Профил на купувача - ОП

Обща информация

Информации по чл. 44 от ЗОППлан - график за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки - доставки, услуги или строителство за 2017г. за нуждите на ИМБ - БАН.  Link

 Предмет на поръчката
 Прогнозна стойност в лв.
Вид процедура
Период на провеждане
Отговорно лице
 1. Доставка на лабораторни химикали и консумативи за  нуждите на ИМБ
52 000.00лв.
без ДДС
Събиране на оферти с обява на основание чл. 20. ал.3,т.2, от ЗОП 
Май 2017
 Ваня Богоева

Забележка: За останалите категории доставки, услуги и строителство, в това число за закупуване на самолетни билети, хигиени материали и консумативи, компютърна техника, канцеларски материали и др. планираните средства за 2017г. не надвишават 30 000.00 лв без ДДС, поради което същите ще бъдат възлагани директно по реда на чл. 20, ал 4 от ЗОП