012018

 ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали по проекти "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATO SPS MYP G5266 и "Молекулярни механизми на имунния толеранс - значение на ендокринната среда за функциите на регулаторните Т клетки" ФНИ ДН 03/4 в 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Стъклени и пластмасови консумативи"; Обособена позиция № 2: "Химикали и консумативи за молекулярна биология"; Обособена позиция № 3: "Консумативи за проточна цитометрия".

Документация  
Обява   
Информация   
Образци на документи  
Дата на публикуване 03.04.2018

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти  
Дата на публикуване 16.04.2018

Протокол от работата на комисията
Дата на публикуване: 26.04.2018 г.

Договор позиция 2

Дата на публикуване: 10.05.2018 г.
Договор позиция 1
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
Договор позиция 3
Дата на публикуване: 15.05.2018 г.