Молекулен дизайн и биохимична фармакология

Секция провежда изследвания в следните направления: Насочен синтез на биологично активни съединения, на белтъчни и небелтъчни аминокиселини и нови платинови комплекси;Моделиране на химични структури – пептидни миметици, които чрез инхибиране на ангиогенезата да повлияят развитието на солидните тумори; Създаване на нови ефективни биоматериали – специфични преносители на терепевтични агенти; Фармако - биохимични изследвания на биологично активни, в частност – лекарствени  вещества.