Bulgarian Academy of Sciences  
   

1869

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

   

Bulgarian Academy of Sciences

   

   
   

 

 

 

 

На 07 октомври в Инстута по биофизика – БАН се проведе първата информационна среща по проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”.

Номер на проектното предложение по ИСУН: BG051PO001-3.3.04/42

Проектът е с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срещата запозна участниците от целевата на група с ръководния екип на проекта. Бяха представени целите на проекта и  програмата за обучение.

    

 

ВАЖНО!
Във връзка с Общите и Административни разпоредби, придружаващи договора по чл. 6 – Визуализация и идентификация – всяка публикация на Бенефициента (всички участници в проекта) в каквато и да е форма и в каквото и да е средство за усведомяване, в това число и Интернет, трябва да съдържа следното заявление: Този документ е създаден  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За контакти:

 1. Ръководител – чл. кор., Андон Косев, тел.: 979 3702
  e-mail: kossev@bio.bas.bg
 2. Научен секретар - ст.н.с. II ст., Мая Величкова, тел.: 979 2655
  e-mail: mayav@bio21.bas.bg
 3. Програмен организатор - ст.н.с. I ст. дбн, Яна Цонева, тел.: 979 2622
  e-mail: itsoneva@bio21.bas.bg
 4. Координатор – н.с. I ст. д-р Румяна Цонева, тел.: 979 2659
  e-mail: tzoneva@bio21.bas.bg

Звено научен мениджмънт

Полезни връзки:

http://www.bio21.bas.bg/   Институт по биофизика - БАН
http://sf.mon.bg/    Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”

 

 

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 15 October 2009

Webmaster  Webmaster