Секция "ЕЛЕКТРОИНДУЦИРАНИ ЯВЛЕНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИ МЕМБРАНИ"                                                                                                             ENG


blue_but.gif (1076 bytes)Ръководител Секция
blue_but.gif (1076 bytes)Състав
blue_but.gif (1076 bytes)Изследователски Направления
blue_but.gif (1076 bytes)Експериментални Методи
blue_but.gif (1076 bytes)Сътрудничества
blue_but.gif (1076 bytes)Национални и международни договори
blue_but.gif (1076 bytes)Избрани Публикации
Back  Обратно
blue_but.gif (1076 bytes) Ръководител Секция: Яна Цонева Iana Tsoneva
Тел: +359-2-9792622
Факс: +359-2- 9712493
E-mail: itsoneva@obzor.bio21.bas.bg
1947 Дата и място на раждане: 14 Януари, Гранитово
1971 MS, Софийски Универсистет, Биологически факултет
1976 доктор
1991 ст. н. с. II ст.
2005 доктор на науките
2006 ст. н. с. I ст.

Top Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Състав:

Тома Томов, ст. н. с. II ст., доктор

Биляна Николова, н. с. I ст., доктор

Марина Зюс, специалист биолог

Йордан Йорданов, специалист биолог

Анелия С. Костадинова, н.с. I ст.

Наталия А. Кръстева, н.с. I ст.,  доктор  

Румяна Цонева, н.с. I ст., доктор

Денчо М. Гугутков, специалист биолог

Виктория Пехливанова, специалист биолог

Камелия Т. Христова, докторант

Николай Л. Заеков, докторант

Георги П. Алтънков – ст. н.с. I ст., доктор на науките, асоцииран член към ИБФ на БАН

Top Нагоре

Electroporation
Electroporation

DNA Transfer Through Membrane


blue_but.gif (1076 bytes)Изследователски Направления

Електропорация, електросливане, електротрансформация, електропренос на макромолекули през липидни мембрани, електрохимиотерапия на тумори.

Клетъчна адхезия и реорганизация на цитоскелета след електротретиране, адхезивни свойства към наноструктури /тъканно инженерство/ под влияние на нисковолтово нискочестотно електрично поле.

Top Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Експериментални Методи

Електропорационни и трансформационни методи, петч-клемп, флуоресцентни методи за измерване на трансмембранен потенциал, радиоизотопни методи, определяне на електрофоретичната подвижност, ДНК фрагментация, МТТ тест, FACS анализ.

Клетъчна адхезия:

 1. Колориметрини методи за определяне на клетъчното прикрепяне, растеж и виталност.
 2. Имунофлуоресцентна микроскопия
  • Определяне размера и силата на клетъчно разстилане
  • Визуализация на клетъчен цитоскелет
  • Динамика на клетъчни рецептори
 3. Имунологични методи
 4. Имуноблот
 5. Имунопреципитация
 6. Зимография

Top Нагоре


Сътрудничества

1. Проф. Е. Пейчева, н. с. I ст. М. Георгиева, Онкологичен център, София.  

2. Проф. Ив. Доцински, И-т по биомедицинско инженерство, БАН, София.

3. Проф. М. Р. Ролс, CNRS, Тулуза, Франция.

4. Проф. Е. Нойман, Факултет по химия, Университет в Билефелд, Германия.

5. Проф. М. Бергер, Немски раков институт в Хайделберг, Германия.

6. Проф. Г. Алтънков – И-т по биоинженерство, Барцелона, Испания

7. Проф. Т. Грот – Мартин-Лутер Университет, Нале, Германия

Top Нагоре


Национални и международни договори  

Международни договори:

1. Френско-българска лаборатория “Везикули и мембрани” – 1997-2002.

2. Биофизични механизми на ефекта на електромагнитни полета върху биологични и моделни мембрани, COST 244 на EU, 1994-1996.

3-4. Механизми на електрична пермеабилизация, Дог. 436/100, DFG, 1993-1998 /2 договора/.

5. Механизми на електропоративен ДНК и олигонуклеотиден транспорт през клетъчни мембрани и липидни бислоеве, DFG 436/113, 1999-2001.

6. Трансмембранен пренос на противотуморни агенти и ДНК чрез електрични въздействия, френско-български проект /БАН-CNRS, Тулуза, Франция/, 2003 – 2005.

