Проекти

Нациoнални  научни програми

 • Проект BULCode Д01-271/02.10.2020  „Fostering plant biodiversity research capacity in Bulgaria through scientific excellence in DNA barcoding and metabarcoding“, Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката. 2020-2022.
  Координатор: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН,
  Ръководител: Гл. ас. д-р Георги Бончев
 • ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи, Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи. Координатор от ИФРГ: проф. дн Виолета Великова
 • ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, координатор от БАН: чл.-кор. Констадин Ганев. Координатор от ИФРГ:  проф.  д-р Валя Василева

Международни проекти

 • Проект по програмата на Международната агенция за атомна енергия (MААЕ, Виена) за техническо сътрудничество: Подобряване на продуктивността и качеството на икономически важни селскостопански култури посредством методите на мутационната селекция и биотехнологията“. Kоординатор от ИФРГ: проф. д-р  Любомир Стоилов

Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“- МОН

 • Проект КП-06-Н76/5 Биотехнологични подходи за насочено акумулиране на вторични метаболити в медицинското растение Arnica montana L. и проучване на биосинтетичния път на сескитерпеновите лактони. Срок: 2023-2026. Ръководител: Гл. ас. д-р Мария Иванова Петкова
 • Проект КП-06-Н66/7 Сравнителен анализ на физиологичните ефекти на мелатонин върху сортове българска пшеница с различна сухоустойчивост. Срок: 2022-2025. Ръководител: Доц. д-р И. Сергиев
 • Проект КП-06-Н56/16 Оценка на ефективността на екстракти от култивирани български лечебни растения като потенциални терапевтични средства при социално значими заболявания. Срок: 2022-2025. Ръководител: Гл. ас. д-р Красимира Ташева
 • Проект КП-06-Н56/15 Древната пшеница – растеж и физиологични характеристики при въздействие с неблагоприятни стресови фактори и възможности за намаляване на увреждащото им действие. Срок: 2022-2025. Ръководител: Гл. ас. д-р Ирина Москова
 • Проект КП-06-Н56/8 Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти, върху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в Stevia rebaudiana Berton. Срок: 2021-2025. Ръководител: Доц. д-р Мария Генева
 • Проект КП-06-Н36/3 Оценка на физиологичните отговори на пшеница и тритикале към засушаване и преовлажняване на почвата след рутинно приложение на селективен хербицид. Срок: 2020-2023. Ръководител: Доц. д-р Д. Тодорова
 • Проект КП-06/Н36-1 Проучване на патосистемата бактериофаг-фитопатоген-растение за контрол на бактериози по икономически важни земеделски култури. Срок: 2020-2023. Ръководител: Гл. ас. д-р Елена Шопова
 • Проект КП-06-Н36-2 Бобовите растения в България – източник на полезни допълнителни вещества с белтъчна природа. Срок: 2020-2023. Ръководител на проекта: Доц. д-р Людмила Симова-Стоилова (ИФРГ-БАН). Партньори: ИМикБ-БАН, ИРГР-ССА
 • Проект КП-06-Н41/6 Потенциращ ефект на екстракт от Haberlea rhodopensis върху антитуморното действие на Бауман-Бърк протеазен инхибитор на моделна система метастатични клетъчни линии – карцином на гърдата. Срок: 2020-2023. Ръководител на проекта: Доц. д-р Диана Зашева (ИБИР-БАН). Партньори: ИФРГ-БАН, АБИ-ССА.
 • Проект ДН06/12 Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница. Ръководител: гл. ас. д-р Анна Димитрова
 • Проект ДН11/8 Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana.  Ръководител: проф. д-р Валя Василева
 • Проект КП-06-Н21/8 Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis. Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева
 • Проект КП-06-Н25/5 Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества. Ръководител: гл.ас. д-р Мария Кръстева
 • Проект КП-06-М21/5 Комплексна оценка на противотуморните свойства на медицинското растение Cotinus coggygria Scop. върху човешки клетъчни линии от рак на кожата. Ръководител: гл. ас. д-р Златина Господинова
 • Проект КП-06-Н31/17 Цялостен геномен скрининг и асоциативно картиране на компонентите на добива и съдържанието на протеин и общ азот в зърното при български сортове обикновена пшеница. Ръководител: проф. д-р Светлана Мишева
 • Проект КП-06-Индия-9 Изследване на механизмите на адаптация на български сортове домати към фосфатен недостиг. Ръководител: гл.ас. д-р Кирил Мишев
 • Проект ДНТС/Словакия 01/4 Оценка на реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка селекция. Ръководител: проф. д-р Светлана Мишева
 • Проект ДH06/9 Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация, направляващи  взаимодействията в ризосферата между растенията, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения. Ръководител: проф. д-р Цвета Христева. Координатор от ИФРГ: гл.ас. д-р Кирил Мишев
 • Проект КП-06 ПН 36/22 Изследване на взаимодействията между иновативни наноматериали и висши растения – база за развитие на устойчиви наноагрономични практики. Ръководител: проф. д-р Сашка Крумова. Координатор от ИФРГ: проф. дн Виолета Великова
 • Проект КП-06-Н26/5 Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо култивиране на микроводорасли в получения биошлам. Ръководител: доц. д-р Людмила Кабаиванова. Координатор от ИФРГ: гл. ас. д-р Юлиана Иванова
 • Проект КП-06-ОПР04/1 Биорафинерия за трансформация на биомаса от водорасли в ценни компоненти с добавена стойност – от линейна към кръгова икономика. Ръководител: проф. д-р Драгомир Янков. Координатор от ИФРГ:  гл. ас. д-р Юлиана Иванова
 • Проект ДН11/2 Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли. Ръководител: доц. д-р Биляна Николова. Координатор от ИФРГ: гл. ас. д-р Юлиана Иванова

Международно сътрудничество на ниво БАН (ЕБР)

 • Проект с Институт по растителна биология, Сегед, Унгария: „Физиологична и биохимична характеристика на процесите на възстановяване от въздушно сухо състояние на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“.  Ръководител от ИФРГ: проф. д-р Катя Георгиева
 • Проект с Център по селскостопански изследвания на Унгарската АН: „Роля на биоактивни съединения в отговора на културни растения към стрес. Ефекти върху фотосинтезата и взаимодействие с растителни хормони“. Ръководител от ИФРГ: гл.ас. д-р Виолета Пеева
 • Проект с Институт по Ботаника, Чешка АН: „Биоразнообразие и биотехнология на зелени и синьо-зелени микроводорасли от горещи извори“. Ръководител от ИФРГ: гл. ас. д-р Иван Илиев
 • Проект с Институт по ботаника към Природоизследователски център, Вилнюс, Литва: „Оценка на способността на синтетични съединения от ауксинов тип да противодействат на хербицидния стрес при културните растения“.  Ръководител от ИФРГ: доц. д-р Десислава Тодорова
 • Проект с Национален Изследователски център, Египет: „Въвеждане на нови медицински и ароматни растения за фармацевтичната индустрия и подобряване на тяхното производство чрез използване на биотехнологични техники“.  Ръководител от ИФРГ: доц. д-р Мария Генева
 • Проект с Университет в Кайро, Египет: „Намаляване на вредните ефекти на абиотичния стрес при зърнено-житни култури чрез прилагане на растежни регулатори“.  Ръководител от ИФРГ: доц. д-р Десислава Тодорова

↑ Top ↑

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952