ОТЧЕТ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, УЧЕБНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ ЗА 2008 ГОДИНА

Проблематика на Института

Научноизследователската дейност на Института по физиология на растенията е свързана с изучаването на физиологията и биохимията на основните жизнени процеси на растенията: фотосинтеза, транспорт и транслокация на водата и минералните елементи, растеж и развитие на растенията и възможностите за контрол и оптимизиране при нормални и стресови условия на околната среда. Основните приоритети в проблематиката на Института са в съответствие с целите и задачите в Програма 1.2. “Устойчиво развитие и ефективно използване на природните ресурси” от Политика 1 и на Програма 2.3. “Качество на живота и интердисциплинарни изследвания на човека и живата природа” от Политика 2 на Българската Академия на Науките и могат да бъдат отнесени към следните направления, разработвани в петте структурни звена на Института:

Секция Експериментална алгология (ЕА)

В секцията работят 7 научни сътрудника - 3 ст.н.с. ІІ ст., 2 н.с. І ст., 2 н.с. ІII ст., 2 задочни докторанта, 5 специалиста с висше образование и 1 работник. През 2008 г. са разработвани 5 проекта с финансиране по договор с ФНИ, ръководени от членове на секцията, в 2 проекта към ФНИ с ръководители от други секции на Института също са участвали учени от секция Експериментална алгология, както и в 6 проекта към ФНИ, за които базова организация са други институти. Разработван е и 1 международен проект в рамките на междуакадемичното сътрудничество с ЧАН, както и един проект по споразумение за дългосрочно научно и технологично сътрудничество с фирма АЛГИ от Гърция.

Публикационната дейност на научните сътрудници на звеното за 2008 г. е следната: излезлите от печат публикации са 4, от които в чужбина - 2, у нас – 2; приетите за печат публикация в чужбина са 2, у нас – 4.

Секция Минерално хранене и воден режим на растенията (МХВР)

В секцията работят 13 научни сътрудника – 4 ст.н.с. II ст.; 5 н.с. I ст.; 3 н.с. II ст.; 1 н.с. III ст., 9 специалиста с висше образование. През 2008 г. в секцията се разработвани 3 проекта на бюджетно финансиране, 4 проекта с финансиране от НФНИ, членове на секцията са участвали в други 3 проекта към ФНИ с ръководител от Института и в 2 проекта към ФНИ с външни ръководители. Разработвани са 7 международни проекта по линия на двустранното сътрудничество, като 5 от тях са с координатор от секция Минерално хранене и воден режим на растенията.

Публикационната дейност на научните сътрудници на звеното за 2008 г. е следната: излезли от печат 15 публикации в научни списания, от които в чужбина - 11, у нас - 4; приети за печат 5 публикации в чужбина и 5 - у нас. Публикации в пълен текст в сборници от конгреси през 2008 – излезли в чужбина 2. Публикации в издадени през 2008 г. научни книги: 2 в чужбина, под печат - 1 в чужбина.

Секция Регулиране растежа и развитието на растенията (РРРР)

В секцията работят 7 ст.н.с. ІІ ст., 2 н.с. І ст., 9 специалиста с висше образование, 1 редовен докторант и 1 на самостоятелна подготовка. През 2008 г. в секцията са разработвани 6 проекта на бюджетна субсидия и 3 проекта с финансиране от НФНИ. Научни сътрудници от секцията са съизпълнители в 3 проекта, финансирани от НФНИ в други базови организации.

Публикационната дейност на научните сътрудници от секция "Регулиране на растежа и развитието на растенията" за 2008 година е следната: излезли от печат през годината в списания - 14 научни публикации, от които в чужбина - 11, у нас - 3; приети за печат - 5 публикации в чужбина и 2 у нас.

