Секция "ВЪЗБУДИМИ СТРУКТУРИ"                                                     ENG 
blue_but.gif (1076 bytes)Ръководител Секция
blue_but.gif (1076 bytes)Състав
blue_but.gif (1076 bytes)Изследователски направления
blue_but.gif (1076 bytes)Експериментални Методи
blue_but.gif (1076 bytes)Избрани Публикации
blue_but.gif (1076 bytes)Книги
Back  Обратно
blue_but.gif (1076 bytes)Ръководител секция: Андон Косев

Тел.: +359-2-9793702
Факс: +359-2-9712493
E-mail: kossev@iph.bio.bas.bg
1950   Дата и място на раждане: Февруари 5, София  
1972   магистър, Технически Университет, София  
1978   магистър, Софийски Университет, Факултет по Математика  
1978   доктор  
1988   ст. н. с. II ст.  
1993   доктор на науките  

1999   ст. н. с. I ст. 

2008   член-кореспондент

Top Нагоре    

blue_but.gif (1076 bytes)Състав:

 

Диана Стефанова, ст. н. с. I ст., доктор на науките

Лили Христова, ст. н. с. II  ст., доктор

Николина Радичева, ст. н. с. II ст., доктор

Александър Александров, ст. н. с. IІ ст., доктор

Мария Даскалова, н. с. I ст., доктор

Иван Кръстев, н. с. I ст.

Теодора Вукова, н. с. II ст.

Владимир Димитров, н.с. ІІІ ст.

Красимир Гатев, математик бакалавър

Моника Христован.с. І ст., доктор

Нено Пондев, докторант

Радослава Недялкова, технически помощник

Лаборатория "Йонни канали":

Христо Гагов, ст. н. с. II  ст., доктор

Полина Петкова-Кирова, н. с. I ст., доктор

Даниела Димитрова,  н. с. II ст.

Кирил Христов, н. с. I ст., доктор

Емил Димитров, компютърен инженер  

Веска Събева, специалист биолог

 
Top Нагоре    

blue_but.gif (1076 bytes)Изследователски Направления

Връзка между вътре- и извънклетъчни акционни потенциали на възбудими клетки: изолирани мускулни влакна, аксони и неврони и оценка на функционалното им състояние (електрическа, механическа и ензимна активност) при физически и химически въздействия. Експериментални и моделни изследвания върху спецификата на екстрацелуларното потенциално поле, генерирано от изолирани мускулни влакна, двигателни единици и сумарни синхронизирани мускулни потенциали. Връзка между структурата на мускула и генерираната от него електрическа активност. Активност на отделни двигателни единици в норма и патология и значимостта и за функцията на целия мускул. Умора на мускулни влакна, двигателни единици и цял мускул. Електромиографска оценка на функционалното състояние на мускула. Поведение на нервно-мускулната система като цяло: сетивно-двигателна интеграция, регулация на движенията в здраве и болест. Числени симулации, даващи обективна интерпретация на нарушенията на мембранните свойства при наследствени, хронични и остри демиелинизиращи невропатии и невронопатии в периферната нервна система.

Лаборатория "Йонни канали":

Нашите научни интереси са насочени към изследване механизмите на електромеханичното и фармакомеханичното куплиране в гладки мускули. В работата си използваме методи за оценка на съкратителната активност на гладката мускулатура, регистрация и анализ на мембранния потенциал и биофизичните свойства на трансмембранните йонни токове в единични гладкомускулни клетки при различни условия на опита. Например, прилагаме на клетките различни биологично активни вещества и наблюдаваме ефектите им върху клетъчната възбудимост и съкращенията на тъканта, след което съчетаваме данните от двата типа експерименти, за да се опитаме да разберем какво и защо се случва. В търсене на отговора, ние често се възползваме от експерименталните възможности на наши колеги от странство, които имат необходимата апаратура за измерване динамиката на вътреклетъчните калциеви движения или за определяне на промените в молекулите на вътреклетъчните белтъци и вторични посредници.  

