Проекти

  • Проект „Млади учени“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми.
  • Проект „Algosoil“ към Фонд „Научни изследвания”: Възстановяване на почви, увредени от нефтопродукти, чрез торене с микроводораслови култури.
  • Проект „Plant Stress Protection“ към Фонд „Научни изследвания”: Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества.
  • Проект „Водораслова биомаса“ към ИАРА: Изпитване на иновативна технология за екстракция на водораслова бимоаса и изграждане на ферма за аквакултури.
  • Проект „ERA 226“: Exploration of Balkan biodiversity of Capsicum spp. to extract biotic stress resistant germplasm.
  • Проект „BUL 15481“: Изолиране и характеризиране на гени свързани с репарацията на радиационно-индуцираните ДНК повреди при ечемика.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952