Обяви на Конкурси

Държавен вестник, бр. 22, 15-03-2024 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ по област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Физиология на растенията“, лаборатория „Регулатори на растежа и развитието на растенията“, със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 02-979-2602.


Държавен вестник, бр. 12, 09-02-2024 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява конкурс за „професор“ по област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, специалност „Физиология на растенията”, лаборатория „Регулатори на растежа и развитието на растенията” със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 02-979-2602.


20-10-2023

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за „АСИСТЕНТ“ по професионално направление 4.3 „Биологически науки”, специалност „Физиология на растенията“, към лаборатория „Растително-почвени взаимодействия”, със срок ЕДИН месец, считано от 20.10.2023 г.
Справки и документи в Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 02/979-26-06.


Държавен вестник, бр. 44, 19-05-2023 г.

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН обявява конкурс за „ДОЦЕНТ“, по област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3 „Биологически науки“, специалност „Физиология на растенията”, лаборатория „Експериментална и приложна алгология” със срок за подаване на документите ДВА месеца от обнародването в Държавен вестник.

Справки и документи – в канцеларията на Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 02-979-2606.


Държавен вестник, бр. 24, 17-03-2023 г.

Институт по физиология на растенията и генетика –  БАН обявява конкурс за „ДОЦЕНТ“, по област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3 „Биологически науки“, специалност „Генетика”, лаборатория „Геномна динамика и стабилност” със срок за подаване на документите ДВА месеца от обнародването в Държавен вестник.

Справки и документи – в канцеларията на Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 872-26-06 и 979- 26-02.


Държавен вестник, бр. 93/22-11-2022 г.

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, по област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3 „Биологически науки“, специалност „Генетика”, към лаборатория „Приложна генетика и растителни биотехнологии” със срок за подаване на документите ДВА месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 872-26-06 и 979- 26-02.


Държавен вестник, бр. 17/26-02-2021 г.

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3 „Биологически науки“, специалност „Физиология на растенията”, лаборатория „Експериментална алгология”, със срок за подаване на документите два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979- 26-06.


Държавен вестник, бр. 17/26-02-2021 г.

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за академична длъжност „доцент“, по област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, специалност „Биохимия”, лаборатория „Регулация на генната експресия”, със срок за подаване на документите два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979- 26-06.


Държавен вестник, бр. 78/04-10-2019 г.

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по „Област 4. Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „4.3. Биологически науки“, специалност „Биохимия“, лаборатория „Експериментална алгология“, със срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 77/01-10-2019 г.

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по „Област 4. Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „4.3. Биологически науки“, специалност „Генетика“, лаборатория „Геномна динамика и стабилност“, със срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 37/07-05-2019 г.

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по „Област 4. Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „4.3. Биологически науки“, специалност „Физиология на растенията“, лаборатория „Фотосинтеза – активност и регулация“, със срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 38/08-05-2018 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност 01.06.16 „Физиология на растенията“ – един, за нуждите на лаборатория „Фотосинтеза – активност и регулация“ към научно-изследователско направление „Растителна екофизиология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 36/27-04-2018 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.06 „Генетика“, за нуждите на лаборатория „Геномна динамика и стабилност“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в института, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 35/24-04-2018 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент за нуждите на лаборатория „Растително-почвени взаимодействия“ към научноизследователско направление „Растителна екофизиология“ по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност 01.06.16. Физиология на растенията – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на Института, 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 17/23-02-2018 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.06 „Генетика“, за нуждите на лаборатория „Геномна динамика и стабилност“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Института, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 30/11-04-2017 г.

Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“ прави следните поправки на технически грешки в обявленията за обявяване на конкурси за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки на Института по физиология на растенията и генетика при БАН – София (ДВ, бр. 29 от 2017 г., стр. 44):

1. В обявление № 2400 научната специалност да се чете: „01.06.06 „Генетика“.

2. В обявление № 2401 научната специалност да се чете: „01.06.16 „Физиология на растенията“.


Държавен вестник, бр. 29/07-04-2017 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.16 „Генетика“, за нуждите на лаборатория „Геномна динамика и стабилност“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи в института – София ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 23/17-03-2017 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за доцент по направление 4.3. Биологични науки, научна специалност 01.06.16 Физиология на растенията, за нуждите на лаборатория „Растително-почвени взаимодействия“ към научноизследователско направление „Растителна екофизиология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи в канцеларията на института: 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70.


Държавен вестник, бр. 95/29.11.2016 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за професор по направление 4.3. Биологични науки, научна специалност 01.06.16 Физиология на растенията, за нуждите на лаборатория „Регулация на генната експресия“ към научноизследователско направление „Молекулярна биология и генетика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70.


Държавен вестник, бр. 54/15-07-2016 г.

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и за­дочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на МС от 3.05.2016 г. В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават молба за участие в кон­курса до директора на обучаващата организа­ция, посочена в списъка (приложението).
За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260.
ИФРГ – ул. Акад. Г. Бончев, бл.21, стая. 208, тел. 02 9793650

Шифър

Научна специалност Ред. форма Зад. форма Обучаваща организация

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията)

1

Институт по физиология на растенията и генетика (ИФРГ)

4.3.

