Проекти по Оперативни програми

Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев" е бенефициент:
 
1. По ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 с текущ проект „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите",  BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
 
2. По ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007 -2013 с проект „Младите учени – потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология",  BG051РО001-3.3.04/58 - приключил