Геномна динамика и стабилност – Приключили проекти

  • BUL15481 “Изолиране и характеризиране на гени свързани с репарацията на радиационно-индуцираните ДНК повреди при ечемика”, част от Координационна изследователска програма на МААЕ, Виена “Изолиране и характеризиране на гени свързани с мутагенезиса при културните растения” 2009–2014, ръководител гл.ас. д-р Василиса Манова
  • BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ към НФНИ-МОН и оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския Социален Фонд 2012-2015, ръководител доц. д-р Леонид Пенков
  • BG 051 PO 001/07/3.3 – 02/25/17.06.2008 “Развитие и обучение на млади изследователи по програми насочени към изучаване на структурната и функционална организация на еукариотния геном” към НФНИ-МОН и оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския Социален Фонд 2008-2010, ръководител доц. д-р Ганка Ганева
  • RER-5/013 „Evaluation of natural and mutant genetic diversity in cereals using nuclear and molecular techniques” 2007-2011, Европейски регионален проект за техническо сътрудничество към MAAE–Виена, ръководител проф. д-р Любомир Стоилов
  • RNF 01/0115 „Устойчиво развитие на съвместния геномен център” 2008-2010 към НФНИ-МОН
  • BUL12608 “Chromosomal and DNA alterations in barley mutant lines produced by gamma-irradiation” част от Координационна изследователска програма на МААЕ, Виена “Effects of mutagenic agents on the DNA sequence in plants” 2003-2008, ръководител проф. д-р Любомир Стоилов
  • Проект за съвместни научни изследвания между Институт по Генетика “Акад. Д. Костов” – БАН и Институт по Обща Генетика “Н. И. Вавилов” – РАН на тема “Модулиране на ефектите на геномния импринтинг с помощта на метилиране на ДНК, специфични хормони и РНК интерференция в моделна система от партеногенетически зародиши на мишки in vivo и in vitro”. 2008-2011 г. Ръководител: доц. д-р Леонид Пенков. От Руска страна ръководител Проф., д.б.н. Е.С. Платонов.

Go BackBack

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952