НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научните изследвания в секцията „Молекулярна биология на клетъчния цикъл“ са фокусирани върху ДНК репликацията и поправката на ДНК, два взаимно свързани процеса, които са под контрола на клетъчния цикъл. По-специално нашата лаборатория изследва начините, по които хроматиновите регулатори участват в контрола на тези ядрени прецеса. Вникването в молекулярните механизми на тези процеси, участващи в поддържането на целостта на генома е от съществено значение за разработката на нови, по-добри терапевтични стратегии при борбата с раковите заболявания и подобряване на качеството на живот на човека.

Отделен аспект на нашата работа е свързан с изследване на нови начини за доставка на терапевтици към клетките, с цел увеличаване на спецификата и ефективността на противораковата терапия.

Наскоро започнахме работа по епигенетичните механизми, които контролират промени в генната експресия в хода на диференциацията и развитието. Ние ще изследваме ролята на некодиращите РНК в бета-глобинвия генен локус на човека. Целта на тези изследвания е да се изясни как некодиращите РНК участват в създаването и поддържането на специфични хроматинови домени, които определят транскрипционната активност по време на клетъчния цикъл и в определени етапи на диференциацията и развитието.