Изпълнители
Цел на проекта
Новини
Обща цел:
Подобряване на условията за изпълнение на докторантските и постдокторантски програми. Подобряване на изследователската работа на младите хора, избрали науката като свой професионален път. Мотивиране на младите учени за участие в научни разработки, свързани с приложението на съвременните молекулярно-биологични подходи и методи в научно-изследователската работа, както и в селскостопанската практика.

Специфични цели:
Повишаване качеството на изследванията и конкурентноспособността на изследователите.
Създаване на научни мрежи и партньорства за обучение и научни и научно-приложни изследвания.

Предвидените дейности по проектa са насочени към всички желаещи докторанти, постдокторанти и млади учени, без оглед на пола.
Ще бъдат подсигурени лабораторни консумативи по заявка на всеки един от участниците в целевата група. Всеки желаещ ще има възможност да участва в предвидените образователени курсове и ще бъдат осигурени средства за подготовка и участие в международни научни форуми.

Заключителна работна среща "Завършваме с успехи"
На 12-13 март 2015 г. в заседателната зала на ИФРГ се проведе заключителната работна среща на младите учени по проекта.
›› повече ››
Пресконференция
На 12-03-2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика - БАН ще се състои пресконференция за изпълнението на проект №BG051PO001-3.3.06-0025.
›› повече ››
Лекционен курс
Репарационни системи в еукариотни организми.
Лектор: Доц. д-р М. Пешева.
Начало: 10-02-2015 г.
›› повече ››
Лекционен курс
Използване на съвременни микроскопски методи в биологията.
Лектор: Доц. д-р В. Василева.
Начало: 29-09-2014 г.
›› повече ››
Среща с целевата група и обучителите
На 18-07-2014 г. в заседателната зала на Института ще се проведе среща с обучителите и участниците в целевата група на проекта.
›› повече ››
Лекционен курс
Статистически методи в биологията и химията.
Лектор: Доц. д-р Е. Молле.
Начало: 08-05-2014 г.
›› повече ››
Лекционен курс
Публично частните партньорства.
Лектор: Я. Труева.
Начало: 15-04-2014 г.
›› повече ››
Лекционен курс
Въведение в структурната политика и Финансовите инструменти на Европейския съюз...
Лектор: З. Михайлова-Карова.
Начало: 14-04-2014 г.
›› повече ››
Обучение и участие в научни конференции
За периода 04-10-2012 - 28-02-2014 г. успешно са защитени 6 дисертации за образователната и научна степен "Доктор"...
›› повече ››
Лекционен курс
Автоматизиране на системи поддържащи функционирането и растежа на растенията.
Лектор: Доц. д-р Р. Захариев.
Начало: 13-02-2014 г.
›› повече ››
Среща с целевата група и обучителите
На 17-01-2014 г. в заседателната зала на Института ще се проведе среща с обучителите и участниците в целевата група на проекта.
›› повече ››
17-12-2013 г. - Решение
Решение за избор на изпълнител по чл. 73, ал. 1 от ЗОП - за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“...
›› повече ››
13-12-2013 г. - Публична покана
Публична покана N: 9023876 – „Доставка на научно-изследователска и друга апаратура“...
›› повече ››
10-12-2013 г. - Обява
На 12-12-2013 г. от 10:00 ч. ще се проведе разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на химикали и консумативи ...
›› повече ››
23-10-2013 г. - Обществена поръчка
Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 ...
›› повече ››
Лекционен курс
Биотехнология при растенията.
Лектор: Доц. д-р Г. Костуркова.
Начало: 07-11-2013 г.
›› повече ››
Лекционен курс
Основни молекулярно-биологични методи и тяхната приложимост при изследване физиологията и биохимията на растенията.
Лектори: Доц. д-р Л. Карагьозов, Гл. ас. д-р С. Цветков.
Начало: 02-10-2013 г.
›› повече ››
Практически курс
Работа с новозакупения Real Time PCR апарат.
Лектори: М. Кичева и Б. Шахов, фирма Биосистеми ООД.
Начало: 05-08-2013 г.
›› повече ››
07-06-2013 г. - Обява
Решение по процедура от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на химикали и косумативи ...
›› повече ››
Лекционен курс
Основи на патентното законодателство и умението да се изобретява.
Лектор: Инж. М. Мутафчиева.
Начало: 21-05-2013 г.
›› повече ››
07-05-2013 г. - Обява
На 09-05-2013 г. от 14:00 ч. ще се проведе разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на химикали и консумативи ...
›› повече ››
Лекционен курс
Съвременни технологии за изследване на стрестолерантност при еукариотни организми.
Лектор: Проф. дн А. Едрева.
Начало: 02-04-2013 г.
›› повече ››
Лекционен курс
Апаратура за изследване на фотосинтетично кислородно отделяне.
Лектор: Проф. дн Л. Масленкова.
Начало: 02-04-2013 г.
›› повече ››
Лекционен курс
Генетично подобряване на културните растения – история, съвременно състояние, проблеми и перспективи.
Лектор: Проф. дн Б. Атанасова.
Начало: 19-03-2013 г.
›› повече ››
01-03-2013 г. - Публична покана
Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и ...
›› повече ››
15-02-2013 г. - Публична покана
Доставка на научно-изследователска и друга апаратура по проекта.
›› повече ››
Лекционен курс
Изолиране на протеини и анализ със съвременни методи и техники.
Лектор: Доц. д-р П. Долашка.
Начало: 13-02-2013 г.
›› повече ››
06-02-2013 г. - Публична покана
Доставка на химикали и косумативи по проекта.
›› повече ››
Първа работна среща "Започваме с надежда и увереност"
На 28-29 ноември 2012 г. в заседателната зала на ИФРГ ще се проведе първата работна среща на младите учени по проекта.
›› повече ››
Среща с обучителите
На 16-11-2012 г. в заседателната зала на Института ще се проведе среща с обучителите по проекта.
›› повече ››
Пресконференция
На 13-11-2012 г. от 16:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика - БАН ще се състои пресконференция за обявяване началото на проект №BG051PO001-3.3.06-0025.
›› повече ››
Първа работна среща с партньорите
На 24-10-2012 г. в заседателната зала на Института ще се проведе първата работна среща с партньорите по проекта.
›› повече ››
Среща с целевата група
На 19-10-2012 г. в заседателната зала на Института ще се проведе среща с младите учени от целевата група на проекта.
›› повече ››
15-10-2012 г. - Покана
Подаване на оферти за организиране на работни срещи с пресконференции по програмата на проекта.
›› повече ››
12-10-2012 г. - Конкурс
Изпълнители за осъществяване на визуализация, публичност и информиране при изпълнението на проекта.
›› повече ››
10-10-2012 г. - Конкурс
Набиране на членове за целевата група по проекта.
›› повече ››