Развитие на академичния състав

О Б Я В А

Институтът по молекулярна биология "Академик Румен Цанев" при БАН обявява конкурс за 1 брой професор по професионално направление 4.3 Биологически науки, специалност "Молекулярна биология" за нуждите на лаборатория „Медико-биологични изследвания", със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". 

Подадени документи:

1. Доц. Маргарита Апостолова - рецензии и становища

09.03.2016г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приключили


Институтът по молекулярна биология "Академик Румен Цанев" при БАН обявява конкурс за доцент - 1 брой по научно направление „биология" шифър 4.3, специалност "Молекулярна биология" за нуждите на секция „Структура и функция на хроматина", със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

Публикувано в "Държавен вестник" бр 82 от 03.10.2014 г., 6555.

Подадени документи:

1. Гл.ас. д-р Марина Неделчева-Велева - документи


Институтът по молекулярна биология „Академик Румен Цанев" при БАН, София, обявява конкурси за главен асистент по научно направление 4.2. химия, специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества" за нуждите на секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология" със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4; тел. 872-80-50.

Публикувано в "Държавен вестник" бр 85 от 14.10.2014 г., 6808