31 октомври 2008 г.


ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
на

60 години от създаването на
Института по физиология на растенията
'Aкад. Методий Ппопов'

Фото архив