Събития - Архив
Полезни документи
Лекционен курс
Използване на съвременни микроскопски методи в биологията.
Лектор: Доц. д-р Валя Василева
Хорариум: 30 учебни часа
Начало: 29-09-2014 г.
Програма (.pdf)
Обучение и участие в научни конференции
За периода 04-10-2012 - 30-11-2014 г. успешно са защитени 8 дисертации за образователната и научна степен "Доктор" (С. Ангелова, Г. Гъчева, М. Димитров, М. Георгиева, М. И. Петрова, А. Грозданов, Т. Кърцева, Д. Георгиева).

Публикувани са 11 научни статии по проекта (М. И. Петрова, В. Стойчев - 2 бр., С. Ангелова, З. Господинова, К. Ташева - 2 бр., М. Дамянова, А. Славова, С. Александров, И. Москова).

Завършено е обучението на 42 участника по MS PowerPoint.

Приключило е обучението на 19 участника по английски език за напреднали, 6 участника по немски език за начинаещи, 10 участника по испански език за начинаещи, 4 участника по италиански език за начинаещи и на 3 участника по руски език за начинаещи.

Осъществени са 17 специализации в чуждестранни научни организации и университети (Г. Антов - Чешка република, М. Георгиева, И. Николова, В. Пеева - Унгария, И. Гечев - Испания, Н. Стоянова - Англия, А. Славова - Италия, И. Илиев - Чехия, Д. Донева - Италия, Л. Ангелова - Унгария, В. Йорданова - Унгария, З. Господинова - Унгария, Л. Велкова - Германия, Г. Петрова - Португалия, М. Христозкова - Испания, Г. Бончев - Словакия, Р. Георгиева - Германия).

Реализирани са 35 участия в международни научни конференции в държави от Европейския съюз (К. Ташева - Румъния, М. Китанова, Д. Георгиева - Испания, А. Грозданов - Унгария, А. Славова-Казакова - България, М. Дамянова, А. Димитрова, В. Йорданова, В. Пеева, Г. Михайлова, Д. Донева, И. Москова и М. Христозкова - Ирландия, К. Ташева - Румъния, Е. Балачева - Гърция, М. Дамянова - Чехия, М. Георгиева, Г. Антов, З. Господинова, Г. Гаврилов и Д. Златанова - Гърция, Б. Якимова, Л. Велкова, М. Иванов, М. Дамянова, М. Петрова, З. Господинова, Г. Антов, И. Москова, М. Георгиева, Л. Бранкова, Г. Петрова, Е. Балачева, Г. Гъчева и А. Славова - България).

Научен семинар
Докладващ: Асист. Златина Господинова, ИФРГ - БАН
Доклад: “Антитумурен потенциал на тотални екстракти от подбрани лечебни растения от българска популация и механизми на антитуморното действие”
Участие в международна работна среща Views into nuclear function, 10 – 14 септември, 2014, Патра, Гърция
Участник: Асист. Марияна Стамова Георгиева, ИФРГ - БАН
Постер: "Neutral comet profiles: reliable system for analyzing DNA strand break distribution”
Участие в международна конференция - 9th International conference of anticancer research, Порто Карас, Гърция
Участник: Асист. Георги Георгиев Антов, ИФРГ - БАН
Постер: "A missense mutation c.440G>A (Arg147Hif) in STK11 gene found in Bulgarian patient with sporadic breast cancer”
Участие в международна конференция - 9th International conference of anticancer research, Порто Карас, Гърция
Участник: Асист. Златина Иванова Господинова, ИФРГ - БАН
Постер: "Extract from Tanacetum vulgare L. and Cotinus coggypria Scop. Exert a lower in vitro inhibitory effect on normal mammary epithelial cell viability than on breast cancer ”
Участие в The 23th International conference on bear research and management, 05-11 октомври, 2014, Тесалоники, Гърция
Участник: Гл. асист. Диана Пенева Златанова, БФ на СУ
Постер: "Analyses of the electric fences effect on intensive bear damages in Bulgaria”
Участие в The 23th International conference on bear research and management, 05-11 октомври, 2014, Тесалоники, Гърция
Участник: Докторант Генади Василев Гаврилов, БФ на СУ
Постер: "Supplemental feeding – significance for the brown bear activity and behavior”
Участие в The 33rd European peptide symposium, 31 Август – 5 септември, 2014, София, България
Участник: Докторант Мартин Иванов, ИОХЦФ - БАН
Постер: "Cloning, izolation and characterization of hemocyanin coding cDNA from Cancer Pagurus”
Участие в The 33rd European peptide symposium, 31 Август – 5 септември, 2014, София, България
Участник: Асист. Людмила Велкова, ИОХЦФ - БАН
Постер: "Analysis of a glycoprotein from hemolymph og Helix lucorum garden snaill”
Участие в The 33rd European peptide symposium, 31 Август – 5 септември, 2014, София, България
Участник: Млад учен Боряна Якимова, ИОХЦФ - БАН
Постер: "Novel method for synthesis of carbohydrate amino acids conjugates with biological and surface active properties”
Среща с целевата група и обучителите
На 18-07-2014 г. в заседателната зала на Института се проведе среща с участниците в целевата група на проекта.
Участие в международен конгрес
‘Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014 Congress’ Дъблин (Ирландия), 22 - 26 юни 2014г.
Участник: Гл. ас. Ирина Москова - ИФРГ - БАН
Постери: “Exogenous H2O2 could prevent the paraquat mediated oxidative stress on energy distribution and integrity of thylakoid membranes” и “Comparative analysis of physiological responses of T. monococcum and T. aestivum to UV-B irradiation”


