Секция Фотосинтеза

Ръководител: Ст. н. с. I ст., Дбн Лозанка Попова

1941 Родена на 25 декември, Айтос
1964 Диплома, Софийски университет, Биологически ф-т
1970 Д-р, ИФР – БАН
1972 Научен сътрудник, ИФР – БАН
1980 Старши научен сътрудник, ИФР – БАН
1978-1989 Зам. ръководител на секция Биохимия на фотосинтезата
1990-1995 Ръководител на секция Биохимия на фотосинтезата
1994 Дбн, ИФР – БАН
1996 Старш научен сътрудник I ст., ИФР – БАН
1998 Ръководител на секция Фотосинтеза
2006 Директор на Институт по физиология на растенията “Акад. М. Попов”
Тел.: +359-2-9792636; +359-2-722585
E-поща: lpopova@bio21.bas.bg


Област на научни изследвания

Изследванията в секция “Фотосинтеза” са насочени в няколко основни направления: 1. Реакции на фотосинтетичния апарат към абиотичен стрес: засушаване, ниски и високи температури, тежки метали, ниско рН на почвата; 2. Бързи и точни неинвазивни методи за ранна диагностика на стресовите увреждания; 3. Защитна роля на биологично активни вещества и стрес-сигнална функция на салициловата киселина /СК/, изопрена и молибдена; 4. Фотосинтеза и стареене.
Членове на на секция “Фотосинтеза” участват като ръководители в разработването на 6 проекта с НФНИ, 3 проекта по НАТО, 1 Европейски, 6 по ЕБР и 2 проекта на бюджетна издръжка.

Разработвани научни проекти

Екип

Общата численост на секцията е 26 души, от които: учени - 15 (1 ст. н. с. І ст., дбн и 5 ст. н. с. ІІ ст., д-р и 9 н. с. ІІІ-І ст. Специалисти с висше образование – 10. В секцията се обучава 1 редовен докторант.

За контакт изберете (02)-979- и съответния вътрешен номер:

Име, титла
Вътрешен номер
Лозанка Попова, Ст. н. с. І ст., дбн
2606
Лиляна Масленкова, Ст. н. с. ІІ ст., д-р
2604

Цонко Цонев, Ст. н. с. ІІ ст., д-р

2683
Катя Георгиева, Ст. н. с. ІІ ст., д-р
2620
Виолета Великова, Ст. н. с. ІІ ст., д-р
2683
Албена Иванова, Ст. н. с. ІІ ст., д-р
2678
Галя Лазова, Н. с. І ст., д-р
2635
Детелин Стаменов, Н. с. І ст., д-р
2688
Калина Ананиева, Н. с. І ст., д-р
2683
Русина Йорданова-Златанова, Н. с. І ст., д-р
2633
Ирена Григорова, Н. с. ІІ ст., д-р
2620
Гергана Стоилкова , Н. с. ІІ ст., д-р
2633
Петър Струмин, Н. с. ІІІ ст.
2633
Павлина Апостолова, Н. с. ІІІ ст.
2633
Лиляна Бранкова, Н. с. III ст.
2604
Гергана Михайлова, Докторант
2688
Виолета Пеева, Специалист-биолог
2604
Живка Стойнова, Специалист-химик
2606
Стефка Енева, Специалист-биолог
2688
Славка Паунова, Специалист-биолог
2682
Величка Гечева, Специалист-агроном
2682
Величка Байданова, Специалист-биолог
2633
Георги Попов, Специалист-биолог
2642
Снежана Петкова, Специалист-биолог
2688
Деница Игнатова, Специалист-биолог
3625
Цветелина Николова , Специалист-биолог
2633

