Начало


За 2021 г. наукометрични показатели на ИМБ са: общо 64 излезли и приети за печат публикации, от който 52 (81.25%) в реферирани издания, в това число 48 в списания с импакт фактор (ИФ). Общият импакт фактор на публикациите е 318.313.

През годините 2018 – 2020 отчитахме запазване на годишния ИФ на нива около 120 - 130, което приемахме като сериозен успех, свидетелстващ за стабилно високото качество на научната продукция на Института. През 2021 г., увеличението над 2.5 пъти на ИФ е доказателство, за много сериозен постоянен растеж на качеството на научната продукция на Института.

Разпределението на публикуваните научни трудове по рангове на списанията от Thompson Reuters Web of Science/Scopus е не по-малко красноречиво за качеството на провежданата изследователска дейност: снай-висок ранг са 5.8% от реферираните публикации – Q1 водещи списания в областта, в Q1 са 38% от публикациите. Други 19% са в Q2, 15% в Q3 и 13% в Q4.По отношение на качеството на научната продукция следва специално да се отбележaт три от публикациите на Института, излезли във водещите международни издания в областите си. Tова са публикацията в списание Science с коресподиращ автор проф. д-р Стефан Димитров в списание Science:

Ibrahim, A.; Papin, C.; Mohideen-Abdul, K.; Le Gras, S.; Stoll, I.; Bronner, C.; Dimitrov, S.; Klaholz, B.P.; Hamiche, A. MeCP2 is a microsatellite binding protein that protects CA repeats from nucleosome invasion. Science (New York, N.Y.) 2021, 372, doi:10.1126/science.abd5581. IF: 41.84,

обзорната статия в Nature Reviews Drug Discovery със съавтор на доц. д-р Николай Цветков:

Atanasov, A.G.; Zotchev, S.B.; Dirsch, V.M.; International Natural Product Sciences, T.; Supuran, C.T. Natural products in drug discovery: advances and opportunities. Nature reviews. Drug discovery 2021, 20, 200-216, doi:10.1038/s41573-020-00114-z. IF: 84.69,

както и тази на проф. Маргарита Апостолова в списание Nature Nanotechnology:

Jeliazkova, N.; Apostolova, M.D.; Andreoli, C.; Barone, F.; Barrick, A.; Battistelli, C.; Bossa, C.; Botea-Petcu, A.; Châtel, A.; De Angelis, I.; et al. Towards FAIR nanosafety data. Nature nanotechnology 2021, 16, 644-654, doi:10.1038/s41565-021-00911-6. IF: 39.21.

Като много голям успех следва да се отчете, че близо 1/3 (19 на брой) от всички публикации на ИМБ са с IF>5.


Институтът по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ) е основател и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с международна известност и престиж. Мисията на ИМБ е:

1.     Да провежда на високо научно ниво фундаментални и приложни изследвания в областта на молекулярната биология и сродни дисциплини като структурна и клетъчна биология, молекулярна генетика и биоорганична химия с цел приложението им в медицината и фармацията.

2.     Да осъществява подготовката на кадри по молекулярната биология и сродните й дисциплини, като а) задълбочава колаборацията си с водещи университети за съвместна подготовка на магистри; б) засилва и доразвива докторантските си програми и предлага привлекателни условия за повишаване на квалификацията на специалисти от национални и чуждестранни университети и научни центрове.

3.     Да разработва комплексни проекти съвместно с национални и чуждестранни научни организации и с частния бизнес, като по този начин се превърне в национален и регионален център за развитие и координация на фундаменталните и приложни изследвания в областта на геномиката, епигеномиката, протеомиката, биоинформатиката, бионанотехнологиите и др.

Процедура за избор на директор на Институт по молекулярна биология


Кандидати:

НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ
на доц. д-р А. Господинов

ПРОГРАМА
за управление и развитие на Института по молекулярна биология „Академик Румен
Цанев" към Българска академия на науките от доц. д-р Анастас Георгиев Господинов

---------------------------------------------------------------------------------------


  

„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
 BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.