ИФРГ

Добре дошли в Института по физиология на растенията и генетика!

Събития

19-01-2023 Климатът – неизвестното предизвикателство пред земеделието. С всяка изминала година ставаме свидетели на промените в климата. Как се отразяват те на посевите и има ли опасност растения да изчезнат заради тези резки и неочаквани смени. Отговорите на този и още въпроси Агро ТВ потърси от Ася Петрова, която е асистент в Института по физиология […]

Обяви

15-02-2023 Обява: Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот 3 броя помещения от сграда на «Вегетационна къща», находяща се на територията на Институт по физиология на растенията и генетика, гр. София, Опитна база Околовръстен път 11-13 км., както следва: Едно помещение от 30.00 кв. м. Две помещения по 15 […]

3rd EPI-CATCH Conference

3rd EPI-CATCH CONFERENCE EPIGENETIC MECHANISMS OF CROP ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 30 May–1 June 2023, Sofia, Bulgaria EPI-CATCH is a COST action with the aim of defining, developing generating and sharing new breaking knowledge and methodologies for the investigation of epigenetic mechanisms underlying plant adaptation to environmental stresses driven by climate change. Our goal is […]

Конкурси и процедури

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България Обяви в Държавен вестник Процедури за ‘Доктор’ Процедури за ‘Доктор на науките’ Конкурси за ‘Доцент’ Конкурси за ‘Професор’ Нормативни документи ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките – изм. и доп.... 

Новини

Общо събрание с НС

На 22 март 2023 г. (сряда) от 11:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе заседание на Общото събрание на учените на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Обсъждане и приемане на Правилника за вътрешния ред на ИФРГ. Разни Съгласно Устава на БАН,... 

Научен съвет – 07-03-2023

На 7 март 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Работен план за 2-та година от обучението на Вероника Делева – редовен докторант в лаб. ”Експериментална алгология”. Доклад от доц. Мария Генева –... 

Общо събрание

На 25 януари 2023 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: 1. Гласуване на отчета на Института за 2022 г. 2. Разни Съгласно Устава... 

Лекция

Уважаеми колеги, на 20-10-2022 г. (четвъртък) от 15:00 ч. ще се проведе поредната лекция на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“. Тема: „Съвременни постижения в областта на захарния диабет“ Лектор: чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн. Лекцията ще се излъчва на... 

Избор на директор на ИФРГ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН Креан... 

Защита – Зорница Стоянова

Защитата на дисертационния труд на Зорница Богданова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ ще се... 

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952