012019

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужванена на специализирана апаратура за нуждите на ИМБ-БАН в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на един брой микроскопска система с висока времева резолюция за изследване на живи клетки, снабдена с апаратура за FRAP и лазерно микрооблъчване; Обособена позиция № 2: Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на един брой система за микроманипулация, микроинжекция и микроперфузия.

Документация
Обявление
Решение 
Образци на документи
Образец на еЕЕДОП

25.02.2019г.

Решение за промяна  - 08.03.2019

Протокол 1    - 03.04.2019г

Съобщение за отваряне на цени  -12.04.2019г.

Протокол 2
Протокол 3
Доклад
Решение
24.04.2019

Договор позиция 1
06.06.2019

03.09.2019г.