Проф. д-р Любомир Стоилов

Проф. д-р Любомир Стоилов

Професор д-р Любомир Стоилов

Тел.: +359 (2) 9746228/29, вътр. 348
Факс: +359 (2) 978 5516
E-mail: molgen@bas.bg; lstoilov@bas.bg

Дата на раждане: 25.10.1950 г.
Място но раждане: гр. София, България
Националност: Българин
Семейно положение: Женен
Служебен адрес: БАН, Институт по физиология на растенията и генетика
Секция Молекулярна генетика
Ул. ‘Акад. Г. Бончев’, Бл.21, 1113 София, България
Основна област на изследвания: Молекулярни и цитогенетични механизми на мутационната индукция в еукариотния геном. Генетична токсикология.
Допълнителни интереси: Геномен интегритет. Оценка на естественото и мутантно генетично разнообразие при висшите растения. Подвижни генетични елементи.
Специализации и международни контакти:
 • 1985-1986 Стипендиант на МААЕ-Виена, в Департамента по Радиационен и Химически мутагенез, Силвиус лаборатория, Медицински факултет на Университета в Лайден, Холандия.
 • 1989 Гост-изследовател за 2 месеца в Департамента по Радиационен и Химически мутагенез, Силвиус лаборатория, Медицински факултет на Университета в Лайден, Холандия.
 • 1991 Гост-изследовател за 2 седмици в Института по Експериментална Ботаника, Департамент по генетика, Прага, Чехословакия.
 • 1992 Гост-изследовател за 2 седмици във Виенския университет, Институт по Туморна биология и изследване на рака, Департамент по молекулярна генетика.
 • 1994 Гост-изследовател за 3 месеца като стипендиант на Европейската Общност в Департамента по Радиационен и Химически мутагенез, Силвиус лаборатория, Медицински факултет на Университета в Лайден, Холандия.
 • 1996 Лектор в Института по Туморна биология и изследване на рака, Департамент по молекулярна генетика.
 • 2001 Гост-изследовател за 3 месеца в университета в Есен, Германия, Институт по генетика, като стипендиант на Eвропейската Организация по Молекулярна Биология (ЕМВО).
 • 2003 Гост-изследовател за 3 месеца в университета в Есен, Германия, Институт по генетика като стипендиант на ЕМВО.
 • 2008 Гост-изследовател за 3 месеца в университета в Майнц, Германия, Институт по генетична токсикология, като стипендиант на Немската Изследователска Фондация (DFG).
 • 2011 Двуседмична научна визита в рамките на Европейски регионален проект за техническо сътрудничество на МААЕ в Университета в Копенхаген, Дания и Съвместната Селскостопанска и Биотехнологична лаборатория на МАААЕ и ФАО в Зайберсдорф, Австрия.
Образование:
 • 1980-1984 Докторска дисертация в Института по генетика, БАН, секция Експериментален Мутагенез, Тема “Антимутагенно действие на някои радиопротектори при химическия мутагенез”.
 • 1984 – Защита на докторска дисертация.
 • 1978 Магистърска степен от СУ “Кл.Охридски”, Биологически факултет, Катедра Генетика, Тезис: “Влияние на кофеина върху химически индуцирани хромозомни аберации при ечемика” (Hordeum vulgare L.)“.
 • 1964-1968 Гимназиално образование, 39 СОУ, София.
Заемани професионални длъжности:
 • 2011 до 2014 – Зам. Директор на ИФРГ-БАН.
 • 2008 до 2010 – Зам. Директор на ИГ-БАН.
 • 2004 до сега – Завеждащ секция “Молекулярна генетика”, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН.
 • 2012 – Професор, Специалност 01.06.06. “Генетика”.
 • 1996 – Ст. н. с. ІІ ст. Специалност 01.06.06. “Генетика”.
 • 1985-1996 – Н. с. ІІІ-І ст. в ИГ-БАН, секции по Експериментален мутагенез и Молекулярна генетика.
 • 1984-1985 – Специалист – биолог в Институт по генетика “Акад. Д. Костов”- БАН, секция Молекулярна генетика.
 • 1979-1980 – Специалист – биолог в Институт по генетика “Акад. Д. Костов”- БАН, секция Експериментален мутагенез.
Езикови познания: Майчин език – Български.
Други езици: Английски: писмено и говоримо. Руски: писмено и говоримо.
Ръководство на докторанти и дипломанти: Ръководител на 5 докторанти, 2 успешно защитили дисертация, 2 докторанти пред защита, ръководител на 4 успешни дипломанти.
Публикации:
 • Общ брой на публикациите в международни и наши научни издания: 56
 • От тях публикации в списания с импакт фактор: 31
 • Публикации в международни списания с импакт фактор и тематични сборници: 27
 • Общ импакт фактор към 06.2013: 75
 • Брой на цитиранията към 06.2013: над 180
 • Брой на участията в наши и международни научни форуми: 22

Избрани публикации

Stoilov L., M. Georgieva, V. Manova, L.Liu, K. Gecheff (2013). Karyotype reconstruction modulates the sensitivity of barley genome to radiation-induced DNA and chromosomal damage. Mutagenesis, vol. 28, 153–160.