7. Електропренос на противотуморни агенти и ДНК, френско-български проект /БАН-CNRS, Тулуза, Франция/, 2005 – 2007.  

Top Нагоре

Български договори с НС ”Научни изследвания”:

8. Електропренос на макромолекули, К-31, 1991-1994.

9. Влияние на електрични импулси при взаимодействието и преноса на полийони през биологични мембрани. К - 411, 1994-1997.

10. Фамилия апарати за електрохимиотерапия за злокачествени тумори: лаботорни и клинични изследвания – прототипи и конструиране - Дог. 5011, 1998-1999.

11. Действие на електрично поле върху макромолекули в биологични и моделни мембрани, К - 707, 1997- 2002.

12. Трансмембранен пренос на лекарства и ДНК чрез електрични въздействия, К - 1303, 2003 – 2006.

13. Разработване на нано-структрирани биомиметични повърхности и характеризирането им като субстрат за култивиране на остеобласти – DAAD 15, 2007.

14. Изследване на взаимодействието клетка-наноразмерен биоматериал (нановлакнест нетъкан текстил), НТ-4, МОН 2006-2008.

Top Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Избрани Публикации

Peycheva Е, Daskalov I, Tsoneva I (2007) Electrochemotherapy of Mycosis fyngoides by interferon-alfa, Bioelectrichemistry 70, 283-286.

Tsoneva I, Nikolova B, Georgieva M, Guenova M, Tomov T, Rols M-P, Berger MR (2005) Induction of apoptosis by electrotransfer of positively charged proteins as Cytochrom C and Histone H1 into cells. Biochem. Biophys. Acta 1721, 55-64.

Berger M, Tsoneva I, Konstantinov S, Eibl H (2003) Induction of apoptosis by EPC3 is associated with changes in signal molecule expression and location. Ann NY Acad. Sci. 1010, 307-311.

Dimitrov V, Stoimenova M, Tsoneva I (2002) Electrically induced concentration fluctuations in E. coli suspensions. Colloid and Surfaces, A Physicochem and Eng. Aspects 209, 201-205.

Hristova N, Angelova M, Tsoneva I (2002) An experimental approach for direct observation of the interaction of polyanions with spingosine-containing giant vesicles. Bioelectrochem. 58, 65-73.

Nikolova B, Dimitrov V, Tsoneva I (2000) Mechanism of DNA transfer to E. coli by weak alternating electric. J. Balkan Ecol. 3, 48-56.

Tomov T, Tsoneva I (2000) Are the stainless steel electrodes inert? Bioelectrochem. 51, 207-209.

Angelova M, Tsoneva I (1999) Interaction of DNA with giant liposomes. Chem. Phys. Lipids. 101, 123-137.

Angelova M, Hristova N, Tsoneva I (1999) DNA -induced endocytosis upon local microinjection to giant unilamellar cationic vesicles. Eur. Biophys. J. 28, 142-150.

Phylipova E, Suss M, Tomov T, Tsoneva I (1997) Effect of external electric fields on the activity of membrane bound enzymes at transmembrane potential equal to zero. C.R. Bulg. Acad. Sci. 50, 105-108.

Hristova N, Tsoneva I, Neumann E (1997) Sphingosine-mediated electroporative DNA transfer through lipid bilayer. FEBS Lett. 415, 81- 86.

Neumann E, Kakorin S, Tsoneva I, Nikolova B, Tomov T (1996) Calcium mediated DNA adsorption to yeast cells and kinetics of cell transformation by electroporation. Biophys. J. 71, 868- 877.

Tomov T (1995) Quantitative dependence of electroporation on the pulse parameters. Bioelectochem.  Bioenerg. 37, 101-107.

Spassova M, Petrov AG, Tsoneva I, Petkova JI, Neumann E (1994) Dip patch clamp currents suggest electrodifusive transport of the polyelectrolyte DNA through lipid bilayers. Biophys. Chem. 52, 267-274.

Ganeva V, Tsoneva I (1993) Effect of n-alcohols on the electrotransformation and permeability of Saccharomyces cerevisiae. Appl. Microbiol. Biothechnol. 38, 792- 798.

Tsoneva I, Tomov T, Panova I, Doncheva J (1992) Electrofusion in the presence of divalent cations. Bioelectochem. Bioenerg. 27, 37-40.