Участник: Млад учен Мая Дамянова, ИФРГ - БАН
Постери: “Dynamical changes in the antioxidant enzyme activities of developing cotyledons of Cucurbita pepo L. grown in presence of different plant growth regulators” и „Light-dependent alterations in polyamine oxidase and diamine oxidase activities of developing zucchini cotyledons growing in presence of plant growth regulators”


Участник: Гл. ас. Гергана Михайлова, ИФРГ - БАН
Постер: “Expression of some stress-induced proteins during desiccation and after rehydration of sun- and shade-adapted resurrection plant Haberlea rhodopensis


Участник: Докторант Диляна Донева, ИФРГ - БАН
Постер: “Biogenic isoprene-tool for stress protection in Arundinoideae plants spesies”


Участник: Гл. ас. Мариета Христозкова, ИФРГ - БАН
Постер: „Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in attenuation of heavy metal impact on Calendula officinalis development”


Участник: Докторант Весела Йорданова, ИФРГ - БАН
Постер: “The effect of light quality on photosynthetic responses of Platanus orientalisʺ


Участник: Гл. ас. Виолета Пеева, ИФРГ - БАН
Постер: “Role of isoprene in tobacco response and acclimation to short-term UV-B radiation. A thermoluminescence study”


Участник: Гл. ас. Анна Димитрова, ИФРГ - БАН>
Постер: „DNA methylation within regulatory region of the VRN gene in contrasting wheat genotypes”
Участие в международен симпозиум
Auxins and Cytokinins in Plant Development and Interactions with Other Phytohormones, Prague, Czech Republic, June 29 – July 4, 2014.
Участник: Млад учен Мая Дамянова, ИФРГ - БАН
Постер: “Effects of cytokinins and methyl ester of jasmonic acid on the development of isolated zucchini cotyledons”
Участие в международна конференция
Agriculture for life. Life for agriculture, Юни 5 – 7, Букурещ, Румъния.
Участник: Гл. асист. Красимира Ташева, ИФРГ - БАН
Постер: “The effect of sucrose concentration on in vitro callogenesis of golden root – endangered medicinal plant”
Участие в международен симпозиум
7-тх Annual International Symposium on Agriculture, 14 – 17 Юли, 2014, Атина, Гърция.
Участник: Гл. асист. Елена Балачева, ИФРГ - БАН
Доклад: “Do consumers fully benefit from the riches of dietary contribution to human health offered by tomato”
Лекционен курс
Статистически методи в биологията и химията.
Лектор: Доц. д-р Емил Молле
Хорариум: 30 учебни часа
Начало: 08-05-2014 г.
Програма (.pdf)
Лекционен курс
Публично частните партньорства.
Лектор: Яничка Труева
Хорариум: 10 учебни часа
Начало: 15-04-2014 г.
Програма (.pdf)
Лекционен курс
Въведение в структурната политика и Финансовите инструменти на Европейския съюз. Структурните фондове и Оперативни програми за България – механизми и начин на действие. Практически модул: Въведение в насоките за кандидатстване, формуляри за кандидатстване и бюджет. Изисквания за донорите, език и стил на проекта.
Лектор: Златина Михайлова-Карова
Хорариум: 10 учебни часа
Начало: 14-04-2014 г.
Програма (.pdf)
Обучение и участие в научни конференции
За периода 04-10-2012 - 28-02-2014 г. успешно са защитени 7 дисертации за образователната и научна степен "Доктор" (С. Ангелова, Г. Гъчева, М. Димитров, М. Георгиева, М. И. Петрова, А. Грозданов, Т. Кърцева).

Публикувани са 5 научни статии по проекта (М. И. Петрова, В. Стойчев, С. Ангелова, З. Господинова, К. Ташева).

Завършено е обучението на 29 участника по MS PowerPoint.

Приключило е обучението на 19 участника по английски език за напреднали, 6 участника по немски език за начинаещи, 10 участника по испански език за начинаещи, 4 участника по италиански език за начинаещи и на 3 участника по руски език за начинаещи.

Осъществени са 5 специализации в чуждестранни научни организации и университети (Г. Антов - Чешка република, М. Георгиева, И. Николова, В. Пеева - Унгария, И. Гечев - Испания).

Реализирани са 5 участия в международни научни конференции в държави от Европейския съюз (К. Ташева - Румъния, М. Китанова, Д. Георгиева - Испания, А. Грозданов - Унгария, А. Славова-Казакова - България).