Todorovska E.,. Dimitrova A, Stoilov L., Christov N., Vassilev D.and K. Gecheff (2013). Molecular variability in barley structural mutants produced by gamma-irradiation. Plant Mutation Reports, in press.

Georgieva M, Stoilov L, Rancheva E, Todorovska E, Vassilev D (2011). Comparative Analysis of Data Distribution Patterns in Plant Comet Assay. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24:2142-2148.

Ruffini Castiglione M, Venora G, Ravalli C, Gecheff K, Stoilov L, Cremonini R (2010) DNA methylation pattern in a barley reconstructed karyotype with deleted ribosomal gene cluster of chromosome 6H. Protoplasma, 242:13–18.

Manova V, Georgieva M, Borisov B, Stoilova B, Gecheff K, Stoilov L (2009) Genomic and gene-specific induction and repair of DNA damage in barley. Q.Y. Shu (ed.), Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 133-136.

Stoilov L, Gecheff K (2009) Restriction endonucleases as a tool for in vivo induction of chromosomal and DNA damage in barley genome. Q.Y. Shu (ed.) Induced Plant Mutations in the Genomics Era. FAO, Rome, 235-238.

Ruffini Castiglione M, Venora G, Ravalli C, Stoilov L, Gecheff K, Cremonini R (2008) DNA methylation and genome rearrangements in barley reconstructed karyotypes. Protoplasma, 232: 215–222.

Bonchev G, Stoilov L, Todorovska E, Angelova Z, Kitanova M, Georgiev S (2008) Characterization of AC-transposon-homologous sequences in wheat genome. Plant GEM 2008, Albena, Bulgaria, Oral presentation S05.4.

Dimitrova A, Ananiev E, Stoilov L, Gecheff K (2008) Ribosomal RNA Gene Expression in Reconstructed Barley Karyotypes, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci 61:1159-1168.

Georgieva M, Manova V, Liu L, Stoilov L (2008) Induction of DNA damage by Li-ions and gamma rays in barley genome. Poster presentation IAEA-CN-167-075, FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants, Vienna, Austria.

Georgieva M, Stoilov L. (2008). Assessment of DNA strand breaks induced by bleomycin in barley by the comet assay. Environmental and Molecular Mutagenesis, 49:381-387.

Stoilov LM, Mullenders LHF, Darroudi F, Natarajan AT (2007) Adaptive response to DNA and chromosomal damage induced by X-rays in human blood lymhocytes. Mutagenesis, 22:117-122.

Manova V, Gecheff K, Stoilov L (2006) Efficient repair of bleomycin-induced double-strand breaks in barley ribosomal genes. Mutation Research, 601:179-190.

Wojcik A, Stoilov L, Szumiei I, Legerski R, Obe G (2005) Rad51C-deficient CL-V4B cells exhibit normal levels of mitomycin C-induced SCE but reduced levels of UVC-induced SCEs. Biochemical and Biophysical Research Communications, 326:805-810.

Manova V, Stoilov L (2005) Repair of DNA double-strand breaks in eukaryotic genome. Genetics and Breeding, 34:39-61.

Manova VI, Stoilov L (2003) Induction and recovery of double-strand breaks in barley ribosomal DNA. DNA Repair, 2:983-990

Stoilov L Wojcik A, Giri A, Obe G (2002) SCE formation after exposure of CHO cells pre-labelled with BrdU or biotin-dUTP to various DNA damaging agents. Mutagenesis, 17:399-403.

Venora G, Stoilov L, Gecheff K, Cremonini R (2002) CHIAS-based positioning of recombination hot-spots and Giemsa bands in a multireconstructed barley karyotype. Caryologia, 55:99-103.

Stoilov L, Darroudi F, Meschini R, Van Der Schans G, Mullenders LHF, Natarajan AT (2000) Inhibition of repair of X-ray induced DNA double-strand breaks in human blood lymphocytes exposed to sodium butyrate. Int. J. Rad. Biol., 76:1485-1491.

Stoilov LM, Mirkova V, Gecheff K (2000) Hae III induces position-dependent chromosomal breakage in barley (Hordeum vulgare L.) Mutagenesis, 15:277-279.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952