Избрани публикации

2008
Ananieva K., Ananiev E.D., Mishev K., Georgieva K., Tzvetkova N., Van Staden J. (2008) - Changes in photosynthetic capacity and polypeptide patterns during natural senescence and rejuvenation of Cucurbita pepo L. (zucchini) cotyledons. Plant Growth Regulation 54 (1): 23-29.
Carballeira N.M., Oyola D., Ivanova A., Tsvetkova I., Najdenski H., Seizova K., Stefanov K. (2008) - The fatty acid composition of a Virgibacillus marismortui strain isolated from Lake Pomorie in Bulgaria. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences 61 (1): 49-54.
Fares S., Brilli F., Nogues I., Velikova V., Tsonev T., Dagli S., Loreto F. (2008) - Isoprene emission and primary metabolism in Phragmites australis grown under different phosphorus levels. Plant Biology 10 (1): 38-43.
Georgieva K., Lenk S., Buschmann C. (2008) - Responses of the resurrection plant Haberlea rhodopensis to high irradiance. Photosynthetica 46 (2): 208-215.
Ivanova A., Ivanova A., Seizova K., Kostova I., Evstatieva L., Stefanov K. (2008) - Effect of soil salinity on the chemical composition of two populations of Tribulus terrestris from Bulgaria. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences 61 (1): 55-62.
Krantev A., Yordanova R., Janda T., Szalai G., Popova L. (2008) - Treatment with salicylic acid decreases the effect of cadmium on photosynthesis in maize plants. Journal of Plant Physiology 165 (9): 920-931.
Lazova G.N., Stemler A.J. (2008) - Participation of a stromal carbonic anhydrase and Rubisco in a thylakoid-associated multienzyme complex isolated from soybean and poplar. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences 61 (5): 621-626.
Popova L., Maslenkova L., Yordanova R., Ivanova A., Krantev A., Szalai G., Janda T., (2008) - Exogenous treatment with salicylic acid attenuates cadmium toxicity in pea seedlings. Plant Physiology and Biochemistry (in press).
Stefanov D., Popatanasova D., Christov C. (2008) - Response of photosynthesis in cherry leaves after wounding and treatment with methylester of jasmonic acid. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences 61 (6): 747-752.
Stefanov D., Terashima I. (2008) - Non-photochemical loss in PSII in high- and low-light-grown leaves of Vicia faba quantified by several fluorescence parameters including L-NP, F0/Fm', a novel parameter. Physiologia Plantarum 133 (2): 327-338.
Velikova V., Loreto F., Brilli F., Stefanov D., Yordanov I. (2008) - Characterization of juvenile and adult leaves of Eucalyptus globulus showing distinct heteroblastic development: photosynthesis and volatile isoprenoids. Plant Biology 10 (1): 55-64.

2007
Ananieva K., Ananiev E.D., Mishev K., Georgieva K., Malbeck J., Kaminek M., Van Staden J. (2007) - Methyl jasmonate is a more effective senescence-promoting factor in Culcurbita pepo (zucchini) cotyledons when compared with darkness at the early stage of senescence. Journal of Plant Physiology 164 (9): 1179-1187.
Christov I.
, Stefanov D., Velinov T., Goltsev V., Georgieva K., Abracheva P., Genova Y., Christov N. (2007) - The symptomless leaf infection with grapevine leafroll associated virus 3 in grown in vitro plants as a simple model system for investigation of viral effects on photosynthesis. Journal Of Plant Physiology 164 (9): 1124-1133.
Ducruet J.M.
, Peeva V., Havaux M. (2007) - Chlorophyll thermofluorescence and thermoluminescence as complementary tools for the study of temperature stress in plants. Photosynthesis Research 93 (1-3): 159-171.
Edreva A.M.
, Velikova VB., Tsonev T.D. (2007) - Phenylamides in plants. Russian Journal of Plant Physiology 54 (3): 287-301.
Fedina I.
, Velitchkova M., Georgieva K., Demirevska K., Simova L. (2007) - UV-B response of green and etiolated barley seedlings. Biologia Plantarum 51 (4): 699-706.
Georgieva K.
, Szigeti Z., Sarvari E., Gaspar L., Maslenkova L., Peeva V., Peli E., Tuba Z. (2007) - Photosynthetic activity of homoiochlorophyllous desiccation tolerant plant Haberlea rhodopensis during dehydration and rehydration. Planta 225 (4): 955-964.
Gorinova N.
, Nedkovska M., Todorovska E., Simova-Stoilova L., Stoyanova Z., Georgieva K., Demirevska-Kepova K., Atanassov A., Herzig R. (2007) - Improved phytoaccumulation of cadmium by genetically modified tobacco plants (Nicotiana tabacum L.). Physiological and biochemical response of the transformants to cadmium toxicity. Environmental Pollution 145 (1): 161-170.
Janda T.
, Szalai G., Lesko K., Yordanova R., Apostol S., Popova L.P. (2007) - Factors contributing to enhanced freezing tolerance in wheat during frost hardening in the light. Phytochemistry 68 (12): 1674-1682.
Lambrev P.H.
, Tsonev T., Velikova V., Georgieva K., Lambreva M.D., Yordanov I., Kovacs L., Garab G. (2007) - Trapping of the quenched conformation associated with non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence at low temperature. Photosynthesis Research 94 (2-3): 321-332.
Popova L.P.
, Krantev A., Yordanova R., Janda T., Szalai G. (2007) - Stress signaling role of salicylic acid to cadmium-induced oxidative stress. Acta Physiologiae Plantarum 29: S26-S27, Suppl. 1.
Stroumin P.
, Vunkova-Radeva R. (2007) - Xanthine dehydrogenase and aldehyde oxidase from winter wheat plants and their response to low molybdenum content and freezing stress. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences 60 (12): 1315-1320.
Stroumin P.
, Radeva R. (2007) - Alteration in abscisic acid content and aldehyde oxidase activity in winter wheat plants under influence of low and freezing temperature. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences 60 (11): 1205-1208.
Velikova V.B.
, Edreva A.M., Tsonev T.D., Jones H.G. (2007) - Singlet oxygen quenching by phenylamides and their parent compounds. Zeitschrift Fur Naturforschung Section C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES 62 (11-12): 833-838.
Yordanova R.Y., Popova L.P. (2007) - Flooding-induced changes in photosynthesis and oxidative status in maize plants. Acta Physiologiae Plantarum 29 (6): 535-541.

