Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди


Лабораторията по Молекулярна генетика на дрожди има богат опит в областта на съвременната биология и биомедицина. Научните интереси на колектива са в сферата на молекулярната биология, генетика и епигенетика. Научните дейности са насочени към използване на най-съвременни технологии за изследване на епигенетичните механизми, които регулират, моделират и контролират активността на генома в норма и патология.

Част от научните разработки са свързани със създаването и внедряването в лабораторната практика на нови, по-чувствителни методи и софтуерни програми за анализ на данните, получавани при задълбочените изследвания, насочени към дълбоко познаване на структурата и функцията на хроматина, неговата динамика и как това се отразява на съдбата на клетките и организмите. Моделните системи, използвани за тези цели, включват човешки тъканни и клетъчни култури, моделни животни и едноклетъчни еукариоти. 

Мисия на екипа на лабораторията е и да комуникира научните открития в световен и национален мащаб пред широката общественост. Членове на лабораторията са чести гости в радио- и телевизионни предавания, в които се дискутират проблемите на науката, нейните достижения и най-вече значението на тези открития за човечеството.

Лабораторията поддържа и научно-популярен блог (epigenetics4u.blogspot.com), в който свободно се дискутира значението на науката, в частност на молекулярната генетика и епигенетика за съвременната медицина, екология и фармация.