Tomov T, Tsoneva I (1992) Influence of electrical pulse on the transmembrane potential in yeast. Bioelectrochem. Bioenerg. 27, 33 -36.

Tsoneva I, Panova I, Tomov T, Strahilov D (1990) Effective production of hybridomas secreting monoclonal antibodies against Hc antigen of Salmonella by electrofusion. Bioelectrochem. Bioenerg. 24, 41-49.

Tomov T, Tsoneva I (1989) Changes in the surface charge of cells induced by electrical pulses. Bioelectrochem. Bioenerg. 22, 127-133.

Tomov T, Tsoneva I, Doncheva J (1988) Electrical stability of erythrocytes in the presence of divalent cations. Biosci Rep. 8, 421-426.

Tomov T, Tsoneva I (1988) Electroinduction of long - lived potential in yeast. Bioelectrochem. Bioenerg. 19, 397-403

Tsoneva I, Doinov P, Dimitrov DS (1989) Electrofusion of fragile mutants of Saccharomyces cerevisiae. FEMS Microbiol. Lett. 60, 61-66.

Tomov T (1986) Pyronin G as a fluorescent probe for quantitative determination of membrane potential of mitochondria. J. Biochem. Biophys. Methods, 13, 29-38.

Tsoneva I, Zhelev D, Dimitrov DS (1986) Red blood cell dielectrophoresis in axisymmetric field. Cell Biophys. 8, 89-101. 

Top Нагоре


Tzoneva R, Seifert B, Albrecht W, Richau K, Lendlein A, Groth T (2007) Poly (ether imide) membranes – studies on the effect of surface modification and protein preadsorption on endothelial cell adhesion, growth and function, Journal of Biomaterials Science: Polymer (in press).

Tzoneva R, Faucheux N, Groth T (2007) Wettability of substrata controls cell-substrate and cell-cell adhesions”, Biochim Biophys Acta 1770(11), 1538-1547.    

Faucheux N, Tzoneva R, Nagel MD, Groth T (2006) The dependence of fibrillar adhesions in human fibroblasts on substratum chemistry”, Biomaterials, 2006, 27, 2, 234-245.

Vladkova TG, Keranov IL, Dineff PD, Youroukov SY, Avramova IA, Krasteva N, Altankov GP (2005) Plasma based Ar+ beam assisted poly(dimethylsiloxane) surface modification Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 236 (1-4), pp. 552-562.

Krasteva N, Seifert B, Hopp M, Malsch G, Albrecht W, Altankov G, Groth Th (2005) Membranes for biohybrid liver support: The behaviour of C3A hepatoblastoma cells is dependent on the composition of acrylonitrile copolymers Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition 16 (1), pp. 1-22.

Krasteva N, Seifert B, Albrecht W, Weigel T, Schossig M, Altankov G, Groth Th (2004) Influence of polymer membrane porosity on C3A hepatoblastoma cell adhesive interaction and function. Biomaterials 25 (13), pp. 2467-2476.

Tzoneva R, Groth T, Altankov G, Paul D (2002) Remodelling of fibrinogen by endothelial cells in dependence on fibronectin matrix assembly. Effect of substratum wettability, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 13, 1235-1244.

Groth T, Seifert B, Malsch G, Albrecht W, Paul D, Kostadinova A, Krasteva N, Altankov G (2002) Interaction of human skin fibroblasts with moderate wettable polyacrylonitrile-copolymer membranes. Journal of Biomedical Materials Research 61 (2), pp. 290-300.

Krasteva N, Harms U, Albrecht W, Seifert B, Hopp M, Altankov G, Groth T (2002) Membranes for biohybrid liver support systems - Investigations on hepatocyte attachment, morphology and growth. Biomaterials 23 (12), pp. 2467-2478.

Vladkova T, Krasteva N, Kostadinova A, Altankov G (1999) Preparation of PEG-coated surfaces and a study for their interaction with living cells. Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition 10 (6), pp. 609-620.

Groth T, Altankov G, Kostadinova A, Krasteva N, Albrecht W, Paul D (1999) Altered vitronectin receptor ({v) integrin) function in fibroblasts adhering on hydrophobic glass. Journal of Biomedical Materials Research 44 (3), pp.341-351.

Top Нагоре


Top  Нагоре
Back   Обратно към Секции
Home   Начало

WebmasterWebmaster