2006
Apostol S., Szalai G., Sujbert L., Popova L., Janda T. (2006) - Non-invasive monitoring of the light-induced cyclic photosynthetic electron flow during cold hardening in wheat leaves. Z. Naturforsh, 61c: 734-740.
Georgieva K., Lichtenthaler H.K. (2006) - Photosynthetic response of different pea cultivars to a low and high temperature treatment. Photosynthetica 44 (4): 569-578.
Georgieva K., Maslenkova L. (2006) - Thermostability and photostabitity of psii in leaves of resurrection plant haberlea rhodopensis studied by means of chlorophyll fluorescence.
Z. Naturforshung 61c: 234-240.
Lambreva M., Christov K., Tsonev T. (2006) - Short-term effect of elevated CO2 concentration and high light intensity on the antioxidant enzymes in bean plants. Biologia Plantarum 50: 617-623.
Salama Z., El-Fouly, M.M., Lazova G., Popova L. (2006) - Carboxylating enzymes and carbonic anhydrase functions were suppressed by zinc deficiency in maize and chickpea plants. Acta Physiol. Plant. 28, 5.
Taşgin E., Atici Ö., Nalbantoğlu B., Popova L. (2006) - Effect of salicylic acid and cold treatment on proline levels and on the activities of antioxidant enzymes in the apoplast of winter wheat leaves. Phytochemistry. 67: 710-715.
Velikova V., Loreto F., Tsonev T., Brilli F, Edreva A. (2006) - Isoprene prevents the negative consequences of high temperature stress in Platanus orientalis leaves. Funct. Plant Biol. 33: 931-940.

2005
Georgieva K., Maslenkova L., Peeva V., Markovska Y., Stefanov D., Tuba Z. (2005) - Comparative study on the changes in photosynthetic activity of the homoiochlorophyllous desiccation-tolerant Haberlea rhodopensis and desiccation-sensitive spinach leaves during desiccation and rehydration. Photosynthesis Research 85 (2), 191-203.
Lambreva M., Stoyanova-Koleva D., Baldjiev G., Tsonev T. (2005) - Early acclimation changes in the photosynthetic apparatus of bean plants during short-term exposure to elevated CO2 concentration under high temperature and light intensity, Agriculture, Ecosystems and Environment 106(2-3), 219-232.
Péli E. R., Peeva V., Georgieva K., Tuba (2005) - Some responses of the homoiochlorophyllous desiccant-tolerant dicot Haberlea rhodopensis friv. to desiccation and rehydration, Z. Cereal Research Communications 33 (1), 293-295.
Péli, E. R., Peeva, V., Georgieva, K., Tuba (2005) - Some responses of the homoiochlorophyllous desiccant-tolerant dicot Haberlea rhodopensis friv. to desiccation and rehydration , Z. Cereal Research Communications 33 (1), 293-295.
Tsonev T., Lidon F.C. (2005) - Effect of Zn pollution on plant growth and photosynthesis. Biologia Vegetal e Agro-Industrial, 2, 223-234.
Velikova V., Loreto F. (2005) - On the relationship between isoprene emission and thermotolerance in Phragmites australis leaves exposed to high temperatures and during the recovery from a heat stress. Plant Cell and Environment 28, 318-327.
Velikova V., Tsonev T., Pinelli P., Alessio G.A., Loreto F. (2005) - Localized ozone fumigation system for studying ozone effect on photosynthesis, respiration, electron transport rate and isoprene emission in field-grown Mediterranean oak species. Tree Physiology, 25, 1523-1532.
Velikova V., Pinelli P., Loreto F. (2005) - Consequences of inhibition of isoprene synthesis in Phragmites australis leaves exposed to elevated temperatures. Agriculture, Ecosystems & Environment106 (2-3), 209-217.
Velikova V., Pinelli P, Pasqualini S, Reale L, Ferranti F, Loreto F (2005) – Isoprene decreases the concentration of nitric oxide in leaves exposed to elevated ozone. New Phytologist 166: 419-426.
Yordanova R. Y., Uzunova, A. N., Popova, L. P. (2005) - Effects of short-term soil flooding on stomata behaviour and leaf gas exchange in barley plants. Biologia Plantarum 49 (2), pp. 317-319.
Yaneva I. A., Niehaus, K. (2005) - Molecular cloning and characterisation of a Rab-binding GDP-dissociation inhibitor from Medicago truncatula. Plant Physiology and Biochemistry 43 (3), 203-212.