Лекционен курс
Автоматизиране на системи поддържащи функционирането и растежа на растенията.
Лектор: Доц. д-р Роман Захариев
Хорариум: 10 учебни часа
Начало: 13-02-2014 г.
Програма (.pdf)
Среща с целевата група и обучителите
На 17-01-2014 г. в заседателната зала на Института се проведе среща с обучителите и участниците в целевата група на проекта.
Лекционен курс
Биотехнология при растенията.
Лектор: Доц. д-р Георгина Костуркова
Хорариум: 30 учебни часа
Начало: 07-11-2013 г.
Програма (.pdf)
Лекционен курс
Основни молекулярно-биологични методи и тяхната приложимост при изследване физиологията и биохимията на растенията.
Лектори: Доц. д-р Лъчезар Карагьозов, Гл. ас. д-р Стефан Цветков
Хорариум: 20 учебни часа (8 часа лекции и 12 часа практически занятия)
Начало: 02-10-2013 г.
Програма (.pdf)
Участие в международна конференция
International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Farmacy Shelf, 3-6 November 2013, Bansko, Bulgaria.
Участник: Асист. Адриана Славова - ИОХЦФ - БАН
Доклад: Radical-scavenging and chain-breacking antioxidant activities of selected new curcumin-related compounds
Участие в международна конференция
23-rd European Drozophila Conference, 15-22 October 2013, Barcelona, Spain.
Участник: Гл. асист. д-р Меглена Китанова - БФ, СУ "Св. Кл. Охридски" и Асист. Димитрина Георгиева - БФ, СУ "Св. Кл. Охридски"
Постер: X-chromosomal interactors of gene dfmr1 in Drosophila melanogaster
Закупена научна литература
Manipulating the Mouse Embryo - A Laboratory manual
Автори: A. Nagy, M. Gertsenstein, K. Vintersten, R. Behringer
Участие в международна конференция
17th European Congress of Herpetology, 22-27 August 2013, Veszprem, Hungary
Участник: Асист. Атанас Грозданов - БФ, СУ "Св. Кл. Охридски"
Постер: Spatial niche segregation among three Lacertid taxa living in close proximity in Bulgaria
Практически курс
Работа с новозакупения Real Time PCR апарат
Лектори: Мая Кичева и Борис Шахов, фирма Биосистеми ООД
Начало: 05-08-2013 г.
Участие в международна конференция
2nd International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture & Danube Agriculture Forum”, 04-06 June 2013, Bucurest, Romania
Участник: Гл. асист. д-р Красимира Ташева - ИФРГ, БАН
Постер: Induction of indirect organogenesis in vitro in Rhodiola rosea – an important medicinal plant
Лекционен курс
Основи на патентното законодателство и умението да се изобретява
Лектор: Инж. Миля Мутафчиева
Хорариум: 4 учебни часа
Начало: 21-05-2013 г.
Програма (.pdf)
Закупена апаратура
На този етап по проекта са закупени Real Time PCR, апарати за вертикална и хоризонтална електрофореза и везни.
Лекционен курс
Съвременни технологии за изследване на стрестолерантност при еукариотни организми
Лектор: Проф. дн Аглика Едрева
Хорариум: 30 учебни часа
Начало: 02-04-2013 г.
Програма (.pdf)
Лекционен курс
Апаратура за изследване на фотосинтетично кислородно отделяне
Лектор: Проф. дн Лиляна Масленкова
Хорариум: 30 учебни часа
Начало: 02-04-2013 г.
Програма (.pdf)
Лекционен курс
Генетично подобряване на културните растения – история, съвременно състояние, проблеми и перспективи
Лектор: Проф. дн Бистра Атанасова
Хорариум: 30 учебни часа
Начало: 19-03-2013 г.
Програма (.pdf)
Лекционен курс
Изолиране на протеини и анализ със съвременни методи и техники
Лектор: Доц. д-р Павлина Долашка
Хорариум: 30 учебни часа
Начало: 13-02-2013 г.
Програма (.pdf)
Първа работна среща "Започваме с надежда и увереност"
На 28-29 ноември 2012 г. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика се проведе първата работна среща на младите учени по проекта.
Работна програма (.pdf)
Презентации на участниците в работната среща.
Среща с обучителите
На 16-11-2012 г. в заседателната зала на Института се проведе среща с обучителите по проекта.
Пресконференция
На 13-11-2012 г. от 16:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика - БАН се състоя пресконференция за обявяване началото на проект №BG051PO001-3.3.06-0025 “Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PО001-3.3.06 – Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.
Първа работна среща с партньорите
На 24-10-2012 г. в заседателната зала на Института се проведе първата работна среща с партньорите по проекта.
Среща с целевата група
На 19-10-2012 г. в заседателната зала на Института се проведе среща с младите учени от целевата група на проекта.
Договор – BG051PO001-3.3.06-0025
Задължителна благодарност, която да се вписва при всички публикации, постери и доклади от конференции, по време на изпълнението на проекта (.doc).
Бланка 'Заявление за командировка' (.doc).
Бланка 'Отчет на командировка' (.doc).
Заявление за участие в целевата група (.doc).
Автобиография - форма (.doc).