Лиляна Масленкова

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН,  научно жури  ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 40/27.05.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 14.09.2011 г. от 1100 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д.б.н. Лиляна Масленкова

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации – доц. д.б.н. Лиляна Масленкова
 2. Списък на публикациите – доц. д.б.н. Лиляна Масленкова
 3. Сисък на публикациите за участие в конкурса – доц. д.б.н. Лиляна Масленкова
 4. Списък на цитати – доц. д.б.н. Лиляна Масленкова
 5. Рецензия – проф. дбн Иван Йорданов
 6. Рецензия – проф. дбн Йорданка Иванова
 7. Рецензия – доц. д-р Цонко Цонев
 8. Становище – проф. дбн Нина Бакърджиева
 9. Становище – проф. дбн Климентина Демиревска
 10. Становище – проф. дбн Диана Петкова
 11. Становище – доц. д-р Василий Голцев

Решение на научното жури:

 1. Решение – 14.09.2011 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952