Структура и функция на хроматина

Секция "Структура и функция на хроматина" се състои от две самостоятелни лаборатории обединени от интерес към изучаване структурата и функцията на хроматина, както и белтъците, участващи в различни процеси, свързани с биологията на ДНК. 
Основно място в изследванията на лаборатория "Епигенетика и динамика на хроматина"  заема проследяването на ядрени фактори, участващи в клетъчната и извънклетъчна сигнализация, както и свързаните с това физиологични и патологични промени, включително процеси, свързани с канцерогенеза и метастазиране. 
В лаборатория "Геномна стабилност" се използват разнообразни високотехнологични методи от областта на молекулярната биология, биохимията, биоинформатиката и физиката, за да изследват  механизмите на синхронизация между различните процеси, осъществяващи се по време на репликация, поправка и транскрипция на ДНК.