Top  Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Експериментални Методи

Регистриране на вътре- (микроелектродна техника) и извънклетъчни акционни потенциали и контракция на изолирани мускулни влакна, спектрофотометрия, селективно вътремускулно записване на потенциали от отделни мускулни влакна и двигателни единици, измерване на потенциалите на отделни двигателни единици чрез повърхности селективни  електроди, електромиография по време на изометрични контракции и движения посредством жичкови и повърхностни селективни електроди, транскраниална магнитна стимулация.

Лаборатория "Йонни канали":

Patch-clamp на цяла клетка и на парче от мембрана (единични йонни канали), регистриране съкратителна активност на нативни и пермеабилизирани гладко-мускулни препарати, измерване съкращения на резистентни съдове (Mulvany’s myography), флуоресцентно маркиране на вторични посредници в живи клетки.  

Top  Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Избрани публикации

Stephanova DI, Alexandrov AS, Kossev A, Christova L (2007) Simulating focal demyelinating neuropathies: membrane property abnormalities. Biol. Cybern. 96:195-208.  

Christova L, Stephanova D, Kossev A (2007) Branched EMG electrodes for stable and selective recording of single motor unit potentials in humans. Biomed. Tech.52:117-121.  

Vydevska-Chichova M, Mileva K, Radicheva N (2007) Differential changes in myeloelectric characteristics of slow and fast fatigable frog muscle fibres during long-lasting activity J. Electromyogr. Kinesiol. 17:131-141.  

Stephanova DI, Daskalova M, Alexandrov AS (2006) Differences in membrane properties in simulated cases of demyelinating neuropathies. Internodal focal demyelination with conduction block. Journal of Biological Physics 32:129-144.  

Stephanova DI, Alexndrov AS (2006) Simulating mild systematic and focal demyelinating neuropathies: membrane property abnormalities. Journal of Integrative Neuroscience 5:595-623.  

Stephanova DI (2006) Excitability and potentials of human fibres in amyotrophic lateral sclerosis: model investigations, In Amyotrophic Lateral Sclerosis: New Research, Editor: Murray CA, Nova Science Publishers Inc, New York, pp.155-178.  

Nikolova M, Pondev N, Christova L, Wolf W, Kossev A (2006) Motor cortex excitability changes preceding voluntary muscle activity in simple reaction time task. Eur. J. Appl. Physiol. 98:212-219.    

Christova MI, Pondev NG, Christova LG, Wolf W, Dengler R, Kossev AR (2006) Motor cortex excitability during unilateral muscle activity. J. Electromyogr. Kinesiol. 16:477-484.  

Mohammadi B, Krampfl K, Petri S, Bogdanova D, Kossev A, Bufler J, Dengler R (2006) Selective and nonselective benzodiazepine agonists have different effects on motor cortex excitability. Muscle & Nerve 33: 778-784.  

Ishpekova BA, Christova LG, Alexandrov AS, Thomas PK (2005) The electrophysiological profile of hereditary motor and sensory neuropathy – Lom. J. Neurology Neurosurgery and Psychiatry 76:875-878.  

Vydevska-Chichova M, Mileva K, Todorova R, Dimitrova M, Radicheva N (2005) Slow and fast fatigable frog muscle fibres: electrophysiological and histochemical characteristics. Gen. Physiol. Biophys. 24:381-396.  

Stephanova DI, Daskalova M (2005) Differences in potentials and excitability properties in simulated cases of demyelinating neuropathies. Part III. Paranodal internodal demyelination. Clin. Neurophysiol. 116:2334-2341.      

Stephanova DI, Daskalova M (2005) Differences in potentials and excitability properties in simulated cases of demyelinating neuropathies. Part II. Paranodal demyelination. Clin. Neurophysiol. 116:1159-1166.

Stephanova DI, Daskalova M, Alexandrov AS (2005) Differences in potentials and excitability properties in simulated cases of demyelinating neuropathies. Part I. Clin. Neurophysiol. 116:1153-1158.   

Rollnik JD, Kommisarov L, Bogdanova D, Krampfl K, Khabirov FA, Kossev A, Dengler R, Bufler J (2004) Triple stimulation technique (TST) in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Clin. Neurophysiol. 115:356-360.  