Биологически науки (Генетика)

1

Институт по физиология на растенията и генетика (ИФРГ)


Държавен вестник, бр. 32/05-05-2015 г.

Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява един конкурс за професор по специалност шифър 01.06.10 Биохимия, код 4.3. Биологически науки, за нуждите на секция „Експериментална ангология“ – Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 872-81-70; 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 85/14-10-2014 г.

Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява два конкурса за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.06 Генетика, за нуждите на секция „Молекулярна генетика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 872-81-70; 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 38/07-05-2014 г.

Институтът по физиология на рас­тенията и генетика при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10 Биохимия, за нуждите на секция „Фотосинтеза“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.


Държавен вестник, бр. 34/15-04-2014 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурси за главен асистент по направление 4.3 Биологически науки, Физиология на растенията, специалност 01.06.16 Физиология на растенията – един за нуждите на секция „Експериментална алголо­гия“, един за нуждите на секция „Фотосинтеза“ и един за нуждите на секция „Регулиране на растежа и развитието на растенията“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.


Държавен вестник, бр. 103/29-11-2013 г.

Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява конкурси за: професор по специалност 01.06.16 Физиология на растенията с код 4.3 „Биологични науки“, главен асистент по специалност 01.06.16 Физиология на растенията с код 4.3 „Биологични науки“ за нуждите на секция „Минерално хранене и воден режим на растенията“ – ИФРГ, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.


Държавен вестник, бр. 53/18-06-2013 г.

Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява кон­курс за главен асистент по специалност 01.06.16 Физиология на растенията, професионално на­правление 4.3. Биологични науки за нуждите на секция „Експериментална алгология“ – ИФРГ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.


Държавен вестник, бр. 10/05-02-2013 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява два  конкурса за доценти по 4.3. Биологични науки, специалност 01.06.16 Физиология на растенията – един за нуждите на секция „Регулиране на растежа и развитието на растенията“ и един за нуждите на секция „Минерално хранене и воден режим“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на Института: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 872-81-70.


Държавен вестник, бр. 69/11-09-2012 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по 4.3. Биологични науки, 01.06.16 Физиология на растенията за нуждите на секция „Регулиране на растежа и развитието на растенията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на Института: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 872-81-70.


Държавен вестник, бр. 95/02-12-2011 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурси за четирима професори по 4.3. Биологични нау­ки, 01.06.16 физиология на растенията – двама за нуждите на секция „Фотосинтеза“; един за нуждите на секция „Минерално хранене и воден режим“; един за нуждите на секция „Регулиране на растежа и развитието на растенията“ – всички със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“, бр. 95/02.12.2011 г.

Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 872-81-70.


Държавен вестник, бр. 72/16-09-2011 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурси за професори по: 4.3. Биологични науки, 01.06.06 генетика – един, за нуждите на секция „Молекулярна генетика“; 4.3. Биологични науки, 01.06.16 физиология на растенията – един, за нуждите на секция „Минерално хранене и воден режим“; 4.3. Биологични науки, 01.06.06 генетика – един, за нуждите на секция „Приложна генетика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 72/16.09.2011г.
Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев бл. 21, тел. 872-81-70.


Държавен вестник, бр. 65/23-08-2011 г.

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011 – 2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерския съвет от 19.05.2011 г. В срок от 23.08.2011 г. до 21.10.2011 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка, съгласно приложението.
За справки – в обучаващата организация (1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170) или в ЦУ – БАН, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 02/979-52-60 и 02/986-17-34.

Шифър

Научна специалност Ред. форма Зад. форма Обучаваща организация

01.06.16

Физиология на растенията

1

ИФРГ


Държавен вестник, бр. 62/12-08-2011 г.

Институтът  по  физиология  на  растенията  и  генетика  при  БАН – София,  обявява конкурси за професори по: 4.3. Биологични науки, 01.06.16 Физиология на растенията – един за нуждите на секция „Фотосинтеза“; 4.3. Биологични науки, 01.06.06 Генетика – един за нуждите на секция „Молекулярна генетика“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, брой 62/12.08.2011 г.
Справки  и  документи – в  канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.


Държавен вестник, бр. 59/02-08-2011 г.

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за доцент по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16 за нуждите на секция „Фотосинтеза“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, брой 59/02.08.2011 г.
Справки и документи – в канцеларията на Института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.


Държавен вестник, бр. 54/15-07-2011 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за професор по направление 4.3. биологически науки, физиология на растенията, специалност 01.06.16 физиология на растенията за нуждите на секция „Експериментална алгология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, брой 54/15.07.2011.
Справ­ки и документи – в института, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70, 979-26-06.


Държавен вестник, бр. 40/27-05-2011 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурси за: професор по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16, за нуждите на секция „Фотосинтеза“; доцент по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16, за нуждите на секция „Експериментална алгология“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на Института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел.: 02-872-81-70.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952