За ИФРГ

Новини
Събития
Обяви
Документи
Конкурси
Проекти
Апаратура
Профил на купувача
Мениджмънт
Научен съвет
Структура
Годишни отчети
Списание
Библиотеки
История
Споразумения

 

Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) към Българска академия на науките (БАН) е национален научен център за фундаментални и приложни изследвания в областта на растителната физиология, биохимия и генетика. Той е създаден през 2010 г. след сливане на Институт по физиология на растенията „Акад. Методий Попов” и Институт по генетика „Акад. Дончо Костов”. Институтът по физиология на растенията „Акад. Методий Попов” е един от най-старите биологически институти на БАН. Той е основан през 1948 г. от академик Методий Попов като Институт по обща биология. Институтът по генетика „Акад. Дончо Костов” към БАН е наследник на Централния земеделски изследователски институт, основан през 1910 г. В периода 1939-1949 г. Институтът е ръководен от бележития български учен акад. Дончо Костов.

Мисия и цели:

В ИФРГ се провеждат изследвания, насочени към решаването на актуални обществени предизвикателства, като изхранване на населението и подобряване качеството на живот в условията на протичащи неблагоприятни климатични промени. Основните цели в научната политика на Института включват постигане на баланс между фундаментални и приложни изследвания чрез подобряване на взаимовръзката между научните изследвания и бизнеса, както и обучение на висококвалифицирани и мотивирани специалисти за постигане на резултати, сравними с международните стандарти. В ИФРГ се разработват тематики, включени в три основни научноизследователски направления: Молекулярна биология и генетика, Растителна екофизиология и Експериментална алгология. Разработваните научни тематики са тясно обвързани с националните приоритетни направления, ориентирани към устойчиво земеделие, храни, здравеопазване, биоразнообразие и опазване на околната среда.

Приоритетни тематики:

 • Идентифициране и функционален анализ на гени, свързани с развитието на растенията и отговора към стрес. Разработване на молекулни маркери за устойчивост или чувствителност към абиотичен стрес.
 • Разработване на хромозомни и ДНК маркери за генотипиране и оценка на естественото и мутантно генетично разнообразие при растенията. ДНК репаративни системи и тяхната роля за толерантността към стресови фактори на околната среда.
 • Изследване на епигенетичната регулация на генната експресия през онтогентичното развитие на еукариотните организми, в условия на стрес, както и в болестния процес при човека.
 • Изучаване на молекулярните механизми на канцерогенезата. Антитуморен потенциал на медицински и ароматни растения.
 • Физиологично фенотипиране. Промени в първичния и вторичния метаболизъм на растенията с фокус върху биогенните летливи органични съединения.
 • Изучаване влиянието на климатичните фактори и антропогенното замърсяване на околната среда върху фотосинтетичния процес. Пластичност на растенията в променящата се околна среда. Механизми на устойчивост на растенията към екстремно засушаване.
 • Симбиотични взаимодействия микроорганизъм-растение.
 • Генетични ресурси, ефективност на минералното хранене и толерантност към стрес при житни култури.
 • Разработване на протоколи за микроразмножаване на застрашени от изчезване, традиционни и нетрадиционни за България лечебни растения.
 • Хормонална регулация на физиологичните процеси в растенията. Роля на растежните регулатори и други биологично активни вещества за растежа, развитието и механизмите на естествен и индуциран защитен отговор към абиотични и биотични стресови фактори.
 • Изолиране, физиолого-биохимична характеристика и оценка на биотехнологичния потенциал на микроводорасли като продуценти на биомаса и продукти с висока биологична активност. Приложение на микроводораслите в екологичното земеделие.
 • Филогенетични изследвания на род Helianthus (сем. Asteraceae) – проучване на диви едногодишни и многогодишни (ди- тетра- и хексаплоидни) видове като потенциални донори на полезни стопански признаци. Отдалечена хибридизация – междувидова и междуродова с видове от родствени представители на сем. Asteraceae.
 • Популационно разнообразие на фитопатогените и индуцираната устойчивост при растенията. Установяване на източници за комплексна устойчивост към икономически важни болести при културните растения.

Учените от ИФРГ се включват активно в различни форми на обучение и подготовка на студенти, специализанти и дипломанти в областта на генетиката, физиологията и биохимията на растенията и микроводораслите. Институтът има акредитация за обучение на докторанти по три докторски програми – Физиология на растенията, Генетика и Биохимия. Обучението на докторанти се основава на експертния опит, дългогодишни традиции и утвърдени политики в ИФРГ за подготовка на специалисти в областта на растителната физиология, биохимия и генетика, което гарантира конкурентноспособност и успешна професионална реализация.

ИФРГ разполага със специализирани модерно оборудвани лаборатории и широк спектър от съвременна апаратура за провеждане на насочени физиологични, биохимични и молекулярно-генетични изследвания: специализирана лаборатория за неинвазивни физиологични и фотосинтетични изследвания, лаборатории за молекулярно-генетични изследвания, лаборатории за биохимични анализи, лаборатории за микроскопски анализи, Келдал лаборатория, климатични камери за отглеждане на растения при контролирани условия, камери за тъканни култури, култивационно помещение за интензивно култивиране на микроводорасли. На разположение на изследователите от Института е експериментална база с площ от 600 дка в землищата на с. Горни Лозен и с. Казичене за провеждане на целогодишни експерименти с растения в полски условия, както и оранжерийна площ от 12 дка, което дава възможност за осъществяване на изследвания в областта на приложната генетика и селекция за създаване на нови сортове икономически важни култури.

ИФРГ поддържа активни научни контакти с редица международни институции. Традиционно и с дългогодишна история е сътрудничеството между ИФРГ и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ-Виена). Проектите за техническо сьтрудничество по програмата на МААЕ дават възможност на Института да участва в реализирането на комплексни научни програми от национално значение в областта на  устойчивото  земеделие. Учени от Института участват като партньори и в разработването на съвместни научноизследователски проекти с академични институти и университети от Белгия, Германия, Италия, Великобритания, Португалия, Чешка Република, Словакия, Словения, Израел, Унгария, Литва, Естония, Гърция, Турция, Индия, Египет и др.

Featured image from: WallpapersWide

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952