014г.

Основание за плащане: Сключен договор за доставка на апаратура  „Персонална сиситема за секвениране от следващо поколение" по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013

Извършено е окончателно плащане в размер на 174 000 лв. Преведени на 10.03.2015 г., фактура №0000023165 от 24.01.2015 г.

Основание за плащане: Доставена и монтирана апаратура. Персонална с-ма за секвениране от следващо поколение по договор – BG161PO003-1.2.04-0013-C0001," Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с прилижение в медицината и биотехнологиите" по оперативана програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2014 Приемно предавателен протокол от 10.03.2015 год.

Публикувана е информация за изпълнение на договора в АОП на 19.03.2015 год.

Банкова гаранция за изпълнение на договора ,валидна до 30.01.2015 год. Изтича автоматично след получаване на апаратурата.


Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing)"
Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 02 от 03.11.2014г.
Възстановена гаранция за участие по обособена позиция № 1 на обществена поръчка BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 на Антисел България ООД на дата 10,03,2015. Основание за възстановяването - приключило производство по обжалване.


Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия"
Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 03 от 21.07.2014г.

Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии.
Договор № BG161PO003-1.2.04-0013-C0001-Su 05 от 08.07.2014г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение за избор на изпълнители по открита процедура с предмет Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с четири обособени позиции.

Отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: 

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing)";
Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия";
Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител" ;

Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Публикувана на 11.03.2014 г.

ИМБ - БАН обявява обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с четири обособени позиции:
 
Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing)";
Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия";
Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд носител" ;
Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии"

 

ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (Word формат)

 
 
 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ (07.02.2014 г.) по  проект
„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
 BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Решение за избор на изпълнител по открита процедура с предмет „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на микроскопска система с висока времева резолюция за изследване на живи клетки, снабдена с апаратура за FRAP и лазерно микрооблъчване".
 
Отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник в открита процедура с предмет:  „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на микроскопска система с висока времева резолюция за изследване на живи клетки, снабдена с апаратура за FRAP и лазерно микрооблъчване" 
 
Решение за публикуване - промяна 09.12.2013 г.
 
Публикувана на 25.11.2013 г.

ИМБ - БАН обявява обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА, ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МИКРОСКОПСКА СИСТЕМА С ВИСОКА ВРЕМЕВА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖИВИ КЛЕТКИ, СНАБДЕНА С АПАРАТУРА ЗА FRAP И ЛАЗЕРНО МИКРООБЛЪЧВАНЕ"

 
 
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.12.2013 г. , Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.01.2014 г., Час: 17:00
„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
 BG161PO003-1.2.04-0013-C0001