Събития
Обяви
Обучение и участие в научни конференции
За периода 04-10-2012 - 31-03-2015 г. са проведени 10 основни лекционни курса, 3 допълнителни лекционни курса, 1 практически курс и успешно са защитени 9 дисертации за образователната и научна степен "Доктор" (С. Ангелова, Г. Гъчева, М. Димитров, М. Георгиева, М. И. Петрова, А. Грозданов, Т. Кърцева, Д. Георгиева, М. Хр. Петрова).

Публикувани са 28 научни статии по проекта (М. И. Петрова - 3 бр., В. Стойчев - 2 бр., С. Ангелова - 1 бр., З. Господинова - 3 бр., К. Ташева - 2 бр., М. Дамянова - 2 бр., А. Славова - 1 бр., С. Александров - 1 бр., И. Москова- 1 бр., С. Попова - 2 бр., Е. Балачева - 1 бр., А. Грозданов - 1 бр., М. Иванов - 1 бр., И. Николова - 1 бр., М. Георгиева - 1 бр., Г. Гъчева - 1 бр., С. Каменова- 1 бр., Т. Кърцева - 1 бр., Г. Михайлова - 1 бр., М. Чавдарова - 1 бр.).

Завършено е обучението на 42 участника по MS PowerPoint.

Приключило е обучението на 19 участника по английски език за напреднали, 6 участника по немски език за начинаещи, 10 участника по испански език за начинаещи, 4 участника по италиански език за начинаещи и на 3 участника по руски език за начинаещи.

Осъществени са 17 специализации в чуждестранни научни организации и университети (Г. Антов - Чешка република, М. Георгиева, И. Николова, В. Пеева - Унгария, И. Гечев - Испания, Н. Стоянова - Англия, А. Славова - Италия, И. Илиев - Чехия, Д. Донева - Италия, Л. Ангелова - Унгария, В. Йорданова - Унгария, З. Господинова - Унгария, Л. Велкова - Германия, Г. Петрова - Португалия, М. Христозкова - Испания, Г. Бончев - Словакия, Р. Георгиева - Германия).

Реализирани са 35 участия в международни научни конференции в държави от Европейския съюз (К. Ташева - Румъния, М. Китанова, Д. Георгиева - Испания, А. Грозданов - Унгария, А. Славова-Казакова - България, М. Дамянова, А. Димитрова, В. Йорданова, В. Пеева, Г. Михайлова, Д. Донева, И. Москова и М. Христозкова - Ирландия, К. Ташева - Румъния, Е. Балачева - Гърция, М. Дамянова - Чехия, М. Георгиева, Г. Антов, З. Господинова, Г. Гаврилов и Д. Златанова - Гърция, Б. Якимова, Л. Велкова, М. Иванов, М. Дамянова, М. Петрова, З. Господинова, Г. Антов, И. Москова, М. Георгиева, Л. Бранкова, Г. Петрова, Е. Балачева, Г. Гъчева и А. Славова - България).

Заключителна работна среща "Завършваме с успехи"
На 12-13 март 2015 г. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика се проведе заключителна работна среща на младите учени по проекта.
Работна програма (.pdf)
Презентации на участниците в работната среща.
Пресконференция
На 12 март 2015 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика - БАН се проведе пресконференция за изпълнението на проект №BG051PO001-3.3.06-0025 “Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентно- способен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PО001-3.3.06 – Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.
Покана (.pdf)
Презентация на екипа за управление (.pdf)
Научен семинар
Докладващ: Асист. Георги Антов, ИФРГ - БАН
Доклад: "Мутационен скрининг на гените BRCA1, BRCA2 и STK11 при пациенти от българска популация с рак на млечната жлеза”
Научен семинар
Докладващ: Гл. ас. д-р Иван Илиев, ИФРГ - БАН
Доклад: "Екофизиологични особенности на новоизолирани снежни водорасли”
Научен семинар
Докладващ: Асист. Светослав Александров, ИФРГ - БАН
Доклад: "Биотехнологични възможности на водораслото "Trachydiscus minutus"
Лекционен курс
Репарационни системи в еукариотни организми.
Лектор: Доц. д-р Маргарита Пешева
Хорариум: 20 учебни часа
Начало: 10-02-2015 г.
Програма (.pdf)
Среща с китайски дипломат
На 5 февруари 2015 г. на официално посещение в ИФРГ бе вторият секретар на посолството Китайска Народна Република г-н Луо. По време на посещението бе показан документалният филм "Посветени на науката", в който е представена работата на младите учени от института.
›› Още събития ››
17-12-2013 г.
Решение за избор на изпълнител
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП - за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Решение (.doc)
13-12-2013 г.
Публична покана
Публична покана N: 9023876 – „Доставка на научно-изследователска и друга апаратура“.

Публична покана (www.aop.bg)
Допълнителна информация (.doc)
10-12-2013 г.
Обява
На 12.12.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №1034/02.12.2013 г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.
23-10-2013 г.
Обществена поръчка
Обществена поръчка - открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Заглавна страница (.pdf)
Обявление (.pdf)
Решение (.pdf)
Документация (.doc)
07-06-2013 г.
Обява
Решение по процедура от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, открита с Решение ОП-01/01.02.2013 г. на Директора на Институт по физиолигия на растенията и генетика при Българска академия на науките.

Решение по процедурата (.doc).
07-05-2013 г.
Обява
На 09.05.2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №129/13.03.2013 г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.
01-03-2013 г.
Публична покана
Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно при служебни пътувания в Република България и останалите страни от Европейския съюз за командировките на целевата група по проект № BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.

Пълен текст на поканата (.doc)
Допълнителна информация (.doc)
15-02-2013 г.
Публична покана
Доставка на научно-изследователска и друга апаратура по проект № BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.

Пълен текст на поканата (.doc)
Допълнителна информация (.doc)
06-02-2013 г.
Публична покана
Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по  периодични доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 16 Обособени позиции.

Пълен текст на поканата (.pdf)
Решение за откриване на процедура (.pdf)
Документация (.doc)
15-10-2012 г.
Покана
Подаване на оферти за организиране на работни срещи с пресконференции по програмата на проекта.
Срок: 05-11-2012 г., 15:00 часа.
Пълен текст на поканата (.doc)
12-10-2012 г.
Конкурс
Изпълнители (две места) за осъществяване на визуализация, публичност и информиране при изпълнението на проекта.
Срок: 25-10-2012 г.
Пълен текст на обявата(.pdf)
Заявление за участие (.doc)
Автобиография (.doc)
10-10-2012 г.
Конкурс
Набиране на членове за целевата група по проекта.
Срок: 18-10-2012 г., 17:00 часа.
Пълен текст на обявата (.pdf)
Заявление за участие (.doc)