Mileva K, Georgieva B, Radicheva N (2003) About the biological effects of high- and extremely high frequency electromagnetic fields (Review article). Acta Physiol. Pharmacol. Bulg. 27:89-100.  

Kirilov G, Tomova A, Dakovska K, Kumanov Ph, Shinkov A, Aleksandrov A (2003) Elevated plasma endothelin as an additional cardiovascular risk factor in patients with Cushin's syndrome. European Journal of Endocrinology 149(6):549-553.

Zaprianova E, Majtenyi K, Deleva D, Mikova O, Filchev A, Sultanov B, Kolyovska V, Sultanov E, Christova L, Kmetska X, Georgiev D (2003) Serum IgG and IgM Ganglioside GM1 Antibodies in Patients with Multiple Sclerosis. J. Clinical Neuroscience 56:144-149.

Kossev A, Siggelkow S, Dengler R, Rollnik JD (2003) Intracortical inhibition and facilitation in paired-pulse transcranial magnetic stimulation: effect of conditioning stimulus intensity on sizes and latencies of motor evoked potentials. J. Clin. Neurophysiol. 20:54-58.  

Kossev AR, Schrader C, Dauper J, Dengler R, Rollnik JD (2002) Increased intracortical inhibition in middle-aged humans - a study using paired-pulse transcranial magnetic stimulation. Neurosci. Lett. 333:83-86.  

Siggelkow S, Kossev A, Moll C, Däuper J, Dengler R, Rollnik JD (2002) Impaired sensorimotor integration in cervical dystonia - a study using transcranial magnetic stimulation and muscle vibration. J. Clin. Neurophysiol. 19:232-239.  

Rollnik JD, Siggelkow S, Moll C, Däuper J, Kossev AR, Dengler R (2001) Die transkranielle magnetische Doppelstimulation zur Beurteilung kortikokortikaler Inhibiotion und Fazilitierung. Klin. Neurophysiol. 32:26-29.  

Zaprianova E, Deleva D, Ilinov P, Sultanov E, Filchev A, Christova L, Sultanov B (2001) Serum ganglioside patterns in multiple sclerosis. Neurochemical Research 26(2):95-100.  

Stephanova DI (2001) Myelin as longitudinal conductor: a multi-layered model of the myelinated human motor nerve fibre. Biol Cybern. 84:301-308.  

Christova P, Kossev A (2001) Human motor unit recruitment and derecruitment during long lasting intermittent contractions. J. Electromyogr. Kinesiol. 11:189-196.  

Kossev A, Siggelkow S, Dengler R, Rollnik JD (2001) Crossed effects of muscle vibration on motor-evoked potentials. Clin. Neurophysiol. 112:453-456.  

Kristev I, Christova P, Christova L, Kossev A (2000) Branched surface EMG electrodes and measurement of propagation velocity of excitation along muscle fibers. Biomed. Techn. 45 (Ergänzungsband 2):233-239  

Christova L, Wolf W, Dimitrova M, Christova P, Kossev A (2000) Modulation of single motor unit discharge pattern during the premovement period. Biomed. Techn. 45 (Ergänzungsband 2):223-227.  

Peshev R, Christova L (2000) Study of Bovine herpes virus 1 spreading among buffalo hears in Bulgaria. Acta virologica, 44:229-230.  

Stephanova DI, Mileva K (2000) Different effects of blocked potassium channels on action potential, accommodation, adaptation and anode break excitation in human motor and sensory myelinated nerve fibres: computer simulations. Biol. Cybern. 83:161-167.  

Aleksandrov AS, Christova LG (1999) Comparison between normal and Parkinsonian patern of motor unit firing. Electormyography and Clinical Neurophysiology 39(8):469-472.  

Christova LG, Alexandrov AS, Ishpekova BA (1999) Single motor units activity pattern in patients with Schwartz-Jampel syndrome. J. Neurol. Neurosurg. Psych. 66:252-253.  

Ivanov R, Georgieva B, Naumova P, Mileva K, Radicheva N (1999) Influence of a Protein Hydrolysate from Green Algae on the Activity of Some ATPase Systems in Frog Skeletal Muscle. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 21(5):339-343.  