2004
Ananieva E., K. Christov, Popova L.  (2004) - Exogenous treatment with salicylic acid leads to increased antioxidant capacity in leaves of barley plants exposed to paraquat. Journal of Plant Physiology, 161: 319-328.
Lambreva M., Stefanov D., Tsonev T. (2004) Changes in Chl a fluorescence and absorbance at 820 nm in bean plants subjected to different regimes of temperature, light intensity and CO2 concentration, Journal of the APBVAI, 1, 221-236.
Lazova G. N., Naidenova, T., Velinova, K. (2004) - Carbonic anhydrase activity and photosynthetic rate in the tree species Paulownia tomentosa Steud. Effect of dimethylsulfoxide treatment and zinc accumulation in leaves. Journal of Plant Physiology 161 (3), 295-301.
Peeva V., Maslenkova, L. (2004) - Thermoluminescence study of photosystem II activity in Haberlea rhodopensis and spinach leaves during desiccation. Plant Biology 6 (3), 319-324.
Velikova V., Edreva A., Loreto F. (2004) - Endogenous isoprene protects Phragmites australis leaves against singlet oxygen. Physiologia Plantarum 122, 219-225.
Yordanova R. Y., Kolev, K. G., Stoinova, Zh. G., Popova, L. P. (2004) - Changes in the leaf polypeptide patterns of barley plants exposed to soil flooding. Biologia Plantarum 48 (2), 301-304.
Yordanova R., K. Christov, Popova L. (2004) - Antioxidative enzymes in barley plants subjected to soil flooding. Environmental and Experimental Botany, 51: 93-101.


2003
Georgieva K., I. Fedina, Maslenkova L., Peeva V.  (2003) - Response of chlorina barley mutants to heat stress under low and hight light, Functional Plant Biology, 30, 515-524.
Tsonev T., Hikosaka K. (2003) - Contribution of photosynthetic electron transport, heat dissipation, and recovery of photoinactivated Photosystem II to photoprotection at different temperatures in Chenopodium album leaves. Plant Cell Physiol. 44(8), 828–835.
Tsonev T., Velikova V., Georgieva K., Hyde P.F., Jones H.G. (2003) - Low temperature enhances photosynthetic down-regulation in French bean (Phaseolus vulgaris L.) plants. Annals of Botany 91,  343-352.
Yordanova R. Y., Alexieva, V. S., Popova, L. P. (2003) - Influence of Root Oxygen Deficiency on Photosynthesis and Antioxidant Status in Barley Plants. Russian Journal of Plant Physiology 50 (2), 163-167.


2002
Ananieva E. A., Alexieva V. S., Popova L. P. (2002) - Treatment with salicylic acid decreases the effects of paraquat on photosynthesis. Journal of Plant Physiology 159 (7), 685-693.
Georgieva K., E. Brugnoli (2002) - Influence of high temperature on the photosynthetic apparatus. In: A. Hemantaranjan (ed.) Advances in Plant Physiology, vol 4, pp. 75-88, Scientific Publishers (India).
Hristova V. A., Popova L. P. (2002) - Treatment with methyl jasmonate alleviates the effects of paraquat on photosynthesis in barley plants. Photosynthetica 40 (4), 567-574.
Metodiev M. V., Kicheva M. I., Stoinova Zh. G., Popova L. P. (2002) - Two-dimensional electrophoretic analysis of salicylic acid-induced changes in polypeptide pattern of barley leaves. Biologia Plantarum 45 (4), 585-588.
Velikova V., Tsonev T., Edreva A., Gürel A., Hakerlerler H. (2002) - Effects of reddening of cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves on functional activity of photosynthetic apparatus, Photosynthetica 40 (3), 449-452.
Yaneva I., Hoffmann G., Trshner R.  (2002) - Nitrate reductase from winter wheat leaves is activated to low temperature via protein dephosphorilation. Physiologia Plantarum, 114: 65- 72.