Секция Фотосинтеза (ФС)

Колективът на секция “Фотосинтеза” наброява 26 души, от които: хабилитирани учени – 6 (ст.н.с. І ст. дбн – 1; ст.н.с. ІІ ст. д-р – 5); нехабилитирани учени - 9 (н.с.І ст. д-р – 4; н.с. ІІ ст. д-р – 2; н.с. ІІІ ст. – 3); специалисти с висше образование – 11 и докторанти: 1 редовна докторантура. Учените в звеното участват в разработването на 8 проекта към НФНИ, 1 проект по НАТО, 8 проекта по ЕБР и 1 проект на бюджетна издръжка. Сътрудници от секцията са участници в други проекти към външни институти (организации), като: 9 проекта към НФНИ, 5 проекта по ЕБР.

Публикационната дейност на научните сътрудници от секцията за 2008 г. наброява 15 научни статии, публикувани в чуждестранни списания и 8 научни статии приети за печат. В български списания са публикувани 6 научни статии, приети за печат са 4 статии. В научни книги в чужбина – 2 статии. 74 научни труда на учени от секцията са цитирани през 2008 г. 217 пъти от чуждестранни автори.

Секция Молекулярна биология на растителния стрес (МБРС)

В секцията работят 7 учени - 1 ст.н.с. І ст. дбн, 2 ст.н.с. ІІ ст, 2 н.с. І ст., 2 н.с. ІII ст и 5 специалиста с висше образование и 2 със средно. Двама от н.с. са задочни докторанти. През 2008 г. са разработвани 1 проект на бюджетно фининсиране, 4 проекта финансирани от НФНИ, 3 проекта по ЕБР в рамките на междуакадемично и междуинститутско сътрудничество и 1 международен проект финансиран от Швейцарския национален научен фонд. Членове на секцията като изпълнители в 4 проекти към НФНИ на други секции ли външни институти и в 2 проекта по ЕБР на други секции.

Публикационната дейност на научните сътрудници от секция "Молекулярна биология на растителния стрес" за 2008 годината е следната: излезли от печат 11 публикации в чужбина, приети за печат в чужбина - 6 публикации. Научни публикации в списания у нас – 2 излезли от печат и 1 приета за печат. Публикации в издадени през 2008 г. научни книги: 1 в чужбина. Научно-популярни статии излезли от печат през 2008 у нас – 3.

 

Обобщена справка за публикационната дейност на научните сътрудници в института
за 2008 в сравнение с 2007 година.

Секция
Брой учени към 31.12
Научни публикации в списания, сборници и книги в чужбина
Научни публикации в списания, сборници и книги у нас
Цитирания през 2008
Излезли от печат
Приети за печат
Излезли от печат
Приети за печат
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
ЕА
7
8
2
4
2
2
2
4
4
1
36
МХВР
13
11
13
6
6
5
4
2
5
-
70
РРРР
9
12
11
9
5
4
3
4
2
5
54
ФС
15
15
17
11
8
10
6
3
4
4
217
МБРС
7
7
12
4
6
6
2
3
1
-
76
Общо
51
51
42
31
21
24
15
14
15
9
380

 

Анализ на цитиранията на Института във Web of Science

 

Сътрудничество на национално ниво

Международно сътрудничество

Институтът традиционно поддържа сътрудничества с институти и университети от Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Египет, Италия, Китай, Русия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.

 

Разработвани научни проекти

 

Получени средства от научни проекти в хил. лв.

 

Издателска дейност

В института се издава специализирано научно списание “General and Applied Plant Physiology” (ISSN: 1312-8183) на английски език, към което има свободен достъп на Internet адрес: http://www.bio21.bas.bg/ipp/gapb_bg/.
През изтеклата 2008 година от печат излязоха 3 книжки: Том 33, кн.1-2, 2007 (250 броя) Том 33, кн. 3-4, 2007 (100 броя). Том 34, кн. Special Issue, 1-2, 2008 (100 броя) – Proceedings of the international conference on “Responses of plants to Environmental Stress”, 12-18 May, Elena, Bulgaria. През 2008 година в редакцията на списанието са постъпили 69 ръкописа: 21 – на български колективи и 48 са с чуждестранни автори от Индия, Египет, Пакистан, Иран, Китай, Турция, Украйна, Швейцария, Италия, Великобритания, Канада, Германия.