Докторанти

Акредитирани докторски програми

Текущи докторантури

Приключили докторантури

Процедурите по защита на дисертации за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ се обявяват в раздел Конкурси и процедури.

Документи

Обучение

Информация за общоакадемичното обучение, кредитната система и специализираните лекционни курсове по направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ може да се намери на сайта на Центъра за обучение към БАН.

Мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+

Информация за възможностите на програмата може да се намери на сайта на Българската академия на науките.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952