2001
Yordanova R. Y., Popova, L. P. (2001) - Photosynthetic response of barley plants to soil flooding. Photosynthetica 39 (4), pp. 515-520.
Loreto F., Velikova V. (2001) - Isoprene produced by leaves protects the photosynthetic apparatus against ozone damage, quenches ozone products, and reduces lipid peroxidation of cellular membranes. Plant Physiology 127, 1781-1787.
Loreto F., Velikova V., Di Marco G. (2001) - Respiration in the light measured by 12CO2 emission in 13CO2 atmosphere in maize leaves. Australian Journal of Plant Physiology 28 (11), 1103-1108.


2000
Cseh Z., Rajagopal S., Tsonev T., Busheva M., Papp E., and Garab G. (2000) - Thermooptic effect in chloroplast thylakoid membranes. Thermal and light stability of pigment arrays with different levels of structural complexity. Biochemistry 39, 15250-15257.
Georgieva K., Tsonev T., Velikova V., Yordanov I. (2000) - Photosynthetic activity during high temperature treatment of pea plants. J. Plant Physiol., 157 (2), 169-176.
Popova L.P., Outlaw Jr., W.H., Aghoram, K., Hite, D.R.C. (2000) - Abscisic acid - An intraleaf water-stress signal.  Physiologia Plantarum 108 (4), 376-381.
Uzunova A.N., Popova, L.P. (2000) - Effect of salicylic acid on leaf anatomy and chloroplast ultrastructure of barley plants. Photosynthetica 38 (2), 243-250.
Velikova V., Yordanov I., Edreva A. (2000) - Oxidative stress and some antioxidant systems in acid rain-treated bean plants. Protective role of exogenous polyamines. Plant Science 151, 59-66.
Yordanov I., Velikova V., Tsonev T. - Plant responses to drought, acclimation, and stress tolerance.   Photosynthetica 38 (1), 171-186, 2000.
Yaneva I., Baydanova V., Vunkova-Radeva R.  (2000) - Nitrate reductase activation state in leaves of molybdenum-deficient winter wheat. Journal of Plant Physiology, 157: 495-501.


1999
Georgieva K., Lihtenthaler H. K. (1999) - Photosynthetic activity and acclimation ability of pea plants to low and high temperature treatment as studied by means of chlorophyll fluorescence. J. Plant Physiol. 155, 416-423
Lazova, G. N., M. I. Kicheva, L. P. Popova (1999) - Effect of abscisic acid and JA-methyl jasmonate on carbonic anhydrase activity. Photosynthetica 36 (4) :631-634.
Velikova, V., T. Tsonev, I. Yordanov (1999) - Light- and CO2-responses of photosynthesis and chlorophyll fluorescence characteristics in bean plants after simulated acid rain. Physiologia Plantarum 107: 77-83
.

1998
Ivanova A., K. Stefanov, I. Yordanov (1998) - Effect of cytokinin 4-PU-30 on the lipid composition of water stressed bean plants. Biologia plantarum, 41, 155-159.
Metodiev, M. V. (1998) - Hornet venom induces abundant expression of specific polypeptides in young barley leaves. Journal of Experimental Botany 49, 318, 27 -32.
Pancheva, T., L. P. Popova (1998) - Effect of salicylic acid on the synthesis of ribulose-1,5-biphosphate carboxylase\oxygenase in barley leaves. J. Plant Physiology, 152, 381-386.
Popova, L. P. (1998) - Chloroplast ultrastructure and drought stress induces ABA accumulation in barley plants as influenced by fluridone and light. Plant Physiol. Biochem., 36 (4), 313-319.
Popova, L. P. (1998) - Fluoridone and light-affected chloroplast ultrastructure and ABA accumulation in drought-stressed barley. Plant Physiol. Biochem., 36 (4) 313 - 319.
Tsonev, T., G. Lazova, Zh. Stoinova, L. Popova (1998) - A possible role for jasmonic acid in adaptation of barley seedlings to salinity stress. J. Plant Growth Regul., 17 (3), 153-159.
Velikova, V. B., I. T. Yordanov, K. M. Georgieva, T. D. Tsonev, V. Goltsev (1998) - Effects of exogenous polyamines applied separately and in combination with simulated acid rain on functional activity of photosynthetic apparatus. J. Plant Physiol., 153 (3-4), 299-307.


