Секция "Биофизика на Белтъците"                 Eng


blue_but.gif (1076 bytes)Ръководител Секция
blue_but.gif (1076 bytes)Състав
blue_but.gif (1076 bytes)Изследователски Направления
blue_but.gif (1076 bytes)Експериментални методи
blue_but.gif (1076 bytes)Публикации
Back   Обратно

blue_but.gif (1076 bytes)Ръководител секция:   
Митко Димитров
Телефон: +359-2-9793636
Факс:     +359-2-9712493
E-mail:   mitkod@obzor.bio21.bas.bg
1942 Роден на 21 септември в Козаревец
1969 магистър, СофийскиУниверситет, Химически Факултет
1977 доктор
1997 ст.н.с. ІІ ст.
2008

Top   Нагоре

доктор на науките

blue_but.gif (1076 bytes)Състав:

Ивайло Младенов, cт.н.с. ІІ ст., доктор

Александра Шошева, н.с. І ст.

Румяна Тодорова, н.с. І ст., доктор

Ивайло Златанов, cт.н.с. ІІ ст., доктор

Владимир Гетов, н.с. І ст.

Мариана Хаджилазова, докторант

Недялка Терезова, специалист химик

Георги Тороманов, н.с. І ст.

Венелин Черногоров, специалист математик

Огнян Апостолов , специалист биолог

Петранка Борисова, специалист

Климент Младенов, специалист физик

Former Members

Top   Нагоре

 

Plastocyanin

        Plastocyanin a (left and plastocyanin b (right) crystals


blue_but.gif (1076 bytes) Изследователски направления

Структура, функция и стабилност на белтъчните молекули. Теоретични методи в молекулната биофизика. Компютърно моделиране на рН-зависими електростатични ефекти в белтъчните молекули. Оптимизация на не-ковалентни взаимодействия в белтъчните молекули. Компютърни симулации на електро-механични взаимодействия в мускулни клетки. Биофизика и биохимия на мембранно-свързани белтъци и хормонални рецептори. Влияние на физични, химични и физиологични фактори върху свойствата на клетъчната мембрана. Структурни преходи в еритроцитните мембрани. Влияние на рН върху термалното разгъване на белтъците. Изследвания върху електрон-транспортни белтъци от фотосинтетичната верига. Анализ на глобуларни белтъци чрез флуоресцентна спектроскопия. Белтъчна кристалография.
Top   Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes) Експериментални Методи

Пречистване, химична модификация и кристализация на белтъци; изоелектрично фокусиране, електрофорезен и термо-електрофорезен анализ на белтъци, първично-структурен анализ на белтъци; интерактивни компютърни графики и програми за конформационен анализ; трансформация на минимални повърхности чрез обобщена трансформация на Goursat, геометричен анализ на еритроцитни повърхности, числено решаване на системи на диференциални уравнения, описващи електромеханичните взаимодействия в мускулни клетки и Huxley модела за плъзгане на актинови и миозинови влакна в сърдечни мускулни клетки; диференциална сканираща калориметрия, микроскопия на флуоресцентно белязани клетки, флуоресцентно и парамагнитно белязане на мембранни компоненти и изолирани мембранни белтъци; абсорбционна спектроскопия, бързи биофизични и биохимични процеси, употреба на сърфактанти в биодеградацията на замърсена с петрол вода.

Top Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes) Публикации 
1980-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008

Webmaster  Please send comments to:  Webmaster