Bulgarian Academy of Sciences  
   

1869

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

   

Bulgarian Academy of Sciences

   

   
   

 

 

 

Министърът на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова връчи договорите на бенефициентите, спечелили финансиране от Европейския социален фонд  по ОП „Развитие на човешките ресурси”, програма “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.Сключени са  21 договора с висши училища и институти към БАН на обща стойност  9 653 667 лв. Пълният списък на сключените договори можете да намерите тук Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"   

Института по биофизика спечели най-големия грант по схемата на стойност 773 346 лв. с проекта “Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”  в партньорство със СУ “Св. Климент Охридски” (Биологически и Физически факултет) и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

 

 

 

 

 

 

 

 

На 4 ти септември 2009 г. министър Йорданка Фандъкова връчи лично новия договор на директора на Института по биофизика - чл. кор. Андон Косев

Целевата група се състои от 50 докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти от ИБФ - БАН, Биологическия и Физическия факултети на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Програмата заложена в проекта е предимно образователна и ще даде възможност на участниците в целевата група да развият умения за изготвяне и управление на проекти по български и международни научни програми. Една от специфичните цели на проекта е създаване на нови партньорства и разгръщане на възможностите за развитие на биофизиката в България.
В рамките на проекта са предвидени еднократни годишни стипендии в размер на 2000 лв. за участниците в проекта – докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени, подпомагане на текущата им работа, както и стипендии за участие на младите учени в национални и международни научни прояви в областта на приложната биофизика.

Към проекта се създава “Звено за научен мениджмънт” в Института по биофизика, което ще подпомага развитието на нови партньорства и участието на Института и партньорите му по договора в български и европейските научни програми.

Програмата на проекта за 2009 г. включва:

  1. Интервюиране на участниците в целевата група с цел определяне на оптимална схема за обучение и повишаване на професионалната квалификацията на участниците в целевата група.
  2. Картографиране на научни организации и фирми в областта на биофизиката, както и на наличната апаратура, на базата на въпросник. Ще бъдат интервюирани 100 организации в цялата страна с помощта на анкетьори.
  3. Организиране и провеждане на научен форум „Дни на биофизиката в България” – среща на младите биофизици с представители на фирмите, работещи в областта.
  4. Провеждане на два лекционни модула за обучение по управление на проекти – технически и финансов мениджмънт, търсене на партньори, техники за управление на иновациите във фирмите, защита на правата на интелектуална собственост, разработване на бизнес план и комерсиализация на научни резултати, въвеждане на нови продукти в производството и др.

 

Подробна програма за предстоящите дейности ще бъде публикувана на сайта на Института по биофизика и на информационните табла в базовата и партньорските орагнизации.

Екипът на проекта благодари на всички участници за съдействието!

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 17 September 2009

Webmaster  Webmaster