Radicheva N, Mileva K, Stoyanova N, Georgieva B (1999) Further Studies on Nivalin P - Induced Changes in Muscle Fibre Membrane Processes. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 21(1) :5-10.  

Christova P, Kossev A, Kristev I, Chichov V (1999) Surface EMG recorded by branched electrodes during sustained activity. J. Electromyogr. Kinesiol. 9:263-276.  

Kossev A, Siggelkow S, Schubert M, Wohlfarth K, Dengler R (1999) Muscle vibration: different effects on transcranial magnetic and electrical stimulation. Muscle and Nerve 22:946-948.

Mileva K, Vydevska M, Radicheva N (1998) Stretch- and stimulation frequency-induced changes in extracellular action potentials of muscle fibres during continuous activity. J.  of  Muscle Physiol. and Cell Mot. 19:95-103

Christova P, Kossev A, Radicheva N (1998) Discharge rate of selected motor units in human biceps brachii at different muscle lengths. J. Electromyogr. Kinesiol. 8: 287-294.

Mileva K, Vydevska M, Radicheva N (1998) Stretch and stimulation frequency-induced changes in extracellular action potentials of muscle fibres during continuous activity. J. Musc. Physiol. Cell Mot. 19:95-103.

Radicheva N, Slavcheva G (1998) Spectral and time domain characteristics of single muscle fibre action potentials during continuous activity extracted from model considerations. Biol. Cybern. 79(5): 427-435.

Kossev A, Christova P (1998) Discharge pattern of human motor units during dynamic concentric and eccentric contractions. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 109: 245-255.

Top  Нагоре

Laboratory Ion Channels:

Barry London, Linda C Baker, Polina Petkova-Kirova, Jeanne M Nerbonne, Bum-Rack Choi, Guy Salama (2007) Dispersion of Repolarization and Refractoriness are Determinants of Arrhythmia Phenotype in Transgenic Mice with long QT. J. Physiol (London) 578(Pt 1):115-29.

Petkova-Kirova PS, Gursoy E, Mehdi H, McTiernan CF, London B, Salama G (2006) Electrical Remodeling of cardiac Myocytes from Mice with Heart Failure due to the Over-expression of Tumor Necrosis Factor {alpha). Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 290(5): 2098-107. 

Duridanova DB, Gagov HS, Bolton TB (2005) HO-1 induction in the guinea-pig stomach: protection of smooth muscle functional performance during cobalt-induced oxidative stress. Cell. Mol. Biol. 51:495-506.

Hristov K, Gagov HS, Itzev D, Duridanova DB (2004) Heme oxygenase-2 products activate IKCa: role of CO and iron in guinea pig portal vein smooth muscle cells. J. Muscle Res. Cell Motil. 25: 411-421.

Hristov K, Altankova I, Gagov H, Boev K, Bolton T, Duridanova D (2004) Calcium-dependent changes in potassium currents of the guinea-pig coronary artery smooth muscle cells after acute cobalt loading in vivo. Pfluegers Arch. – Eur. J. Physiol. 449: 16-25.

Schubert R, Krien U, Wulfsen I, Schiemann D, Lehmann G, Ulfig N, Veh R, Schwarz J, Gagov  H (2004) Nitric oxide donor sodium nitroprusside dilates rat small arteries by activation of inward rectifier potassium channels. Hypertension 43(4): 891-896.

Ahdut-Hacohen R, Duridanova D, Meiri H, Rahamimoff R (2004) Hydrogen ions control synaptic vesicle ion channel activity in Torpedo electromotor neurons. J. Physiol. 556(2): 347-352.

Gagov H, Kadinov B, Hristov K, Boev K, Itzev D, Bolton T, Duridanova D (2003) Role of constitutively expressed heme oxygenase-2 in the regulation of guinea pig coronary artery tone. Pfluegers Archiv-Eur. J. Physiol. 446: 412-421.

Christova TY, Gorneva GA, Taxirov SI, Duridanova DB, Setchenska MS (2003) Effect of cisplatin and cobalt chloride on antioxidant enzymes in the livers of Lewis lung carcinoma-bearing mice: protective role of heme oxygenase. Toxicol. Lett. 138: 235-242.

