Сегашната структура на Института включва пет секции: Експериментална алгология; Минерално хранене и воден режим на растенията; Молекулярна биология на растителния стрес; Регулиране на растежа и развитието на растенията; Фотосинтеза. Институтът разполага също и с Аналитична лаборатория, Изотопна лаборатория, Технически работилници, Вегетационна къща, Опитно поле, Библиотека. ИФР издава списанието 'General and Applied Plant Physiology'.