Начало


Българската академия на науките реши на днешното си извънредно заседание да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема постигнатите с правителството договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една държава  член на Европейския съюз.

Целият текст на декларацията може да видите pdfтук.


Учените от Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев" при БАН подкрепят гореспоменатата декларация и ще се включват във всички форми на протест. Върху фасадата на 21-ви блок от комплекса на БАН на 4-ти км. вече е спуснат Черен флаг с надеждата, че при второто четене на бюджета за 2018 г. народните представители ще вземат по-отговорно решение относно бюджетната субсидия за БАН.

Екип от Института по молекулярна биология „Академик Румен Цанев" при БАН в състав: академик Иван Иванов, доц. Геновева Начева и гл. ас. Стефан Петров, получи престижната награда „Изобретател на годината 2017" в категория „Химия и биотехнологии" за техния патента „Супресор на ендогенния човешки гама-интерферон".


Институтът по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ) е основател и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с международна известност и престиж. Мисията на ИМБ е:

1.     Да провежда на високо научно ниво фундаментални и приложни изследвания в областта на молекулярната биология и сродни дисциплини като структурна и клетъчна биология, молекулярна генетика и биоорганична химия с цел приложението им в медицината и фармацията.

2.     Да осъществява подготовката на кадри по молекулярната биология и сродните й дисциплини, като а) задълбочава колаборацията си с водещи университети за съвместна подготовка на магистри; б) засилва и доразвива докторантските си програми и предлага привлекателни условия за повишаване на квалификацията на специалисти от национални и чуждестранни университети и научни центрове.

3.     Да разработва комплексни проекти съвместно с национални и чуждестранни научни организации и с частния бизнес, като по този начин се превърне в национален и регионален център за развитие и координация на фундаменталните и приложни изследвания в областта на геномиката, епигеномиката, протеомиката, биоинформатиката, бионанотехнологиите и др.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

  

„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
 BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.