Kadinov B, Itzev D, Gagov H, Christova T, Bolton TB, Duridanova D (2002) Induction of heme oxygenase in guinea-pig stomach: role in contraction and single smooth mucle cells ionic currents. Acta Physiol. Scand. 175(4): 297-313.

Christova TY, Duridanova DB, Setchenska MS (2002) Enhanced heme oxygenase activity increases the antioxidant defense capacity of guinea pig liver upon acute cobalt chloride loading: comparison with rat liver. Comp. Biochem. Physiol. C. 131: 177-184.

Christova T, Duridanova D, Braykova A, Setchenska M, Bolton T (2001) Heme oxygenase is the main protective enzyme in rat liver upon 6-day administration of cobalt chloride. Arch. Toxicol. 75: 445-451.

Lubomirov L, Gagov H, Petkova-Kirova P, Duridanova D, Kalentchuk V, Schubert R (2001) Urocortin relaxes rat tail arteries by a PKA-mediated reduction of sensitivity of the contractile apparatus for calcium. Brit. J. Pharmacol. 134:1564-1570.

Petkov GV, Fusi F, Saponara S, Gagov HS, Sgaragli G-P, Boev KK (2001) Characterization of voltage-gated calcium currents in freshly isolated smooth muscle cells from rat tail main artery. Acta Physiol. Scand. 173 (3): 257-265.

Schubert R, Krien U, Gagov H (2001) Protons inhibit the BKCa channel of rat small artery smooth muscle cells. J. Vasc. Res. 38 (1): 30-38.

Fusi F, Saponara S, Gagov H, Sgaragli G (2001) 2,5-Di-t-butyl-1,4-benzohydroquinone (BHQ) inhibits vascular L-type Ca2+ channel via superoxide anion generation. Br. J. Pharmacol. 133: 988-996.

Fusi F, Saponara S, Gagov H, Sgaragli G(2001) Effects of some sterically hindered phenols on whole-cell Ca2+ current of guinea-pig gastric fundus smooth muscle cells. Br. J. Pharmacol. 132: 1326-1332.

Petkova-Kirova PS, Lubomirov LT, Gagov HS, Kolev VB, Duridanova DB (2001) Thyrotropin-releasing hormone activates K+ channels in smooth muscle via intracellular Ca2+ release. Gen. Physiol. Biophys. 20(1):43-60.

Petkova-Kirova PS, Lubomirov LT, Gagov HS, Duridanova DB (2000) Superficial Ca2+ stores are involved in the effect of thyrotropin-releasing hormone on the K-Ca channel activity in smooth muscle cells of the gastric fundus. Neurophysiology+ 32 (3): 196-197.

Petkova-Kirova P, Gagov H, Krien U, Duridanova D, Noack T, Schubert R(2000) 4-Aminopyridine affects rat arterial smooth muscle BKCa current by changing intracellular pH. Brit. J. Pharmacol. 131: 1643-1650.

Petkova-Kirova PS, Gagov HS, Duridanova DB (2000) Urocortin hyperpolarizes stomach smooth muscle via activation of Ca2+-sensitive K+ currents. J. Muscle Res. Cell Motil. 21: 639-645.

Duridanova DB, Petkova-Kirova PS, Lubomirov LT, Gagov H, Boev KK (1999) Corticotropin-releasing hormone acts on guinea-pig ileal smooth muscle via protein kinase A. Pflugers Arch. - Eur. J. Physiology 438: 205-212.

Top  Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Книги

Ишпекова Б., Миланов И., Христова Л.(2003) Клинична електромиография, УНИСОН АРТ, София.

Dengler R, Kossev A (2001) Sensorimotor Control, NATO Science Series I: Life and Behaioural Sciences - Vol.32, IOS Press, Amsterdam/Berlin/Oxford/Tokyo/Washington, DC.  

Gydikov A (1992) Biophysics of the skeletal muscle extracellular potentials. Publ. House BAS, Sofia and Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/London.

Kosarov D, Shapkov YT (1983) Motor units of human skeletal muscles. Nauka, Leningrad, (in Russian).


Top   Нагоре
Back   Обратно към Секции
Home   Начало

Webmaster   Webmaster