ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател:
Ст. н. с. I ст. дбн Лозанка Попова-Стаевска - ИФР-БАН
Председател:
Ст. н. с. II ст. д-р Георги Ив. Георгиев - ИФР-БАН
Зам. председател:
Ст. н. с. II ст. д-р Снежана Дончева - ИФР-БАН
Зам. председател:
Ст. н. с. II ст. д-р Цонко Цонев - ИФР-БАН
Членове:
Членове:
Проф. дсн П. Петров - ИПС Ген.Тошево
Ст. н. с. I ст. дбн К. Демиревска - ИФР-БАН
Ст. н. с. I ст. дсн Р. Бъчварова - Агробиоинститут
Ст. н. с. II ст. дбн Г. Петков - ИФР-БАН
Ст. н. с. I ст. дсн Л. Кръстева - ИРГР Садово
Ст. н. с. II ст. д-р Г. Цв. Георгиев - ИФР-БАН
Ст. н. с. I ст. дсн М. Теохаров - ИП Пушкаров
Ст. н. с. II ст. д-р И. Станчева - ИФР-БАН
Доц. д-р Б. Божинов - АУ Пловдив
Ст. н. с. II ст. д-р П. Йонова - ИФР-БАН
Ст. н. с. I ст. дсн Ст. Машева - ИЗК Марица
Доц. д-р А. Василев - АУ Пловдив
Ст. н. с. I ст. дсн Т. Кертиков - ИФ Плевен
Доц. д-р В. Капчина - БФ СУ 'Св. Кл. Охридски'  
Ст. н. с. II ст. д-р В. Котева  - ИЗ Карнобат
Ст. н. с. II ст. д-р Т. Петрова - ИПС Г. Тошево
Проф. дбн Ив. Минков - ПУ Пловдив
Ст. н. с. II ст. д-р Д. Джилянов - Агробиоинститут
Секретари:
Ст. н. с. II ст. д-р Р. Чипински - ИРГР Садово
Н. с. I ст. д-р З. Стоянова - ИФР-БАН
Ст. н. с. II ст. д-р И. Димитров - ИП Пушкаров
Н. с. I ст. д-р М. Генева - ИФР-БАН
Ст. н. с. II ст. д-р Д. Вълчев - ИЗ Карнобат
Н. с. III ст. Г. Гъчева - ИФР-БАН
Секретари:
Спец. биолог И. Москова - ИФР-БАН
Н. с. д-р Р. Йорданова - ИФР-БАН
Н. с. д-р Г. Стоилкова - ИФР
-БАН

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Физиология на семената. Ембриогенез и морфогенез.
2. Физиология на in vitro културите.
3. Растеж и развите на растенията. Фитохормони.
4. Физиология, биохимия и биофизика на фотосинтезата.
5. Физиология и екология на минералното хранене и водния режим.
6. Симбиотрофни взаимоотношения микроорганизъм-растение.
7. Физиология и молекулярна биология на растителния стрес. Аклимация и адаптация.
8. Регулация на генната експресия в растенията.
9. Хербициди, антидоти и синтетични растежни регулатори.
10. Растителна физиология и биотехнология. 

НАУЧНА ПРОГРАМА

Час
19 ноември 2009 (четвъртък)
0900-1000
Регистрация на участниците
1000-1005
Откриване на конференцията
1005-1020
Исторически преглед и значение на националните конференции по физиология на растенията, ст. н. с. I ст. дбн Лозанка Попова-Стаевска – директор на ИФР 'Акад. Методий Попов' - БАН
Председатели: ст. н. с. I ст. дбн Н. Бакърджиева; ст. н. с. ІІ ст. д-р Сн. Дончева
Пленарни доклади
1020-1050
Лиляна Масленкова, секция Фотосинтеза, ИФР-БАН
1050-1120
Кафе-пауза
1120-1150
Антоанета Михайлова-Крумова, Катедра биохимия и физиология, Агрономичен департамент, Университет на Кентъки САЩ
Устни съобщения
1150-1205
Петя Първанова, Катедра биохимия, БФ СУ
1205-1220
Лъчезар Карагьозов, БФ СУ
1220-1250
Дискусия
1250-1400
Обяд; Монтиране на постерите
Председатели: проф. дбн Иван Йорданов; доц. д-р Андон Василев
Пленарни доклади
1400-1430
Евгени Ананиев, Катедра физиология на растенията, БФ СУ
1430-1500
Георги Цв. Георгиев, РРРР, ИФР БАН
Устни съобщения
1500-1515
Фулвия Риза, Институт по земеделие Италия
1515-1530
Петранка Йонова, РРРР,  ИФР БАН
1530-1545
Маргарита Чорбаджиева, Катедра биохимия, БФ СУ
1545-1600
Дискусия
1600-1700
Връчване на годишно ротарианско отличие на името на акад. Методий  Попов за постижения в областта на биологичните науки
1800
Коктейл
 
Час
20 ноември 2009 г. (петък)
Председатели: проф. дбн Йорданка Иванова, ст. н. с. ІІ ст. д-р Л. Масленкова
Пленарни доклади
0930-1000
Георги Ив. Георгиев, МХВР, ИФР БАН
1000-1030
Кафе-пауза
Устни съобщения
1030-1045
Снежана Дончева, МХВР, ИФР БАН
1045-1100
Биляна Григорова, МБРС, ИФР БАН
1100-1115
Светла Събева, МБРС ИФР БАН
1115-1130
Дискусия
1130-1200
Презентации на научна апаратура
1200-1330
Обяд
1330-1430
Постерна сесия на кафе
1430-1600 Обща дискусия и кръгла маса 'Роля на съвременната физиология на растенията в променящия се свят'. Модератори: ст. н. с. I ст. дбн Лозанка Попова-Стаевска;  ст. н. с. II ст. д-р Георги Ив. Георгиев
1600
Закриване на конференцията

Резюмета на докладите

Забележка: Програмният комитет си запазва правото да разпредели материалите по секции и да състави програмата.

