Bulgarian Academy of Sciences  
   

1869

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

   

Bulgarian Academy of Sciences

   

 

 

 

 

 

От 14-ти до 18 - ти декември всеки ден от 13  до 19 часа в Инстиута по биофизика на БАН  ще се проведе първата лекционна сесия към проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”.


Темата на обучението е „Програми на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и иновации, 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, програма за конкурентоспособност и иновации”


Целта на обучението е да повиши информираността на участниците в целевата група на проекта за възможностите за финансиране на научните изследвания.

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 15 October 2009

Webmaster  Webmaster