Аналитична Лаборатория

UV-VIS Спектрофотометър Multiskan Spectrum
със SkanIt Software 2.2 (Thermo Electron)

Техническа характеристика:

Всички фотометрични анализи в UV-VIS област. Измерване на фотометрични абсорбционни спектри. Анализи на нуклеинови киселини в ниския UV обхват -  напр., DNA/RNA – количествено определяне; изчисляване чистотата на DNA с отношението А260/A280. Колориметрично определяне на белтъци. Измерване на кинетични ензимни реакции. Други фотометрични приложения като ELISA анализи, цитотоксичност, клетъчна пролиферация, апоптозис и др.