PROJECTS


„Хроматинови механизми в контрола на ДНК репликацията и защитата от репликационен стрес" - 
Договор № ДН11/17 от 18.12.2017

Чувствителност към репликационен стрес на човешки мезенхимни стволови клетки в хода на диференциация", M 01/10 от 07.09.16, д-р. Ивелина Василева

„Роля на хроматин ремоделиращите фактори от класа на Ino 80 в метаболизма на Р-бримките по време на репликацията", Договор № ДФНП-83 А-1/28.04.2016, Росица Христова„Изследване на ролят на хроматин-ремоделиращия комплекс Ino 80 в репарацията на ДНК междуверижни сшивки", Договор № ДФНП-84 А-1/28.04.2016, Веселин Андреев

Регулация на некодиращата транскрипция в човешкия β-глобинов геномен локус в хода на програмата за еритроидна диференциация: участие на некодиращи РНКи в регулацията на експресията на β-глобиновите гени - ДФНИ-Б01/1

Mammalian INO80-class chromatin remodelers in genome integrity maintenance -ICGEB CRP/ 12/005

Хроматин- ремоделиращите комплекси от класа на Ino80 в защитата от репликационен стрес. Оценка на потенциалната им роля в онкогенезата - ДМУ 03-9