Профил на купувача - ОП

Обща информация

Информации по чл. 44 от ЗОП

_____2019______________________________________________________________________

В СЕКЦИЯ  ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужванена на специализирана апаратура за нуждите на ИМБ-БАН в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на един брой микроскопска система с висока времева резолюция за изследване на живи клетки, снабдена с апаратура за FRAP и лазерно микрооблъчване; Обособена позиция № 2: Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на един брой система за микроманипулация, микроинжекция и микроперфузия.


_____2018______________________________________________________________________
В секция обяви е публикувана информация за удължаване на срока за подаване на оферти  за
обществена поръчка  с предмет
: линк
"Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали по проекти "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATO SPS MYP G5266 и "Молекулярни механизми на имунния толеранс - значение на ендокринната среда за функциите на регулаторните Т клетки" ФНИ ДН 03/4 
в 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Стъклени и пластмасови консумативи"; Обособена позиция № 2: "Химикали и консумативи за молекулярна биология"; Обособена позиция № 3: "Консумативи за проточна цитометрия".
План - график за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки - доставки, услуги или строителство за 2018г. за нуждите на ИМБ - БАН.  Link

 

 Предмет на поръчката
 Прогнозна стойност в лв.
Вид процедура
Период на провеждане
Отговорно лице
 "Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали по проекти "Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви" NATO SPS MYP G5266 и "Молекулярни механизми на имунния толеранс - значение на ендокринната среда за функциите на регулаторните Т клетки" ФНИ ДН 03/4, по обособени позиции
12 860.00 лв. без ДДС
Събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

м. април 2018 г.

Проф. Георги Милошев
 Доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи за нуждите на ИМБ по обособени позиции.
 50 000.00 лв. без ДДС
 Събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
 м. юни 2018 г
 Доц. Ваня Богоева


Забележка: За останалите категории доставки, услуги и строителство, в това число за закупуване на самолетни билети, хигиенни материали и консумативи, компютърна техника, канцеларски материали и др., планираните средства за 2018 г. не надвишават 30 000.00 лв. без ДДС, поради което същите ще бъдат възлагани директно по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОПУтвърдил:доц.Ива Угринова

Директор на ИМБ-БАН