Всички научни съобщения и постери, допуснати за представяне по време на заседанията и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат публикувани на английски език в пълен текст в специално издание на списанието General and Applied Plant Physiology.

Дължина на пленарни доклади – 8 печатни страници от формата на списанието, устни съобщения - 6 страници, постерни съобщения - 4 страници.

Работни езици: Български и английски.


ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
(включва книжка с абстракти; отпечатване на статия в GAPP; коктейл,  кафе-паузи)

60 лв. – външни участници
40 лв. – служители на ИФР
20 лв. – студенти и докторанти
40 € –  чуждестранни участници
В деня на регистрацията таксата е 80 лв. (50 €)

Заплащането е само по банков път по сметка в:
УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК КЛ. БАТЕНБЕРГ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG87UNCR96603119904010

Основание: ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ХІ Национална Конференция по Физиология на Растенията И ТРИТЕ ИМЕНА задължително се попълва.
Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода на таксата, да се представи в деня на регистрацията. Материали от конференцията ще се раздават само на приносителя на бордерото.


СРОКОВЕ И КЛЮЧОВИ ДАТИ

Заявка за участие*
до 30.04.2009 г.
Депозиране на резюметата*
до 31.05.2009 г.
Заплащане на таксата
до 30.06.2009 г.
Второ съобщение 
до 30.07.2009 г.
Депозиране на статиите**
до 30.09.2009 г.
Регистрация 
на 19.11.2009 г.
Откриване и заседания 
19-20.11.2009 г.

*Заявки за участие, резюмета и пълният текст на статиите ще се приемат само по електронен път на
e-mail: conf09@bio21.bas.bg
**При депозиране на статиите задължително изпратете копие на бордерото, удостоверяващо превода на таксата. Една такса правоучастие гарантира отпечатването само на една статия.

Форма за заявка за участие: ifr_conf_reg.doc

Предвижда се всички депозирани статии да бъдат достъпни online в пълния им  текст в електронен вариант на списание General and Applied Plant Physiology - Special Issue.


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

София 1113, ул. 'Акад. Г.Бончев', блок 21
Институт по физиология на растенията 'Акад. М. Попов'
ХІ Национална конференция по физиология на растенията


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА РЕЗЮМЕТАТА И СТАТИИТЕ

Съгласно изискванията на списание General and Applied Plant Physiology (GAPP):

Instruction for Authors
Word for Windows should be used.
Manuscripts will be reviewed by members of the Editorial Board and by an expert familiar with the research. Manuscripts are published in the chronological order in which they are accepted for publication, generally 4 to 6 months after the date of acceptance.

Preparing Manuscripts
Original papers should not exceed 10 double spaced pages, including figures, tables, and references.
The maximum length of Brief communications is 4 double spaced typewritten pages including title, abstract, one table and one figure, two tables or two figures.
Arrangement of the manuscript:

Text: Styling should be concise and objective; a paper may be rejected due to lack of clarity. Methods should be described shortly but precisely enough to permit replication. Correct language is the responsibility of the authors. The position of Tables and Figures should be indicated in pencil at the margin. Units, dimension, symbols, abbreviations: SI should be used. For example: Net photosynthetic rate: mg(CO2) m-2 s-1. Enzymes should be given with the EC-number when first mentioned.

Citation in the text: Give name(s) of the Author(s), followed by year of publication (in brackets). Where there are more than two authors name only the first, followed by et al. References should be listed alphabetically according to the examples bellow:
Articles from journals and other serial publications (e.g. Annual Reviews):
Zhao, Y., D. Aspinal, L. Paleg, 1992. Protection of membrane integrity in Medicago sativa L. by glycinebetaine against the effect of freezing, J. Plant Physiol., 140, 541-543.

Articles from non-serial collective publications (symposia, monographs, encyclopedias etc):
Horton, P., G. Noctor, D. Rees, 1990. Regulation of light harvesting and electron transport in photosystem II. In: Plant Biology, vol. 10. Perspectives in Biochemical and Genetic Regulation of Photosynthesis, Ed. I. Zelitch, Wiley-Liss, 145-158.

Books:
Pilet, P., 1985. The Physiological Properties of Plant Protoplasts. Springer, Berlin - Heidelberg - New York.

Title of articles written in languages other than English, French or German, should be given only in English translation, for example:

Petkov, I., D. Petrov, M. Velizarov, 1991. Response of photosynthetic apparatus to water stress, Bulg. J. Plant Physiol., 19(1), 35-43 (In Bulg.).

Tables (numbered and with a heading) and figure legends should be typed (or submitted electronically) on separate sheet of paper (or separate file), and should be self-explanatory without reference to text.

Figures should be submitted electronically as TIFF (resolution - min 300 dpi) or JPEG files.

60 години Институт по физиология на растенията 'Акад. М. Попов' - БАН
140 години Българска академия на науките
65 години Съюз на учените в България

19 – 20 ноември, 2009 г. София

ХІ ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ


Съюз на учените в България
Секция 'Физиология и биохимия на растенията'

Институт по физиология на растенията 'Акад. М. Попов'


Българска академия на науките

ФИЗИОЛОГИЯТА НА РАСТЕНИЯТА - ТРАДИЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ 21 ВЕК