1997
Kicheva, M. I., G. N. Lazova (1997) - Response of carbonic anhydrase to polyethylene glycol-mediated water stress in wheat. Photosynthetica, 34 (1), 133-135.
Markovska, Y. K., T. D. Tsonev, G. P. Kimenov (1997)- Regulation of CAM and respiratory recycling by water supply and light regime in higher poikilohydride plants - Haberlea rhodopensis Friv. and Ramonda serbica Panc. at transition from biosis to anabiosis and vice versa. Botanica Acta 110, 18-24.
Metwally, A., T. Tsonev, Y. Zeinalov (1997) - Effect of cytokinins on the photosynthetic apparatus in water-stressed and rehydrated bean plants. Photosynthetica 34 (4), 563-567.
Popova, L. P., L. T. Maslenkova (1997) - Involvment of Jasmonic acid in photosynthetic processes in Hordeum vulgare L. during salinity stress. In: Recent Research Development in Plant Physiol., Research Signpost, ed. S.G. Pandalai, 29 - 43, 1997.
Velikova, V., I. Yordanov, M. Kurteva, T. Tsonev (1997) - Effects of simulated acid rain on the photosynthetic characteristics of Phaseolus vulgaris L., Photosynthetica 34 (4), 523-535.
Vunkova, R., I Yaneva, V. Bajdanova, N. L'vov, G. Karasev, T. Trunova (1997) - Mo-induced increase in frost tolerance of winter wheat grown on acid soil. Russ. J. Plant Physiol., 44, 2, 204-209.
Vunkova-Radeva, R., I. Yaneva (1997) - Frost tolerance of winter wheat plants grown on acid soil. Russ. J. Plant Physiol., 44, 5, 607-613.
Yordanov, I., T. Tsonev, V. Goltsev, L. Kruleva, V. Velikova (1997) - Interactive effect of water deficit and high temperature on photosynthesis in sunflower and maize plants. 1. Changes in parameters of chlorophyll fluorescence induction kinetics and fluorescence quenching. Photosynthetica 33 (3-4), 391-402.


1996
Metodiev, M., T. Tsonev, L. Popova (1996)- Effect of jasmonic acid on the stomatal and nonstomatal limitation of leaf photosynthesis in barley leaves. J.Plant Growth Regul., 15 (2), 75-80.
Pancheva, T., L. Popova, A. Uzunova (1996) - Effect of salicylic acid on growth and photosynthesis in barley plants. J. Plant Physiol., 149: 57-63.
Popova, L. P., K. A. Riddle (1996) - Development and accumulation of ABA in fluridone-treated and drought-stressed Vicia faba plants under different ligth conditions. Physiol. Plantarum, 98, 791-797.
Popova L., Tsonev T., Lazova G., Stoinova Zh.  (1996) - Drought- and ABA-induced changes in photosynthesis of barley plants. Physiologia Plantarum, 96:623-629.
Popova, L., Zh. Stojnova, L. Maslenkova (1996) - Involvement of abscisic acid in photosynthetic response in Hordeum vulgare L. during salinity stress. Plant Growth Regulation.
Popova, L. P., A. N. Uzunova (1996) - Changes in the chloroplast ultrastructure of barley leaves under treatment with jasmonic acid. Photosynthetica, 32, 635 - 639.
Stefanov, D., I. Yordanov, T. Tsonev (1996) - Effect of thermal stress combined with different irradiances on some characteristics of barley (Hordeum vulgare L.) plants. Photosynthetica, 32 (2), 171-180.
Yaneva, I., G. Mack, R. Vunkova-Radeva, R. Tischner (1996) - Changes in Nitrate Reductase and the Protective Effect of Molybdenum during Cold Stress in Winter Wheat Grown on Acid Soil. J. Plant Physiol., 149, 211-216.
Zeinalov, Yu., L. Maslenkova (1996) - Mechanisms of photosynthetic oxygen evolution. In: M. Pessarakli ed. Handbook of Photosynthesis, Marsel Dekker, inc., N.Y.,129 - 150.


Секции:|Алгология|Мин. хранене|Мол. биол. на стреса|Регул. на растежа|Фотосинтеза|