Проекти


Института по Молекулярна Биология БАН изгражда Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни към EuroBioImaging консорциум. Центърът е включен за изграждане в Националната пътна карта за научна инфраструктура с Решение на Министерски съвет на Република България РМС № 569/31.07.2014г с индикативен бюджет за изграждане от 4458901 лева и 217148 лева годишно за оперативна подръжка.
 Проект Euro-BioImaging Preparatory Phase II N: 688945 Финансиран oт: H2020-EU.1.4.1.1. Институтът по Молекулярна Биология в партньорство с 22 от най-престижни научни институции в Европа и с кординатор Европейската Молекулярно Биологична Лаборатория спечели проект EuBI PPII (http://cordis.europa.eu/project/rcn/198825_en.html) за изграждане на научна инфраструктура за върхови постижения: call H2020-INFRADEV-1-2015-2, "Developing new world-class research infrastructures".
Институтът по Молекулярна Биология е част от мащабен интердисциплинарен проект на БАН „Траките –  генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността", В ИМБ се разработва Тема 1 – „Генофондът на траките",  ръководител доц. Ива Угринова.
Връзка структура-функция в протеини и пептиди (DRG 02/05). Финансиран от Фонд „Научни изследвания". Ръководител Проф. Андрей Кършиков
 
ДНК репарация: нов ген, отговорен за премахване на въглехидратни остатъци от ДНК (DID-02-31/09). Финансиран от Фонд „Научни изследвания". Ръководител Доц. Румяна Миронова
 
Разработване на пептидно-нуклеинови киселини (ПНК) като последователност-специфични и обемисти ДНК увреждания, генотоксични агенти и диагностични проби (DFNI – B01/20, 2012-2015). Финансиран от Фонд "Научни изследвания". Ръководител Проф. Цветан Ганчев
 
Молекулeн дизайн и изграждане на рекомбинантни конкуренти на човешки интерферон-гама: Нов подход за лечение на автоимунни заболявания (DID-02-30/09). Финансиран от Фонд „Научни изследвания". Ръководител Проф. Иван Иванов
 
Неактивните аналози на hIFNg за treatmenmt на автоимунни заболявания (Tigo-01/2006, 2006-2013 г.). Финансиран от Tigo GmbH (Heidelberg, Germany). Ръководител Проф. Иван Иванов
 
Прилагане на суперкомпютър BlueGene за оценяване ролята на генома на гостоприемника за изменчивостта и адаптиране на грипния вирус A (PRP FP7 1.2). Финансиран от Фонд „Научни изследвания" и NCSKP/FP7. Ръководител Проф. Вера Максимова
 
Регулация на некодиращата транскрипция в човешкия β-глобинов геномен локус в хода на програмата за еритроидна диференциация: участие на некодиращи РНКи в регулацията на експресията на β-глобиновите гени (DFNI-B01/1, 2012-2015). Финансиран от Фонд „Научни изследвания". Ръководител Доц. Любомира Чакалова
 
Изследване ролята на хроматин-ремоделиращия комплекс INO80 в защитата от репликационен стрес и оценка на потенциалната му роля в онкогенезата (MU 03-122, 2011-2013). Финансиран от Фонд „Научни изследвания". Ръководител Доц. Анастас Господинов
 
Изследване ролята на хроматин-ремоделиращите комплекси от класа на INO80 в запазването на геномната стабилност  (CRP/12/005, 2012-2015).  Финансиран от Международен център по генно инженерство и биотехнология, Италия. Ръководител Доц. Анастас Господинов
 
Експресионни нива на  HMGB1 и рецептора му RAGE в човешки тумори и туморни клетъчни линии с различна степен на диференциране - потенциален прогностичен маркери (DTK 02/80, 2010-2014). Финансиран от Фонд „Научни изследвания". Ръководител Акад. Илия Пашев
 
Координация на ДНК синтеза и развитие, чрез репликативни контролни точки (CPR/BUL10-03, 2010-2013). Финансиран от Международен център по генно инженерство и биотехнология, Италия. Ръководител Гл. ас. Стойно Стойнов
 
Физиологични и фармако-биохимични ефекти на опиоидните пептидни миметици (2012-2013). Финансиран от МУ- Варна.  Ръководител Проф. Негрев в колаборация с Доц. Тамара Пайпанова
 
Нови биоразградими наноструктурирани материали, ускоряващи остеогенеза (DO1-1126, 2007-2013). Финансиран от Фонд „Научни изследвания". Ръководител: Доц. Маргарита Апостолова
Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks.,NanoReg2 - EU, H-2020 2015-2018. Project Leader: Prof. Margarita Apostolova
Оценката на безопасността на произведени наноматериали, чрез характеризиране на потенциалния риск да предизвикват генотоксичност (N 20092101, 2010-2013 г.). Финансирани от ЕС, DG Sanco, Програма „Съвместни действия". Ръководител: Доц. Маргарита Апостолова
Автофагия или апоптоза - HMGB1 белтъкът като ключов регулатор, определящ клетъчната съдба в условия на стрес при модели на рак на белия дроб", с вх. номер Н 01/34 от 03.09.16,ръководител на проекта – доц. Ива Угринова.
H 01/70 "ДНК репаративна функция на гликолитичния ензим глюкозо-6-фосфат изомераза
Н 03/41 "Клинични, невропсихологични, невроизобразяващи, електрофизиологични и биологични маркери за ранна диагноза на невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция"