Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

02-11-2012

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

Кратко описание на поръчката:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по пропускателния режим , охраната, включително въоръжена и сигурността в Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград. Пропускателният режим се осъществява на три /3/ стационарни поста за базата в гр. София и един /1/ стационарен пост за базата в с. Рупите.

Наименование, адреси и лица за контакт:

Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, За: Марио Димитров – Експерт стопански дейности и Живка Стойнова – Организатор стопански дейности, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, E-mail: matrio1812@abv.bg , Факс: 02 8739952.

Пълен текст на обявлението (Adobe PDF, 162 kB).

Решение за откриване на процедура (Adobe PDF, 68 kB).

Допълнителни пояснения (Adobe PDF, 91 kB).

Указания към участниците (Adobe PDF, 254 kB).

Приложения:

 1. Приложение 1 (MS Word, 85 kB) – Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката.
 2. Приложение 2 (MS Word, 30 kB) – Образец на оферта за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
 3. Приложение 3 (MS Word, 62 kB) – Списък на документите, съдържащи се в офертата.
 4. Приложение 4 (MS Word, 48 kB) – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
  Приложение 4а (MS Word, 37 kB) – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП.
 5. Приложение 5 (MS Word, 39 kB) – по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки за използуване / неизползуване на подизпълнители.
 6. Приложение 6 (MS Word, 41 kB) – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
 7. Приложение 7 (MS Word, 28 kB) –  Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
  Приложение 7а (MS Word, 28 kB) – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
 8. Приложение 8 (MS Word, 67 kB) – Предложение за изпълнение на поръчката.
 9. Приложение 9 (MS Word, 58 kB) – Ценова оферта.
 10. Приложение 10 (MS Word, 162 kB) – Проект на Договор.
  Приложение 10а (MS Word, 31 kB) – Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка.

Обява:

На 23.01.2013 г.  в 11:00 часа  в  заседателната  зала  на  Института  по  физиология  на растенията  и  генетика  при  БАН ,  Комисията  назначена  със  Заповед  №1261/06.12.2012г. за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите  постъпили  за  участие  в  процедура  с опростени  правила  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет „Организиране  и осъществяване  на  контролно  пропускателен  режим  и  денонощна  въоръжена  физическа охрана за период от12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН,  база  гр.  София–  Околовръстен  път11-13  км  и  база  с.  Рупите,  обл.  Благоевград” ще  обяви  класирането  на  участниците  и  ще  отвори  ценовите  предложения  на допуснатите кандидати в процедурата.

Писмо-уведомление (Adobe PDF, 109 kB).

Решение N:124/28.01.2013г. за отстраняване на участниците и прекратяване на порцедуратa за възлагане на обществена поръчка (Adobe PDF, 181 kB).

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952