Дейности
Дейност 1.
Подкрепа на нови и започнали докторски програми и надграждане знанията и уменията на постдокторанти
и млади учени от целевата група.

Цел:
Създаване на оптимални условия за усвояване на нови биохимични, молекулярно-биологични, и генетични методи, чрез провеждане на обучителни курсове за запознаване с нови и модерни методи за научни изследвания (лекционни и обучителни курсове). С оглед на вече придобитите нови знания ще бъдат получени допълнителни възможности за включването им в темите на докторантурите. За целта ще бъдат ангажирани обучители и експерт лектори с необходимите опит и знания.

Описание:
Организиране на лекционни занятия и практически упражнения по следните теми:
 1. Съвременни технологии за изследване на стрестолерантност при еукариотни организми.
 2. Биотехнология на растенията.
 3. Изолиране на протеини и анализ със съвременни методи и техники.
 4. Апаратура за изследване на фотосинтетично кислородно отделяне.
 5. Основни молекулярно-биологични методи и тяхната приложимост при анализ на биологични обекти:
  - Полимеразна верижна реакция (PCR) и нейните приложения.
  - Sauthern/Northern блот анализи.
 6. Използване на съвременни микроскопски методи в биологията.
 7. Автоматизиране на системи поддържащи функционирането и растежа на растенията.
 8. Генетично подобряване на културните растения – история, съвременно състояние, проблеми и перспективи.
 9. Репарационни системи в еукариотни организми.
 10. Статистически методи в биологията и химията.

Период на изпълнение:
След стартирането на проекта се предвиждат 6 месеца подготвителен период за организиране на обучителните курсове. След това лекциите и упражненията се разпределят равномерно във времето. Юли и август не се предвиждат лекционни занятия. Консултациите с обучителите ще са непрекъснати.

Очаквани резултати:
Придобиване на нови и допълнителни теоретични знания и практически опит с молекулярно-биологични, биохимични, спектрофотометрични и генетични методи и техники. Теоретична и практическа подготовка по избраните научни тематики. Консултации с научни ръководители и обучители. Разработване и обсъждане на планове на докторантури.

Дейност 2.
Подпомагане на научно-изследователската дейност на докторантите, постдокторантите и младите учени
от целевата група.

Цел:
Да се подпомогне пряката експериментална работа на целевата група чрез предоставяне на допълнителни средства за нейното провеждане.

Описание:
Ще бъдат заявени средства за закупуване на химикали, материали и консумативи за експериментална дейност на членовете на целевата група. Ще бъдат отделени средства за закупуване на ДМА със съответен софтуер: Real time – PCR, апарати за гел електрофореза, видео и фотокамери, телеобектив, аналитични везни, хладилници, необходими за експерименталната научна работа на целевата група.

Период на изпълнение:
Целият период на проекта.

Очаквани резултати:
Осигуряването на основни материали и консумативи и заложените ДМА ще доведе до прилагане на практика на усвоените теоретични знания и подобряване качеството и конкурентноспособността на научните резултати и успешното им публикуване в престижни научни издания.

Дейност 3.
Повишаване на конкуретно-способността на целевата група.

Цел:
Повишаване квалификацията на младите научни кадри посредством посещаването от тях на курсове по чужд език, нужните им софтуерни програми и лекционни курсове по изграждане на умения за осигуряване финансирането на научни изследвания и запознаване с правните аспекти за патентоване на научни продукти и ноу хау.

Описание:
Осигуряване на средства за заплащането посещението на всички членове от целевата група на езикови (310 лв/член) и компютърни (100 лв/член) курсове в лицензирани външни организации. Организиране на лекционни курсове по научен мениджмънт - правни аспекти, отнасящи се до запазване на авторски права и способи за предлагане на приложни научни резултати на фирми, производствени отдели и др., лекционни курсове за оформяне на конкурентноспособни и успешни проектни предложения, и прочие. Планира се компютърният курс да включва основно обучение в програмата ‘Power Point’, като се наблегне на възможностите при използване й за подобряване качеството на презентациите, с цел младите научни работници да придобият умението да подготвят и представят получените научни резултати по по-атрактивен начин.
Теми на предвидените допълнителни курсове за повишаване конкуретноспособността на целевата група:
Модул 1: Основи на патентното законодателство и умението да се изобретява.
Модул 2: Въведение в структурната политика и Финансовите инструменти на Европейския съюз. Структурните фондове и Оперативни програми за България – механизми и начин на действие.
Практически модул: Въведение в насоките за кандидатстване, формуляри за кандидатстване и бюджет. Изисквания за донорите, език и стил на проекта.
Модул 3: Публично частните партньорства.

