Bulgarian Academy of Sciences  
   

1869

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

   

Bulgarian Academy of Sciences

   

   
   

 

 

 

 

Критерии за кандидатстване за научни мероприятия в страната и чужбина *:

  1. Прието представяне, доклад или постер за съответното мероприятие.
  2. Персонална препоръка от прекия научен ръководител.
  3. Професионална автобиография.
  4. Активно участие в обучителните сесии.
  5. Тематиката на научното мероприятие да е близка до тематиката на проекта.

 

* по проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкуретноспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина“ (BG051PO001-3.3.04/42), създаден  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 15 October 2009

Webmaster  Webmaster