Период на изпълнение:
Целият период на проекта.

Очаквани резултати:
Усъвършенстване знанията по чужд език, компютърна подготовка, и начините за подготовка и кандидатстване за финансиране на конкурентноспособни научни проекти и за запазване на авторските права на приложните научни резултати.

Дейност 4.
Създаване на условия за установяване на контакти и взаимодействие с изявени наши и чужди учени,
и млади изследователи в избраната научна област.

Цел:
Стимулиране представянето на получените научни резултати пред международната научна общност и създаването на условия за установяване на контакти и взаимодействие с изявени наши и чуждестранни учени и/или млади колеги от различни научни организации.

Описание:
Предвижда се участие в национални и международни научни форуми (в ЕС) и провеждане на краткосрочни специализации във водещи европейски научно-изследователски лаборатории свързано с тематиката на членове от целевата група. Към настоящия момент не е известно конкретното място и дата на провеждането им. Подпомагането включва поемането на такси за участие, пътните, дневните и квартирните разходи на младите научни работници в международни програми, конференции, практически курсове и работни срещи с международни колаборатори. За заявилите краткосрочни специализизации членове от целевата група е предвидено поемането на пътните, дневните и квартирните разходи.

Период на изпълнение:
Целият период на проекта.

Очаквани резултати:
Създаване на лични контакти с водещи учени, обучение в нови методи и популяризиране на научните резултати.

Дейност 5.
Подпомагане публикуването на научните резултати и подготовка на дисертации.

Цел:
Осигуряване финансирането на разходи за отпечатване на платени статии в научни списания. Подпомагане подготовката за защита на дисертационен труд.

Описание:
Предвижда се заплащане на такси за публикуване на статии в реномирани научни списания на публикации на всички желаещи. Предвидени са и суми за закупуване на компютърни конфигурации за работата на докторантите, както и суми за подготовка и отпечатване на дисертационите трудове и авторефератите им. За целта ще бъде закупено и мултифункционално устройство – скенер, копир и принтер.

Период на изпълнение:
Целият период на проекта.

Очаквани резултати:
Увеличаване на броя на публикуваните статии и улесняване защитата на докторски дисертации.

Дейност 6.
Подобряване на социалния и материалния статус на участници от целевата група.

Цел:
Да се мотивират докторантите да завършат в срок докторантските се програми, а младите учени да бъдат зачислени в докторантура.

Описание:
Дейността включва предоставяне на месечни стипендии в рамките на 120 лв на докторанти от целевата група, заявили желание да бъдат подпомагани финансово. На младите учени за извършване на преките дейности по проекта (подготовка и провеждане на научни семинари, изработване на рекламни материали по проекта и др.) се предвижда допълнително материално стимулиране, което ще се изплаща еднократно през годината (средно по 40 лева на месец).

Период на изпълнение:
Целият период на проекта.

Очаквани резултати:
Повишаване на мотивацията на докторантите да завършат успешно докторантските програми в България.

Дейност 7.
Създаване на потенциал за развитие на приложни изследвания от целевата група и осигуряване
на колаборация с фирми, търсещи връзки с научни организации в областта на
биотехнологиите и биоразнообразието.

Цел:
Стимулиране развитието на връзката бизнес-наука и предоставяне на възможност за активно участие на млади изследователи в проекти с приложна насоченост.

Описание:
Предвижда се организиране на заключителна пресконференция, работни срещи и семинари с представители на бизнессредите.

Период на изпълнение:
През целия период на проекта за семинари, работни срещи и две пресконференции в началото и в края на периода.

Очаквани резултати:
Представянето на научни резултати пред заинтересовани научни и бизнес организации.